Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 พฤศจิกายน 2555 RS ค้าน กสทช.บังคับถ่ายบอลโลก 2014 ( ไม่เคารพต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฏหมายสากล )

ประเด็นหลัก

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีบังคับให้เผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถมอบให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


    ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2014 รอบสุดท้าย (FIFA WORLD CUP 2014 FINAL) ที่ทางอาร์เอสได้รับสิทธิ์มาจากฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินั้น ไม่ใช่รายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของรัฐหรือสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน หากแต่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่มิได้อยู่ภายในราชอาณาจักรไทย และภายใต้บังคับของกฎหมายไทย อาร์เอสในฐานะผู้ได้รับสิทธิจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ฟีฟ่าบังคับใช้กับทุกประเทศทั่วโลก ข้อกำหนดหรือข้อบังคับดังกล่าวของกสทช. จึงเป็นการกระทบถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์) อันเป็นการออกกฎที่ไม่เป็นมาตรฐานสากล และไม่เคารพต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและจะไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
     
      รวมถึงจะทำให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนส่วนรวม เพราะต่อไปจะไม่มีเอกชนรายใดลงทุนประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการทั้งหลายดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อประชาชน เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่ที่ไม่เป็นหลักสากล นอกเสียจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือ ภาครัฐ หรือ ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่เท่านั้น จะเป็นผู้ยอมลงทุนจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เสียเอง ประชาชนจึงมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่ให้บริการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่คงต้องจะถูกลดทอนโดยข้อกำหนดดังกล่าว


_____________________________________________

"อาร์เอส" ค้าน กสทช.บังคับถ่ายบอลโลก 2014


บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีบังคับให้เผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถมอบให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
     
      เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และร่างประกาศหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยหนึ่งในเจ็ดประเภทรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในข้อบังคับนี้คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ ทาง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์มาจากทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ทางบริษัทจึงขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     
      นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาร์เอส ได้ส่งจดหมายคัดค้านไปให้ยังกสทช. เพราะมองว่าหลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง และจะนำมาซึ่งปัญหาและความวุ่นวายอีกมากมาย ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลแห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2012 เมื่อกลางปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแบบใช้คลื่นความถี่ เพราะเสมือนเป็นการบังคับให้เราซึ่งได้รับสิทธิการถ่ายทอดฟุตบอลโลกจากฟีฟ่า ต้องไปซื้อเวลาการถ่ายทอดจากผู้ประกอบการที่ใช้คลื่นความถี่ทั้งที่มีสถานีของตนเองอยู่แล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อผู้ประกอบการแบบใช้คลื่นความถี่ได้รับสิทธิการถ่ายทอดมาก็สามารถเผยแพร่ผ่านสถานีของตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อเวลาถ่ายทอดจากใคร
     
      ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2014 รอบสุดท้าย (FIFA WORLD CUP 2014 FINAL) ที่ทางอาร์เอสได้รับสิทธิ์มาจากฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินั้น ไม่ใช่รายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของรัฐหรือสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน หากแต่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่มิได้อยู่ภายในราชอาณาจักรไทย และภายใต้บังคับของกฎหมายไทย อาร์เอสในฐานะผู้ได้รับสิทธิจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ฟีฟ่าบังคับใช้กับทุกประเทศทั่วโลก ข้อกำหนดหรือข้อบังคับดังกล่าวของกสทช. จึงเป็นการกระทบถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์) อันเป็นการออกกฎที่ไม่เป็นมาตรฐานสากล และไม่เคารพต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและจะไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
     
      รวมถึงจะทำให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนส่วนรวม เพราะต่อไปจะไม่มีเอกชนรายใดลงทุนประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการทั้งหลายดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อประชาชน เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่ที่ไม่เป็นหลักสากล นอกเสียจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือ ภาครัฐ หรือ ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่เท่านั้น จะเป็นผู้ยอมลงทุนจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เสียเอง ประชาชนจึงมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่ให้บริการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่คงต้องจะถูกลดทอนโดยข้อกำหนดดังกล่าว
     
      ทั้งนี้ทางอาร์เอส ได้รับสิทธิ์การเผยแพร่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2014 รอบสุดท้าย ( FIFA WORLD CUP 2014 FINAL) มาล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปี การออกข้อกำหนดจึงไม่ควรมีผลย้อนหลัง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ และอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฟ้องร้องให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว
     
      “บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับการกำหนดรายการโทรทัศน์ที่ต้องให้บริการเป็นการทั่วไปเท่านั้น ของประกาศฉบับนี้โดยไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเหมาะสม การแข่งขันกีฬาในระดับโลกมีอีกมากมายหลายประเภท เราไม่แน่ใจว่ากสทช.ใช้เกณฑ์อะไรและทำไปเพื่อใคร ได้คำนึงหรือไม่ว่าจะเกิดความเสียหาย และความวุ่นวายตามมา” นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9550000134679&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.