Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) กสทช.แจ้งศาลว่า +++ "บิดเบือน-ข้อมูลผิดพลาด-ฟ้องผิดคน" ( 1 ปี จะเสียหายไม่น้อยกว่า 76,950 ล้านบาท )

ประเด็นหลัก

ในส่วนของคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินมีเนื้อหาไม่ชัดเจนนั้น ทางกสทช.ชี้แจงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องสำนักงานกสทช.เป็นเพียงหน่วยงานธุรกิจเท่านั้น แต่ในคำบรรยายฟ้องกลับเจาะจงการกระทำหรือการใช้อำนาจของกสทช.ทั้งสิ้น แต่ไม่ได้ชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า สำนักงานกสทช.กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นตามประกาศประมูลคลื่น3จีอย่างไร พฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล

กสทช.ยังชี้ว่า คำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งอยู่บนหลักที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่า ประกาศพิพาทได้จำกัดให้ผู้เข้าประมูลแต่ละรายยื่นประมูลชุดคลื่นความถี่ได้ไม่เกิน3ชุด(Slot) จากทั้งหมด 9ชุดและพฤติกรรมการประมูลบางรายไม่สู้ราคานั้น เป็นการอ้างที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นในภายหลังการประมูลแล้ว

ในขณะที่ออกประกาศจัดประมูลคลื่น3จี กสทช.ไม่ทราบและคาดการณ์ได้ว่าผู้เข้าร่วมประมูลมีกี่ราย เนื่องจากฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในตลาดมี20รายที่มีสิทธิร่วมประมูลได้ อีกทั้งหลักเกณฑ์การประมูลขนาดใบอนุญาตให้แต่ละใบเหลือ 5เม็กกะเฮิร์ตซ์ และกำหนดราคาตั้งต้นไม่สูงเกินไปเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางเข้าร่วมประมูลด้วย ขณะที่คลื่นความถี่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ คำฟ้องในประเด็นดังกล่าวจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและคลาดเคลื่อน

คำชี้แจงของกสทช.ต่อศาลปกครองกลางในประเด็นผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการระงับการประมูลคลื่น 3จีหรือกระบวนการออกใบอนุญาตคลื่น 3จีหยุดชะงัก ยกเลิกไป ระบุว่า ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปรียบเทียบค่าเสียโอกาสจากความล่าช้าในการพัฒนาคลื่น3จีในประเทศไทยเทียบกับจีนและอินเดีย โดยศึกษาวิจัยประเมินมูลค่าความเสียหายจากความล่าช้าในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2.1กิ๊กกะเฮิร์ตซ์ ของประเทศไทย คำนวณในระยะ 2 ปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 153,900ล้านบาท

ถ้าหากการประมูลคลื่นความถี่3จี ต้องล่าช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะเวลา 1 ปี จะไม่น้อยกว่า 76,950  ล้านบาท และหากการประมูล ต้องล่าช้าออกไปในระยะเวลา 8เดือน จะก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 51,300 ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการจะนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ จะส่งผลเสียหายที่จะต้องเริ่มต้นในกระบวนการตามกฎหมายใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะเวลา 1 ปี จะไม่น้อยกว่า 76,950 ล้านบาท


________________________________________________


"กสทช."แจงศาลปกครองกลาง ระบุผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องระงับประมูล3จี "บิดเบือน-ข้อมูลผิดพลาด-ฟ้องผิดคน"


แฟ้มภาพ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช.และกสทช.แถลงจัดประมูลคลื่น 3จี เมื่อวันที่ 16ตุลาคมที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานความคืบหน้ากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องศาลปกครองกลางฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในการจัดประมูลคลื่น3จี ความถี่ 2.1กิ๊กกะเฮิร์ตซ์ โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศที่เกี่ยวข้องการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น3จีและให้ชะลอการอนุญาตนั้น ทางกสทช.จัดทำคำชี้แจงประกอบการให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองกลางระบุ ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องผิดคน เนื้อหาคำฟ้องคลาดเคลื่อน บิดเบือน ไม่ชัดเจน เหตุผลตั้งอยู่บนหลักการที่ผิดพลาด และยังไม่เป็นไปตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการเสนอการรับคำร้องเรียนและการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 2545ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องและกสทช.เข้าชี้แจงข้อร้องเรียน

นอกจากนี้กสทช.ยังระบุผลศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นผลเสียหายทางเศรษฐกิจจากการนำเทคโนโลยี3จีมาใช้ล่าช้าออกไป ในช่วงระยะ1ปีมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 76,950ล้านบาท


สำหรับรายละเอียดในคำชี้แจงของกสทช.ต่อศาลปกครองกลางระบุว่า อำนาจหน้าที่ในการออกประกาศจัดประมูลคลื่น3จี เป็นอำนาจของกสทช.ไม่ใช่เป็นอำนาจของสำนักงานกสทช.ที่มีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็นเลขาธิการ

