Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 มกราคม 2556 ทิศทางโทรคมฯไทย (เร่งรองรับคลื่น1800หมดสัปทาน)(ถามกลับ ลูกค้า TRUEMOVE-GSM1800 18ล้านท่านรู้หรือไมกันยายนSIMดับ)(ตู้เติมเงินอมเงิน)


ประเด็นหลัก


รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า คลื่นความถี่ 1800 MHz ไม่เหมือน 2.1 GHz ที่เป็นคลื่นรกร้างว่างเปล่า การประมูลคลื่นความถี่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ใช่การประมูลผู้บริโภค ถือเป็นข้อที่ 1 ซึ่งควรคำนึงถึง ทั้งนี้ คลื่น 1800 MHz ปัจจุบันมีผู้ให้บริการน้อยราย คือ 1-2 รายเท่านั้น จึงควรมาคิดกันจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคใช้ได้ประโยชน์สูงสุด ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คลื่นความถี่หมดโดยผลตามกฏหมายเพื่อใช้ในทางพาณิชย์ กฏหมายยังระบุให้องค์กรเป็นผู้จัดประมูลคลื่น 1800 MHz ที่จะหมดไม่ใช่ประเทศไทยพึ่งรู้ แต่หลายคนในวงการโทรคมนาคมรู้ล่วงหน้ามาเป็นปี (1800 MHz ตามสัญญาสัมปทานหมดอายุ กย.56)

"คำถาม 1800 MHz ผู้ให้บริการจะเป็นรายเดิมได้หรือไม่ ควรจะเหลือกี่รายให้บริการและจะทำอย่างไรหากมีคนต้องการมากกว่าสอง ถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่กสทช.ต้องตอบ ภาษาวิชาการ คือ การเข้าถึงคลื่นความถี่ โดยผู้ให้บริการ regulator หลายประเภทบริหารจัดการให้การลงทุนไม่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ คลื่นความถี่เดิมจัดสรรให้แคท (บมจ.กสท) แคททำไม่ไหว จึงจัดสรรคลื่นนี้ให้บริษัทเอกชน หมายถึงโอนถ่ายต่อ คนได้รับคนแรกจริงๆ คือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (แคท) ยิ่งเมื่อมีผู้ต้องการคลื่นเดียวกันจำนวนหลายราย ลูกค้าอยู่ตรงกลางที่ได้รับผบกระทบขึ้นมาย่อมมีผลต่อ regulator คอร์สไม่เท่ากันจะทำอย่างไร ระหว่างต้นทุนรายเดิมและรายใหม่ ปัญหาหลักแคทจะว่าอย่างไร จะเข้าประมูลหรือไม่ จะยังต้องการความเป็นเจ้าของ?" รองศาสตราจารย์สุธรรม กล่าวสรุปความเข้าใจ

ขณะที่นายสุธรรม อยู่ในธรรม อดีตคณะกรรมการ กทช. และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อว่า การประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะยุ่งยากกว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3G  เพราะมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประมาณ 18 ล้านเลขหมาย ภายใต้สัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น  การจะประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะต้องรอบคอบ โดยไม่ควรรีบร้อนดำเนินการจัดการประมูล และควรออกแบบการประมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดย กสทช.  จะกำหนดการคืนคลื่น เพื่อให้การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งยืนยันที่ผ่านมา กสทช. กำลังหารือ                  การขอคืนคลื่นกับ กสท.อยู่


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หากพูดโดยไม่เข้าข้างใคร แต่เอาเนื้อกฏหมายมองปัญหาทุกอย่างไปที่ต้นเหตุ จะทำอย่างไรประชาชนผู้ใช้บริการไม่เดือดร้อน วิธีการก็เช่นเดียวกับประมูล 2.1 GHz แต่ประเด็นต่างกันคือ 1800 MHz ต้องคืนคลื่นกลับมาก่อน การที่กสทช.ไม่ฟันธงในวิธีการบริหารจัดการคลื่นในสัมปทานนี้ เนื่องจากตามกฏหมายกำหนดให้รายเดิมตามพรบ.จัดสรรคลื่นใหม่ พ.ศ 2543 คำระหว่างบทเฉพาะกาล..จะทำการเชื่อมอย่างไร ระบุกสทชต้องจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสุภัทรา อนุฯคค.ผู้บริโภค กสทช."ผู้บริโภค ควรรู้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ คนกำลังใช้"ทรู"อยู่รู้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรปีนี้" 

