Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 ธันวาคม 2555 (เดินหน้า3Gประเทศไทย) (วงบอร์ดมือถือ) เศรษฐพงค์บอกลดอย่างน้อย15% // หมอลี่บอกต้องลดมากกว่า 20% ค่า IC ต้องลดมากกว่า 50%

ประเด็นหลัก


นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เห็นว่า ต้นทุนประกอบการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง จากการไม่ต้องแบ่งส่วนรายได้ร้อยละ 20 ให้กับหน่วยงานรัฐ และค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือไอซี ลดลงอีกร้อยละ 50 จะเหลือแค่ค่าธรรมเนียมรายปีเท่านั้น


พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน  กสทช. และประธาน กทค. กล่าวว่า  - การกำหนดให้ใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาตจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ เนื่องจากจะทำให้ผู้ประกอบการทราบว่าจะคำนวณอัตราค่าบริการให้ลดลงร้อยละ 15 โดยอาศัยฐานตัวเลขใดในการพิจารณา
           - การใช้ฐานการคำนวณจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาตจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทุกรายเนื่องจากใช้ตัวเลขเฉลี่ยจากอัตราค่าบริการทั้งหมดในตลาด ทำให้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ
            - การกำหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลล่วงหน้าและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการส่งเสริมการขายล่วงหน้าได้ทันก่อนการเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว
          - การกำหนดให้อัตราค่าบริการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ดังกล่าว จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับค่าบริการที่ลดลงแน่ๆ โดยไม่ต้องรอให้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงเสียก่อน ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปี จึงเท่ากับเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าก่อนออกประกาศดังกล่าว ผู้ประกอบการจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการอนุญาตว่าค่าบริการจะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15________________________________

กสทช.ย้ำค่ายมือถือ 3 จี ต้องลดค่าบริการลง 20% Sun, 09/12/2012 -


กรรมการกสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ย้ำค่ายมือถือที่ได้ไลเซนต์ 3 จี ต้องลดค่าบริการลงร้อยละ 20 จากราคาค่าบริการในปัจจุบัน เพราะไม่มีภาระแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐแล้ว

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เห็นว่า ต้นทุนประกอบการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง จากการไม่ต้องแบ่งส่วนรายได้ร้อยละ 20 ให้กับหน่วยงานรัฐ และค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือไอซี ลดลงอีกร้อยละ 50 จะเหลือแค่ค่าธรรมเนียมรายปีเท่านั้น

ดังนั้น เมื่อต้นทุนลดลง ค่าบริการก็ควรลดลงด้วย ทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อผู้บริโภคจะได้ระบประโยชน์ สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ให้แก่ 3 บริษัท เอไอเอส, ดีแทค และทรู ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.มีมติอนุมัติ 4 ต่อ 1 เสียง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา จะสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ ภายใน 7 วัน

THAIpbs
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E
0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3
%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%
A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B
8%AD-3-%E0%B8%88%E0%B8%B5-
%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%
A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B
8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87-20


_______________________________________

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กับพันธกิจประธานบอร์ดกทค. ต้องลดค่าบริการ3Gอย่างน้อย15%


ในที่สุด คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ภายใต้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก็อนุมัติการออกใบอนุญาต(ไลเซ่นส์) ให้บริการ3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz แก่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด

               พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน  กสทช. และประธาน กทค. กล่าวว่า การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต ให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายหลังจากผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว

                  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอของ สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้ว โดยที่ให้เหตุผลว่าผู้ร่วมประมูล มีการดำเนินการครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขในการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาต ที่กำหนดในข้อ 12 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile  Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม กทค. พิจารณาอนุมัติให้ทั้ง 3 บริษัท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile  Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz

                   “กทค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องสำคัญยิ่งที่ กทค. ต้องให้ความสำคัญ คือการคุ้มครองผู้บริโภคโดยในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile  Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 ได้ระบุไว้ในหัวข้อมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค ที่ว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและจัดให้มีบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด”

                กทค. จึงมีมติในที่ประชุมให้กำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เรื่องอัตราค่าบริการ โดยเห็นควรกำหนดเป็นร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่เสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

                   สำหรับเหตุผลในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว เนื่องจากทิศทางและแนวโน้มอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในตลาดปัจจุบันแล้วลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงประมาณร้อยละ 10 และคาดว่า หากมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในตลาด จะก่อให้เกิดระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้รับใบอนุญาตรายใหม่มีภาระต้นทุนบางส่วนที่ลดลง อันจะส่งผลให้อัตราค่าบริการมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้ถึงร้อยละ 15

               การกำกับดูแลอัตราค่าบริการนั้น จะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่ได้รับอนุญาต โดยข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบอัตราค่าบริการนั้น จะพิจารณาจากการรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตนำส่งแก่สำนักงานทุกวันสิ้นเดือน ตามข้อ 16 ของประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

                 สำหรับเหตุผลสนับสนุนการกำหนดให้ใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่ได้รับอนุญาตมีดังนี้

                 - การกำหนดให้ใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาตจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ เนื่องจากจะทำให้ผู้ประกอบการทราบว่าจะคำนวณอัตราค่าบริการให้ลดลงร้อยละ 15 โดยอาศัยฐานตัวเลขใดในการพิจารณา

                 - การใช้ฐานการคำนวณจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาตจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทุกรายเนื่องจากใช้ตัวเลขเฉลี่ยจากอัตราค่าบริการทั้งหมดในตลาด ทำให้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ

                  - การกำหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลล่วงหน้าและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการส่งเสริมการขายล่วงหน้าได้ทันก่อนการเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว

                  - การกำหนดให้อัตราค่าบริการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ดังกล่าว จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับค่าบริการที่ลดลงแน่ๆ โดยไม่ต้องรอให้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงเสียก่อน ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปี จึงเท่ากับเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าก่อนออกประกาศดังกล่าว ผู้ประกอบการจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการอนุญาตว่าค่าบริการจะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15

               การให้ใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้ มิได้หมายความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถเปิดบริการได้ทันที กสทช. จะกำกับดูแลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน        

                   “การให้ใบอนุญาตที่จะให้บริการ 3G นี้ ถือเป็นสิ่งเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศจากระบบสัญญาสัมปทานมาเป็นระบบการให้ใบอนุญาตโดยประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความสามารถในการนำคลื่นความถี่มาให้บริการเพื่อรองรับความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น”

                อีกทั้งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการติดต่อสื่อสารการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่ง กสทช. จะกำกับดูแลอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลกท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในระดับสากลต่อไป

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/33362

___________________________________กสทช.ย้ำค่ายมือถือต้องลดค่าบริการ 3G ลง 20%


      น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เห็นว่า ต้นทุนประกอบการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง จากการไม่ต้องแบ่งส่วนรายได้ร้อยละ 20 ให้กับหน่วยงานรัฐ และค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือ ไอซี ลดลงอีกร้อยละ 50 จะเหลือแค่ค่าธรรมเนียมรายปีเท่านั้น
      ดังนั้นเมื่อต้นทุนลดลง ค่าบริการควรลดลงด้วย ทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ให้แก่ 3 บริษัท เอไอเอส, ดีแทค และทรู ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.มีมติอนุมัติ 4 ต่อ 1 เสียง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา จะสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ ภายใน 7 วัน

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000149619&Keyword=%a1%ca%b7


_______________________________________


เหตุที่ คนไทย ไม่ตื่นเต้น กับของขวัญ 3 จี จาก กสทช.

การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์ มติชน 10 ธันวาคม 2555


ของขวัญ ปีใหม่ 3 G  มาช้าไปหรือเปล่า ???

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.