Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 ธันวาคม 2555 กสทช. (เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 6ร่าง เรื่องใหญ่คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล // ขอรับบัตรผู้ประกาศ เป็นต้น

ประเด็นหลัก

อีกทั้งบอร์ด กสทช.ยังมีมติเห็นชอบ 6 ร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับ กสท. 6 ฉบับ โดยเตรียมให้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้ใน 5 ร่าง ได้แก่ 1. ร่างประกาศการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 2. ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
     
      3. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 4. ร่างหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 5. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ...
     
      รวมถึงในร่างหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ก่อนนำมาเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.อีกครั้งก่อนไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

______________________________


กสทช.เคาะธรรมเนียมไลเซนส์ใหม่ต้อนรับปี 56


      กสทช.มีมติปรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกประเภท มีผลปี 56 หวังป้องกันเอกชนหัวใส พร้อมอนุมัติรายจ่าย 3,516 ล้านบาท ขณะที่ตีกลับกรอบวงเงิน 950 ล้านบาทโครงการ Wi-Fi ฟรีไปพิจารณารายละเอียดมาใหม่ อีกทั้งเห็นชอบร่างประกาศ 6 ร่างฝั่ง กสท.
     
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ธ.ค.) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. มีมติเห็นชอบประกาศร่างค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... แล้ว ซึ่งจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 1 ม.ค. 56
     
      โดยมีลักษณะแบบขั้นบันไดในอัตราดังนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1-100 ล้านบาท จัดเก็บในอัตรา 0.25% ของรายได้ รายได้เกิน 100-500 ล้านบาท จัดเก็บในอัตรา 0.5% รายได้เกิน 500-1,000 ล้านบาท จัดเก็บในอัตรา 1% รายได้เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจัดเก็บในอัตรา 1.5%
     
      “การเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเอกชนครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ กสทช.จัดเก็บรายได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ก่อนเอกชนหัวใสส่วนใหญ่มีการหลบเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมจากประเภทที่ 3 มาจ่ายประเภทที่ 1 และ 2 แทนเนื่องจากมีราคาค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า ซึ่งส่งผลให้ กสทช.จัดเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าวได้ลดลง”
     
      ขณะเดียวกัน บอร์ด กสทช.ยังมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2556 โดยจัดทำเป็นงบประมาณสมดุลซึ่งมีรายได้เท่ากับรายจ่าย โดยกำหนดกรอบงบประมาณไว้ที่วงเงิน 3,516 .61 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. 2,159.68 ล้านบาท แยกเป็นเงินเดือนพนักงาน กสทช.จำนวน 1,000 คน และค่าใช้ระบบสาธารณูปโภค รวมวงเงินปีละ 1,800 ล้านบาท งบศึกษาดูงานต่างประเทศ และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพวงเงิน 120 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามภารกิจ และกลยุทธ์การทำงานของ กสทช.
     
      นอกจากนี้ยังมีงบประมาณรายจ่ายสำหรับภารกิจด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) 610.29 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายภารกิจด้านโทรคมนาคม (กทค.) 643.64 ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาและวิจัยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม วงเงิน 50 ล้านบาท และงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 50 ล้านบาท
     
      ส่วนอัตราเงินเดือนของบอร์ด กสทช.ทั้ง 11 คน ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใด ซึ่ง กสทช.ได้ทำงานมาเป็นเวลา 1 ปีกว่าแล้ว ซึ่งปัจจุบัน สำนักงาน กสทช.ได้สำรองจ่ายให้ กสทช.ทั้ง 11 คนไปก่อนจนกว่า ครม.จะอนุมัติ โดยประธาน กสทช.มีอัตราเงินเดือน เดือนละ 330,000 บาท กรรมการ กสทช.เดือนละ 260,000 บาท
     
      นายฐากรกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังไม่อนุมัติกรอบวงเงิน 950 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาและวิจัยฯ เสนอ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการนโยบายบริการ Wi-Fi ฟรีของรัฐบาล เนื่องจากให้กลับไปพิจารณารายละเอียดว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ หรือไม่ และตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) หรือไม่
     
      อีกทั้งบอร์ด กสทช.ยังมีมติเห็นชอบ 6 ร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับ กสท. 6 ฉบับ โดยเตรียมให้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้ใน 5 ร่าง ได้แก่ 1. ร่างประกาศการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 2. ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
     
      3. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 4. ร่างหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 5. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ...
     
      รวมถึงในร่างหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ก่อนนำมาเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.อีกครั้งก่อนไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000157023

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.