Header Ads

Breaking News
recent

11 กุมภาพันธ์ 2558 intuch ยังคงเดินหน้า “สานรักคนเก่ง หัวใจแกร่ง” การให้โอกาส และช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการเอไอเอส สร้างอาชีพ Call Centerแก่ผู้พิการ และการช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ

ประเด็นหลัก


       ดังนั้น ครอบครัวไทยที่แข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงเช่นกัน โดยได้สื่อแนวคิดผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อครอบครัวรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแบบอย่างที่ดีผ่านรายการ “สานรักคนเก่ง หัวใจแกร่ง” การให้โอกาส และช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการเอไอเอส สร้างอาชีพ Call Centerแก่ผู้พิการ และการช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ


_____________________________________________________


เปิดแผนซีเอสอาร์กลุ่มอินทัชตามแนวคิดคนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
เปิดแผนซีเอสอาร์กลุ่มอินทัช ปี 2558 ชูยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม ตามแนวคิด “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”
     
       นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช กล่าวว่า กลุ่มอินทัช ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการดูแลและช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ และเต็มใจทั้งยามปกติ และยามที่สังคมได้รับความเดือดร้อน บริษัทเชื่อว่าเยาวชน การศึกษา ครอบครัว และชุมชน เป็นแกนหลักสำคัญที่จะทำให้คนไทย และประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง และแข็งแรง
     
       ดังนั้น อินทัชจึงได้ให้นโยบายแก่บริษัทในกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ข้างต้น กล่าวคือ อินทัช เน้นการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ในแนวคิด “เยาวชนและชุมชนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เพราะเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อนสังคม และประเทศชาติ โดยบริษัทได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งยังได้นำแนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ และสังคมมาเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินการเพื่อช่วยพัฒนา และแก้ไขปัญหา โดยนำทรัพยากร ความเชี่ยวชาญขององค์กรมาสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
     
       “ในปีนี้เราได้ให้นโยบายแก่กลุ่มบริษัทในการช่วยเหลือ และพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 600 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต”
     
       ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสเน้นการสร้างความรัก ความอบอุ่น และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ผ่านแนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ที่มุ่งรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรัก ความผูกพัน และช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นแข็งแรง ภายใต้โครงการ “สานรัก” สนับสนุนสถาบันครอบครัวที่ดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 17 ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” แม้จะเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสังคม แต่ถือได้ว่ามีความสำคัญที่สุดในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง
     
       ดังนั้น ครอบครัวไทยที่แข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงเช่นกัน โดยได้สื่อแนวคิดผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อครอบครัวรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแบบอย่างที่ดีผ่านรายการ “สานรักคนเก่ง หัวใจแกร่ง” การให้โอกาส และช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการเอไอเอส สร้างอาชีพ Call Centerแก่ผู้พิการ และการช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ
     
       นอกจากนี้ เอไอเอสยังมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาและเกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อ งผ่านโครงการเอไอเอสหัวใจอาสาพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยสมตามเจตนารมณ์
     
       ในส่วนของไทยคม นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยคม และซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสาร เชื่อมต่อโอกาส และเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้คน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยคม และซีเอส ล็อกซอินโฟ ไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม และอุตสาหกรรมโดยรวมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติด้วย เมื่อเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ได้ด้วยเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอยู่ได้ด้วยคน ดังนั้น การพัฒนาคนที่ยั่งยืนที่สุด คือ การพัฒนาตั้งแต่รากฐาน นั่นคือ การศึกษาของเยาวชน
     
       ไทยคม และซีเอส ล็อกซอินโฟ จึงได้นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาส และยกระดับการศึกษา โดยมุ่งลดช่องว่างและขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง เน้นให้เยาวชนไทยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และใช้ได้จริง เพื่อให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการไทยคิด-ไทยคม และโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไทยคม โครงการ SMART CLICK : WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ของซีเอส ล็อกซอินโฟ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่จะทำให้เยาวชนของเราไม่เพียงเติบโตเป็น “คนเก่ง” แต่ยังเป็น “คนดี” ด้วย
     
       ไทยคม และซีเอส ล็อกซอินโฟ จะยังคงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษาให้สมตามเจตนารมณ์ที่ว่า “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ต่อไป


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000016313
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.