Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 พฤศจิกายน 2555 กสทช.เตือนเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียมรายเก่ายื่นขอไลเซนส์ภายใน 15 ธ.ค.นี้

ประเด็นหลัก

โดยจะต้องเข้ามายื่นเอกสารแสดงความจำนงต่อ กสทช.ภายใน 60 วันหรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 นี้ นับจากวันที่ประกาศ กสทช.เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
     
      ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ประกอบการมายื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ทางสำนักงาน กสทช.จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณ 60 วัน จากนั้นการให้บริการช่องรายการ และประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมนับจากนี้จะต้องประกอบกิจการภายใต้ใบอนุญาตฯ อย่างถูกต้อง
     
      “สาเหตุที่ต้องมีกำหนดระยะเวลาภายใน 60 วันในการเข้ามายื่นขอใบอนุญาตนั้นก็เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้ามาแสดงตัวต่อทาง กสทช.โดยเร็วในการจัดระเบียบมาสู่ระบบใหม่”
     
      ขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ ต้องจ่าย 2% ของรายได้ต่อปี และจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคม (USO) อีก 2% ต่อปี โดยมีค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 5,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี


_______________________________________________กสทช.เตือนเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียมรายเก่ายื่นขอไลเซนส์ภายใน 15 ธ.ค.นี้      กสทช.ระบุผู้ประกอบการเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียมรายเดิมต้องยื่นขอใบอนุญาตการประกอบกิจการให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธ.ค.นี้ โดยผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 2% ของรายได้ต่อปี พร้อมจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคมอีก 2% ต่อปีด้วย
     
      นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ทาง กสทช.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำคำปรึกษาในการยื่นขอใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นส่วนใหญ่
     
      ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ CTH ได้ทยอยยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งในตอนนี้ กสทช.ได้เปิดทางให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้ายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว
     
      โดยจะต้องเข้ามายื่นเอกสารแสดงความจำนงต่อ กสทช.ภายใน 60 วันหรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 นี้ นับจากวันที่ประกาศ กสทช.เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
     
      ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ประกอบการมายื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ทางสำนักงาน กสทช.จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมาณ 60 วัน จากนั้นการให้บริการช่องรายการ และประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมนับจากนี้จะต้องประกอบกิจการภายใต้ใบอนุญาตฯ อย่างถูกต้อง
     
      “สาเหตุที่ต้องมีกำหนดระยะเวลาภายใน 60 วันในการเข้ามายื่นขอใบอนุญาตนั้นก็เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้ามาแสดงตัวต่อทาง กสทช.โดยเร็วในการจัดระเบียบมาสู่ระบบใหม่”
     
      ขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ ต้องจ่าย 2% ของรายได้ต่อปี และจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคม (USO) อีก 2% ต่อปี โดยมีค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 5,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี
     
      กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น 5,000 บาทระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับภูมิภาค 50,000 บาท มีอายุใบอนุญาต 15 ปี และกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ 250,000 บาท ระยะแรกให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ปี หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 14 ปี

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000134468&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.