Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2555 วิปวุฒิสภา มีมติตั้ง “กรรมการสอบประวัติ-จริยธรรม”ว่าที่ บอร์ด กสทช. ก่อนลงมติเลือกรอบสุดท้าย

ประเด็นหลัก

นายคำนูณ กล่าวว่า ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลงานของกสทช. ไม่ได้ระบุให้ตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติ หรือความประพฤติทางจริยธรรม ดังนั้นอาจทำให้ ส.ว. แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการฯ จึงเปิดโอกาสให้ส.ว.ได้อภิปรายแสดงความเห็น

ส่วนแนวคิดที่วิปวุฒิสภาให้ตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติฯ นั้น เพราะเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบ โดยที่ผ่านมาการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่เพื่อความรอบคอบต้องตรวจสอบอีกครั้ง
_______________________________________
วิปวุฒิสภาตั้ง "กก.สอบประวัติ-จริยธรรม"ซูเปอร์บอร์ดกสทช

วิปวุฒิสภา มีมติตั้ง “กรรมการสอบประวัติ-จริยธรรม”ว่าที่ซูเปอร์บอร์ดกสทช. ก่อนลงมติเลือกรอบสุดท้าย


นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า การประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ วันที่ 23 พ.ย. ซึ่งมีวาระเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. จากการหารือของวิปวุฒิสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติและความประพฤติทางจริยธรรมของบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ของกสทช. ที่ผ่านการลงคะแนนเลือกในรอบแรกมาแล้ว ก่อนจะลงมติเลือกกรรมการฯ รอบสุดท้าย ที่จะต้องลงคะแนนเลือกให้เหลือ 5 คนจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน

ทั้งนี้กรรมการธิการวิสามัญฯ จะมีจำนวน 25 คน โดยเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา คณะละ 1 คน รวม 22 คนและตัวแทนจากวิปวุฒิสภา อีก 3 คน ซึ่งจะขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งรายชื่อ โดยจะให้เวลาพิจารณา 30 วัน

นายคำนูณ กล่าวว่า ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลงานของกสทช. ไม่ได้ระบุให้ตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติ หรือความประพฤติทางจริยธรรม ดังนั้นอาจทำให้ ส.ว. แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการฯ จึงเปิดโอกาสให้ส.ว.ได้อภิปรายแสดงความเห็น

ส่วนแนวคิดที่วิปวุฒิสภาให้ตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติฯ นั้น เพราะเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบ โดยที่ผ่านมาการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่เพื่อความรอบคอบต้องตรวจสอบอีกครั้ง

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121122/479
175/%C7%D4%BB%C7%D8%B2%D4%CA%C0%D2%B5%D1%E9
%A7-%A1%A1.%CA%CD%BA%BB%C3%D0%C7%D1%B5%D4-
%A8%C3%D4%C2%B8%C3%C3%C1%AB%D9%E0%BB%CD%C3
%EC%BA%CD%C3%EC%B4%A1%CA%B7%AA.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.