Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤศจิกายน 2555 (ทำได้จริงอีกเรื่อง) กสทช. ผ่านร่างมัสต์แฮฟ ชัดเจนฟุตบอลโลกไร้จอดำ // ลดหย่อน-ยกเว้น ค่าไลเซนส์บรอดแคสต์

ประเด็นหลัก


วันนี้(14 พ.ย) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช .เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช. เห็นชอบพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (มัสต์ แฮฟ) ที่กำหนดให้ถ่ายทอดสดกีฬาให้ประชาชนได้รับชมเป็นการทั่วไป ได้แก่1. กีฬาซีเกมส์ 2. กีฬาอาเซียน พาราเกมส์ 3. กีฬาเอเชียนเกมส์ 4.กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 5.กีฬาโอลิมปิก 6.กีฬาพาราลิมปิก และ7. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (ฟีฟ่า เวิร์ด คัฟ ไฟนอล) ให้นำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยยืนยันว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 จะไม่จอดำเด็ดขาด

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบให้นำร่างประกาศกสทช.ไปเปิดรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 1.เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ และ2. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับส่งสัญญาณที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจารโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมโยงต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียมส่วนการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน โดยช่องรายการประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 คือรายการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ สุขภาพอนามัย กีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 คือรายการเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ กับประชาชน การกระจายข้อมูลเพื่อการ

ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อคนพิการ คนด้อยโอกาส หรือประโยชน์สาธารณะอื่น

หากมีสัดส่วนรายการสารประโยชน์สาธารณะทั้ง ปีเกินกว่า 90% สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีนั้นได้ ถ้ามีสัดส่วนรายการสาระระหว่าง 70-90% ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีได้ 50%

พ.อ.นที กล่าวต่อว่า ส่วนกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 คือรายการเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ หากมีรายการสารประโยชน์เกิน 90% ขอลดค่าธรรมเนียมได้ 75% แต่ถ้าสัดส่วนรายการอยู่ระหว่าง 70-90% ขอลดค่าธรรมเนียมได้ 25%

ขณะ ที่กิจการประเภทบริการชุมชน หากมีรายการสารประโยชน์เกิน 70% ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีได้ ส่วนกิจการบริการธุรกิจ รวมถึงกิจการประเภทที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ อาทิ เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หากมีรายการสารประโยชน์ตลอดทั้งปีเกิน 50% ขอลดค่าธรรมเนียมได้ 15% แต่ถ้ามีหลักฐานปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตยื่นหลักฐานเท็จหรือไม่ดำเนิน การตามที่แจ้งไว้ คณะกรรมการ กสท.อาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มในอัตรา 2% ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมรายปีย้อนหลัง โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


_______________________________

ฉลุย! ร่าง Must have ผ่านบอร์ด กสทช. โล่งอกบอลโลกไร้จอดำ

บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบ ผ่านร่างมัสต์แฮฟ ชัดเจนฟุตบอลโลกไร้จอดำ ขณะที่ กสทช. พร้อมเปิดกว้างให้เจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาหารือกับบอร์ด กสท. ได้เฉพาะกรณี...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสทช. ว่า ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยร่างประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลากหลาย และมีคุณภาพ

2. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบให้ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ...และร่างประกาศ กสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. โดยที่ ร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับกับการกำกับดูแลการจัดทำผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตสำหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท และเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน

3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบให้ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตสำหรับใบอนุญาตแต่ละประเภทมิให้มีการดำเนินการใดๆ ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ... เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป โดยที่ร่างประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Set Top Box) สำหรับการเชื่อมต่อไปยังโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องรับดังกล่าวในการรับรายการซึ่งสอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสต์ แครี่ รูล Must Carry Rule

5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การจัดทำร่างประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ได้ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และมัสต์แฮฟ (Must have ใช้ประโยชน์ โดยรายการโทรทัศน์ ที่ต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวี หรือ) กำหนดไว้ 7 รายการ ได้แก่ 1.การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ กีฬาซีเกมส์ 2. การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพารา    เกมส์ 3. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรือ เอเชียนเกมส์ 4. การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส์ 5. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 6. การแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก หรือ กีฬาพาราลิมปิก และ 7. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า ร่างดังกล่าวเป็นหลักประกันว่าผู้ชมฟรีทีวีจะต้องได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย หรือ ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ ไฟนอล ได้ เพราะถือเป็นหนึ่งในกีฬา 7 ประเภทที่ต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวี แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นคนละรูปแบบกับผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กสทช. พร้อมให้ บริษัท อาร์เอส หรือ บริษัท ที่เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ และผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นรายเดียวกัน มาหารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ในกรณีดังกล่าวได้

