Header Ads

Breaking News
recent

13 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช. เตรียมดัน เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เนตแบบ WiFi เป็นวาระแห่งชาตินั้น คาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้

ประเด็นหลัก


มีรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เนตแบบ WiFi เป็นวาระแห่งชาตินั้น คาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้


_____________________________________________________






มีรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เนตแบบ WiFi เป็นวาระแห่งชาตินั้น คาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ก็มีการออกประกาศเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ลงวันที่ 21 ม.ค. 2558 ซึ่งสาระสำคัญของประกาศคือการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการ หรือลงทะเบียนซิมภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 หากกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ลงทะเบียนซิมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการระงับบริการได้ทันที ล่าสุดมีการเตรียมข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุม ครม. โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบให้นำเสนอเข้า ครม. เพื่อพิจารณาแล้ว

ส่วน Free WiFi นั้นขั้นตอนการลงทะเบียนจะเป็นไปในลักษณะ Single Sign On คือเป็นการลงทะเบียนแสดงตัวตนเพื่อขอใช้งานเพียงครั้งเดียว โดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประชาชน แจ้งหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการลงทะเบียนด้วย



http://www.naewna.com/business/144177
So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.