“สำนักงานกสทช.มีหน้าที่ในการรับและจ่ายเงินรายได้ของกสทช. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรับผิดชอบงานธุรการ ไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตและกำกับดูกลการปะกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงไม่ได้มีอำนาจหน้าที่จัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี”

ส่วนที่ผู้ฟ้องอ้างการประมูลคลื่นความถี่ 3จีครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายนั้น ในความเป็นจริงการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดบริการสาธารณะ ส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลทำสามารถนำคลื่นความถี่ จำนวน 45เม็กกะเฮิร์ตซ์ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้เกิดมูลค่าแก่รัฐ และขณะเดียวกันยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคลื่นความถี่

ในคำชี้แจงยังระบุอีกว่า คำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ฟ้องสำนักงานกสทช.มีเนื้อหาคลาดเคลื่อนบิดเบือน กล่าวคือผู้ฟ้องอ้างกสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ ดังนั้นจึงไม่อยู่ในอำนาจของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องกลับบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างเพียงข้อเท็จจริงว่า สำนักงานกสทช.โดยเลขาธิการกสทช.จัดประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 16ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้วาไม่อาจฟ้องสำนักงานกสทช.ให้เปิดถอนประกาศการประมูลคลื่น 3จีได้ ในประเด็นนี้จึงเป็นการพยายามบิดเบือนในข้อกฎหมาย

ในส่วนของคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินมีเนื้อหาไม่ชัดเจนนั้น ทางกสทช.ชี้แจงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องสำนักงานกสทช.เป็นเพียงหน่วยงานธุรกิจเท่านั้น แต่ในคำบรรยายฟ้องกลับเจาะจงการกระทำหรือการใช้อำนาจของกสทช.ทั้งสิ้น แต่ไม่ได้ชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า สำนักงานกสทช.กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นตามประกาศประมูลคลื่น3จีอย่างไร พฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล

กสทช.ยังชี้ว่า คำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งอยู่บนหลักที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่า ประกาศพิพาทได้จำกัดให้ผู้เข้าประมูลแต่ละรายยื่นประมูลชุดคลื่นความถี่ได้ไม่เกิน3ชุด(Slot) จากทั้งหมด 9ชุดและพฤติกรรมการประมูลบางรายไม่สู้ราคานั้น เป็นการอ้างที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นในภายหลังการประมูลแล้ว

ในขณะที่ออกประกาศจัดประมูลคลื่น3จี กสทช.ไม่ทราบและคาดการณ์ได้ว่าผู้เข้าร่วมประมูลมีกี่ราย เนื่องจากฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในตลาดมี20รายที่มีสิทธิร่วมประมูลได้ อีกทั้งหลักเกณฑ์การประมูลขนาดใบอนุญาตให้แต่ละใบเหลือ 5เม็กกะเฮิร์ตซ์ และกำหนดราคาตั้งต้นไม่สูงเกินไปเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางเข้าร่วมประมูลด้วย ขณะที่คลื่นความถี่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ คำฟ้องในประเด็นดังกล่าวจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและคลาดเคลื่อน

คำชี้แจงของกสทช.ต่อศาลปกครองกลางในประเด็นผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการระงับการประมูลคลื่น 3จีหรือกระบวนการออกใบอนุญาตคลื่น 3จีหยุดชะงัก ยกเลิกไป ระบุว่า ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปรียบเทียบค่าเสียโอกาสจากความล่าช้าในการพัฒนาคลื่น3จีในประเทศไทยเทียบกับจีนและอินเดีย โดยศึกษาวิจัยประเมินมูลค่าความเสียหายจากความล่าช้าในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2.1กิ๊กกะเฮิร์ตซ์ ของประเทศไทย คำนวณในระยะ 2 ปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 153,900ล้านบาท

ถ้าหากการประมูลคลื่นความถี่3จี ต้องล่าช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะเวลา 1 ปี จะไม่น้อยกว่า 76,950  ล้านบาท และหากการประมูล ต้องล่าช้าออกไปในระยะเวลา 8เดือน จะก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 51,300 ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการจะนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ จะส่งผลเสียหายที่จะต้องเริ่มต้นในกระบวนการตามกฎหมายใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะเวลา 1 ปี จะไม่น้อยกว่า 76,950 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีข้อวิเคราะห์จากนักวิชาการที่เคยประเมินว่าระหว่างปี 2553-2555 ที่การประมูลคลื่น3จี ถูกยกเลิกไป มีผลเสียหายต่อประเทศเคยคิดเป็นมูลค่าถึง 210.8 ล้านบาทต่อวัน แต่หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในขณะนี้ การจัดประมูลคลื่นความถี่นี้ ได้เสร็จสิ้นจนทราบผลและมีการเดินหน้ากระบวนการไปมากแล้ว ผลกระทบและความเสียหายย่อมมีมากกว่า

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1353229158&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.