Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) ร้องขอ กสทช. ขอติดตั้ง3G บน ((( เสาไฟฟ้า ))) ภายใน 7 วันทำการ // ช่วยคนไทยผู้ผลิตภายในประเทศได้

ประเก็นหลัก

นายวิชัยกล่าวว่า สมาคมต้องการให้ กสทช. พิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)เรื่องมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 ตามข้อ 10 ที่อนุญาตให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้

โดยขอให้ กสทช.ขยายขอบเขตการอนุญาต ผู้ที่มีคุณสมบัติให้ครอบคลุมถึงผู้ผลิตภายในประเทศ ที่มีคุณสมบัติรับรองคุณภาพ มอก.9001 จากเดิมที่ กทช. ประกาศส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือจะมีแต่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ทางสมาคมขอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) พิจารณายกเว้นการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว เพราะประกาศฯนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในไทย เพื่อให้ได้รับสิทธิโดยเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อเป็นการเยียวยา แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯในอนาคต

นายวิชัยกล่าวว่า ในการหารือครั้งนี้ยังได้ขอให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิในการปักเสา หรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้บริการโทรคมนาคม เพื่อทำธุรกิจติดตั้งโครงข่ายและให้บริการโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีกระบวนการ ขั้นตอนยื่นขอใช้ติดตั้งอุปกรณ์ มีระยะเวลานานกว่า 3-6 เดือน โดยต้องผ่านบอร์ดกทค. และขอให้เห็นชอบต่อบอร์ด กสทช.จึงจะสามารถอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพื่อไปยื่นให้กับการไฟฟ้าฯ เพื่อขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ดังนั้นจึงขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้มีความรวดเร็ว และขอให้มี กทค.พิจารณาขอใช้สิทธิแห่งทางแบบกระบวนการพิจารณาเร่งด่วน เป็นเวลา 7 วันทำการ และช่วยให้การไฟฟ้าฯเข้าใจกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

“ได้ขอให้สำนักงานกสทช. มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน มีกระบวนการพิจารณาอย่างเร่งด่วน จากเดิมที่การพิจารณาค้างอยู่ในกระบวนการมากกว่า 3 เดือน เป็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างหนัก เพราะที่ผ่านมามีการวางสายพาดผ่าน ต้องมีการใช้เสาการวางสายกับการไฟฟ้าฯ ซึ่งเดิมการพิจารณาต้องมีขออนุญาตเป็นกรณีๆไป ทำให้การเดินหน้าขยายโครงข่ายทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ และการวางสายด้านดาต้าไม่สามารถ ดำเนินการได้” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้เรื่องสิทธิแห่งทางกระบวนการที่นำเสนอไป จะนำเข้าที่ประชุม กทค.ในเร็วๆ นี้ และอาจจะต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มาร่วมหารือแนววางปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการขอพาดสายทำได้เร็วขึ้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงข่าย เป็นสิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ โดยที่ผ่านมา การไฟฟ้าฯอ้างว่าการจะขอพาดสายจะต้องให้ กสทช. หรือ กทค. อนุมัติมาก่อนทุกๆ เส้นทาง แต่ในกระบวนการความตั้งใจเดิม ถ้าเจรจาได้ก็พาดได้เลย
_______________________________________


สมาคมโทร.ล็อบบี้กสทช. หนุนรง.ผลิตอุปกรณ์3Gคนไทย


ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สทค.) ได้เข้าพบ พลเอกสุกิจขมะสุนทร กสทช. และหนึ่งในคณะกรรมการโทรคมนาคม(กทค.) เพื่อขอให้พิจารณาการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการโทรคมนาคมและขอให้มีมาตรการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมภายในประเทศ


มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ผู้ชนะประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์(GHz) หรือ 3G ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท ดีแทคเนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์จำกัด จะใช้เม็ดเงินลงทุนโครงข่าย 3Gใน 3 ปีแรก รวมกันอยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาทจะช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านโครงข่ายในประเทศ

นายวิชัยกล่าวว่า สมาคมต้องการให้ กสทช. พิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)เรื่องมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 ตามข้อ 10 ที่อนุญาตให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้

โดยขอให้ กสทช.ขยายขอบเขตการอนุญาต ผู้ที่มีคุณสมบัติให้ครอบคลุมถึงผู้ผลิตภายในประเทศ ที่มีคุณสมบัติรับรองคุณภาพ มอก.9001 จากเดิมที่ กทช. ประกาศส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือจะมีแต่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ทางสมาคมขอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) พิจารณายกเว้นการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว เพราะประกาศฯนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในไทย เพื่อให้ได้รับสิทธิโดยเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อเป็นการเยียวยา แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯในอนาคต

นายวิชัยกล่าวว่า ในการหารือครั้งนี้ยังได้ขอให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิในการปักเสา หรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้บริการโทรคมนาคม เพื่อทำธุรกิจติดตั้งโครงข่ายและให้บริการโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีกระบวนการ ขั้นตอนยื่นขอใช้ติดตั้งอุปกรณ์ มีระยะเวลานานกว่า 3-6 เดือน โดยต้องผ่านบอร์ดกทค. และขอให้เห็นชอบต่อบอร์ด กสทช.จึงจะสามารถอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพื่อไปยื่นให้กับการไฟฟ้าฯ เพื่อขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ดังนั้นจึงขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้มีความรวดเร็ว และขอให้มี กทค.พิจารณาขอใช้สิทธิแห่งทางแบบกระบวนการพิจารณาเร่งด่วน เป็นเวลา 7 วันทำการ และช่วยให้การไฟฟ้าฯเข้าใจกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

“ได้ขอให้สำนักงานกสทช. มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน มีกระบวนการพิจารณาอย่างเร่งด่วน จากเดิมที่การพิจารณาค้างอยู่ในกระบวนการมากกว่า 3 เดือน เป็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างหนัก เพราะที่ผ่านมามีการวางสายพาดผ่าน ต้องมีการใช้เสาการวางสายกับการไฟฟ้าฯ ซึ่งเดิมการพิจารณาต้องมีขออนุญาตเป็นกรณีๆไป ทำให้การเดินหน้าขยายโครงข่ายทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ และการวางสายด้านดาต้าไม่สามารถ ดำเนินการได้” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้เรื่องสิทธิแห่งทางกระบวนการที่นำเสนอไป จะนำเข้าที่ประชุม กทค.ในเร็วๆ นี้ และอาจจะต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มาร่วมหารือแนววางปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการขอพาดสายทำได้เร็วขึ้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงข่าย เป็นสิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ โดยที่ผ่านมา การไฟฟ้าฯอ้างว่าการจะขอพาดสายจะต้องให้ กสทช. หรือ กทค. อนุมัติมาก่อนทุกๆ เส้นทาง แต่ในกระบวนการความตั้งใจเดิม ถ้าเจรจาได้ก็พาดได้เลย

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1536189

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.