Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 ธันวาคม 2555 เคาะปี56จัดประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต ชั้นป.1 และม.1 รวมทั้งหมด 1.6 ล้านเครื่อง วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท

ประเด็นหลัก

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนได้พิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในปี 2556 ให้นักเรียนชั้นป.1 และม.1 รวมทั้งหมด 1.6 ล้านเครื่อง วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท______________________________________

เคาะปี56จัดประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต


คณะกรรมการมีมติให้จัดประกวดราคาแท็บเล็ตมอบสพฐ.จัดประมูล จำนวน 1.6ล้านเครื่อง มูลค่า6,00,000ล้านบาท

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนได้พิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในปี 2556 ให้นักเรียนชั้นป.1 และม.1 รวมทั้งหมด 1.6 ล้านเครื่อง วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยจะจัดประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตของทุกหน่วยงานรวมกัน เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองสูง สามารถจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในราคาถูก โดยมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลซื้อเครื่องแท็บเล็ตแทนใช้วิธีประกวดราคาผ่านระบบอีอ็อกชัน แต่ให้หน่วยงานเจ้าของเงินเป็นผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเอง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแท็บเล็ตในประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแท็บเล็ตป.1 และม.1 ปีนี้ จะแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นทั้งหมด 5 โซน 10 สัญญา แยกเป็นป.1 จำนวน 5 โซน และม.1 จำนวน 5 โซน แต่ละโซนจะเฉลี่ยจำนวนเครื่องแท็บเล็ตเท่า ๆ กัน ระหว่าง 1.4-1.8 แสนเครื่อง และกำหนดให้ผู้เข้าประมูลสามารถทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้มากสุดไม่เกิน 2 สัญญา เพราะต้องการกระจายให้ผู้ผลิตแท็บเล็ตรายต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในนโยบายนี้ จะได้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) กล่าวว่า การจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตครั้งแรกเมื่อปี 2555 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพราะเป็นการจัดซื้อระหว่างประเทศกับประเทศจีน แต่สำหรับปี 2556 นั้น เป็นการจัดซื้อแท็บเล็ตภายในประเทศ ขณะที่ สพฐ.เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนมากที่สุด เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดราคาลแทน


โพสต์ทูเดย์
http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%
87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B
8%B2/194884/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%
B0%E0%B8%9B%E0%B8%B556%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B
8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%
B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0
%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%
E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80
%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.