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/306135

___________________________________


กสทช. ชง “มัสต์แฮฟ” ลงราชกิจจานุเบกษา


กสทช.เห็นชอบนำร่าง “มัสต์แฮฟ” ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับห้ามจอดำ เผยมีร่างประกาศจ่อคิวลงประชาพิจารณ์ต่อเนื่อง
วันนี้(14 พ.ย) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช .เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช. เห็นชอบพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (มัสต์ แฮฟ) ที่กำหนดให้ถ่ายทอดสดกีฬาให้ประชาชนได้รับชมเป็นการทั่วไป ได้แก่1. กีฬาซีเกมส์ 2. กีฬาอาเซียน พาราเกมส์ 3. กีฬาเอเชียนเกมส์ 4.กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 5.กีฬาโอลิมปิก 6.กีฬาพาราลิมปิก และ7. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (ฟีฟ่า เวิร์ด คัฟ ไฟนอล) ให้นำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยยืนยันว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 จะไม่จอดำเด็ดขาด

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบให้นำร่างประกาศกสทช.ไปเปิดรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 1.เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ และ2. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับส่งสัญญาณที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจารโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมโยงต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม

นอกจากนี้ ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและให้นำไปร่างที่ผ่านรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข คือ 1.ร่างเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อกำกับดูแลการจัดทำผังรายการใบอนุญาตแต่ละประเภท ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างเสมอภาค 2.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียหรือโทรทัศน์  ซึ่งเป็นการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค หรือโฆษณาที่มีลักษณะค้ากำไรเกินควร


เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/166705___________________________________

กสทช.ชงเกณฑ์"ลดหย่อน-ยกเว้น"ค่าไลเซนส์บรอดแคสต์


"กสทช." จูงใจผู้ประกอบการ "บรอดแคสต์" ชงออกกฎลดหย่อน-ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี "วิทยุ-ทีวี" ตั้งแต่ 15-100% เตรียมเข็นร่างทำประชาพิจารณ์เดือน ธ.ค.นี้ คาดมีผลบังคับใช้ได้เดือน ก.พ. ปีหน้า พร้อมเร่งบังคับใช้ร่างประกาศ 7 ประเภทรายการถ่ายทอดสดที่ต้องได้ดูทาง "ฟรีทีวี"

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ กิจการโทรทัศน์ เพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช.พิจารณาในเดือน ธ.ค.นี้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ และคาดว่าร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.พ.ปีหน้า

โดย ร่างระเบียบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหารายการที่ มีสารประโยชน์มาเผยแพร่ให้ประชาชน โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรอดแคสต์ทุกประเภท หากสามารถแสดงให้คณะกรรมการ กสท.เห็นว่าช่องรายการมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัด ส่วนของรายการที่ กสท.ได้ประกาศไว้ จะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายปีที่ต้องชำระได้

สำหรับรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะ ตามระเบียบนี้ หมายถึงรายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ส่วนการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน โดยช่องรายการประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 คือรายการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ สุขภาพอนามัย กีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 คือรายการเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ กับประชาชน การกระจายข้อมูลเพื่อการ

ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อคนพิการ คนด้อยโอกาส หรือประโยชน์สาธารณะอื่น

หากมีสัดส่วนรายการสารประโยชน์สาธารณะทั้ง ปีเกินกว่า 90% สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีนั้นได้ ถ้ามีสัดส่วนรายการสาระระหว่าง 70-90% ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีได้ 50%

พ.อ.นที กล่าวต่อว่า ส่วนกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 คือรายการเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ หากมีรายการสารประโยชน์เกิน 90% ขอลดค่าธรรมเนียมได้ 75% แต่ถ้าสัดส่วนรายการอยู่ระหว่าง 70-90% ขอลดค่าธรรมเนียมได้ 25%

ขณะ ที่กิจการประเภทบริการชุมชน หากมีรายการสารประโยชน์เกิน 70% ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีได้ ส่วนกิจการบริการธุรกิจ รวมถึงกิจการประเภทที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ อาทิ เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หากมีรายการสารประโยชน์ตลอดทั้งปีเกิน 50% ขอลดค่าธรรมเนียมได้ 15% แต่ถ้ามีหลักฐานปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตยื่นหลักฐานเท็จหรือไม่ดำเนิน การตามที่แจ้งไว้ คณะกรรมการ กสท.อาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มในอัตรา 2% ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมรายปีย้อนหลัง โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

นอกจาก นี้ยังจะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะใน บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเข้าบอร์ดใหญ่ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจา นุเบกษาเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งได้กำหนดให้การถ่ายทอดสด 7 รายการกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย รอบ 32 ทีมสุดท้าย โอลิมปิก พาราลิกปิก เอเชียนเกมส์ เอเชียนพาราเกมส์ ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ต้องเผยแพร่ผ่านฟรีทีวี เนื่องจากเป็นรายการสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจและทีมไทยมีโอกาสเข้าแข่งขัน ได้ จึงไม่เห็นด้วยที่จะเก็บสิทธิไว้เผยแพร่

ประชาชาติธุรกิจ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1352882776&grpid=&catid=06&subcatid=0600

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.