Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

3 ธันวาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G) เสียงข้างใหญ่ชัด!! ศาลชี้ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)ไร้หน้าที่ กม.ดุจกัน (ตีความ กสทช. อ้างกม.สูงกว่า)
ประเด็นหลักในประเด็นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 55 โดยระบุว่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่าน 2.1GHz เป็นการดำเนินการที่ไม่ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 จึงได้ร้องขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการระงับการออกใบอนุญาต 3G เอาไว้ก่อนด้วย________________________________________

ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคดี 3G ของผู้ตรวจการแผ่นดิน


ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคดี และไม่คุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ 2865/2555 และให้จำหน่ายคดีออกจากระบบ ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากผู้ฟ้องไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีดังกล่าว
      
      ในประเด็นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 55 โดยระบุว่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่าน 2.1GHz เป็นการดำเนินการที่ไม่ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 จึงได้ร้องขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการระงับการออกใบอนุญาต 3G เอาไว้ก่อนด้วย
      
ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000147106
คำสั้งศาล
http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/2012/12/a-data03122555.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.