Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 ตุลาคม 2554 สรุป++++ กสทช. สรุป 5 แนวทางช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สรุป++++ กสทช. สรุป 5 แนวทางช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ประเด็นหลัก

1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัย โดยให้อิงเนื้อหาข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยกำหนดให้เผยแพร่ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. 16.00 น. และ 22.00 น. โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 เดือน

2. ให้เลขาธิการ กสทช. ทำหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 ราย ยืดวันหมดอายุสำหรับโทรศัพท์แบบเติมเงิน และยกเว้นค่าบริการตามความเหมาะสม

3.ให้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให้สำนักที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตั้งศูนย์ประสานงานของ กสทช. ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ดอนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ระบบโทรคมนาคมมีความเสียหายหรือไม่ สามารถให้บริการได้ และทำการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทำการแก้ไขให้สามารถบริการได้

4.ให้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให้สำนักที่เกี่ยวข้องประสานงานกับวิทยุสมัครเล่น ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แจ้งสถานภาพการทำงานของระบบวิทยุ และให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กสทช. และให้แจ้งบอร์ด กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

และ 5.ในระยะยาว ให้บรรจุหัวข้อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม เพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภัยในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

__________________________________________________________

กสทช. สรุป 5 แนวทางช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มติ บอร์ด กสทช.กำหนดแนวทาง มาตรการและวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 ประการ อาทิ ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลน้ำท่วมอิงช่อง 11 ประสานค่ายมือถือยืดวันระบบเติมเงิน ประสาน ว.สมัครเล่นในพื้นที่แจ้งสถานะ ตั้งศูนย์ประสานงานโทรคมฯ...

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เข้าร่วมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และจากนั้นได้นำผลการประชุมเข้าหารือในที่ประชุม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554 ที่ผ่านมา วานนี้ (12 ต.ค.) กสทช. ได้ประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ โฆษก กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช .ครั้งที่ 2/2554 มีมติกำหนดแนวทาง มาตรการและวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัย โดยให้อิงเนื้อหาข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยกำหนดให้เผยแพร่ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. 16.00 น. และ 22.00 น. โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 เดือน

2. ให้เลขาธิการ กสทช. ทำหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 ราย ยืดวันหมดอายุสำหรับโทรศัพท์แบบเติมเงิน และยกเว้นค่าบริการตามความเหมาะสม

3.ให้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให้สำนักที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตั้งศูนย์ประสานงานของ กสทช. ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ดอนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ระบบโทรคมนาคมมีความเสียหายหรือไม่ สามารถให้บริการได้ และทำการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทำการแก้ไขให้สามารถบริการได้

4.ให้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให้สำนักที่เกี่ยวข้องประสานงานกับวิทยุสมัครเล่น ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แจ้งสถานภาพการทำงานของระบบวิทยุ และให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กสทช. และให้แจ้งบอร์ด กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

และ 5.ในระยะยาว ให้บรรจุหัวข้อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม เพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภัยในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/209008

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.