สุทธิพล กสทช."คลื่นCATที่หมดก.ย.นี้ กม.ให้กสทช.จัดสรรคลื่น แต่กม.ไม่ได้บอกว่าให้คืนคลื่นไปที่ใคร แต่คิดว่าต้องคืนให้กสทช." _________________________________ทิศทางโทรคมฯไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทาน(1800MHz)..เมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ4G


คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนรวมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและเผยแพร่การสื่อสารมวลชนและการมี ส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดโครงการประชาพิจารณ์เรื่อง "ทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นสุด ระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G" เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการแสดงความเห็นและรับรู้รับทราบถึงการจัดสรรคลื่นความถี่และการกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช. ได้มีการเปิดประมูลคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคม ระบบ 3G (2100 MHz) ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ในปัจจุบันส่วนใหญ่ประชาชนยังคงใช้โทรศัพท์มือถือคลื่นความถี่ 1800 MHz ดังนั้นประชาชนและผู้ใช้บริการทั้งหลายตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนรับรู้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ข้อแตกต่างระหว่างการใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 2100 MHz (3G 2.1) รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวในงานประชาพิจารณ์ดังกล่าว คลื่น 2.1 GHz ไม่ใช่สัญญาใด แต่หมายถึงคลื่นที่ไม่มีใครใช้อยู่ในอากาศ ตามพรบ.กำหนดให้นำมาจัดสรร 60 MHz โดยจำนวน 15 MHz อยู่กับทีโอที อีก 45 MHz ยังไม่มีใครใช้ ฉะนั้น กสทช จึงประมูลนำคลื่นที่เหลือมาใช้ประโยชน์ เปลี่ยนวิธีคิดเดิมๆ ที่ผ่านมาล่าสุดนอรเวย์หรือเกาหลีเป็นต้น จะเห็นว่าราคา reserve price ไม่ขยับเช่นกันที่มีคนท้วงติงการประมูลสามจีของกสทช.ที่ผ่านมา จึงอยากให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

"ในบ้านเราซึ่งกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีกไม่กี่เดือน คือ คลื่น 1800 MHz ระหว่างทรู (ดีพีซี ) กับบมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท เทเลคอม) ซึ่งทำกันมาแต่เดิม และเมื่อหมดผู้ใช้คลื่นบนสัมปทานนั้น คือ ผู้ประกอบกิจการให้บริการมือถือจะอยู่อย่างไรไม่ให้ผู้บริโภคมีผลกระทบเกิดขึ้น สิ่งที่ กสทช. กระทำ คือ ตั้งอนุกรรมการไปเมื่อปีที่แล้วรับมือเมื่อ 1800 MHz นี้จะหมดอายุลงศึกษาแล้วตามหลักสากลจะไม่ควรนำคลื่นมาประมูลใหม่ทันที ตัวอย่างอินเดียเคยทำแล้วถูกยึดใอนุญาต การเปลี่ยนผ่านจะทำอย่างไร มีการประมูลอย่างไร คลื่นอื่นสัมปทานจะหมดไปเรื่อยๆ เช่นกัน การประมูลจะเข้ามาแทนหรือไม่ กสทช.ไม่ได้ผูกติดกับเทคโนโลยี แต่จะใช้เทคโนโลยีใดนั้นต่างหาก ถือเป็นสิ่งที่ กสทช ต้องกำกับดูแล" พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า คลื่นความถี่ 1800 MHz ไม่เหมือน 2.1 GHz ที่เป็นคลื่นรกร้างว่างเปล่า การประมูลคลื่นความถี่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ใช่การประมูลผู้บริโภค ถือเป็นข้อที่ 1 ซึ่งควรคำนึงถึง ทั้งนี้ คลื่น 1800 MHz ปัจจุบันมีผู้ให้บริการน้อยราย คือ 1-2 รายเท่านั้น จึงควรมาคิดกันจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคใช้ได้ประโยชน์สูงสุด ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คลื่นความถี่หมดโดยผลตามกฏหมายเพื่อใช้ในทางพาณิชย์ กฏหมายยังระบุให้องค์กรเป็นผู้จัดประมูลคลื่น 1800 MHz ที่จะหมดไม่ใช่ประเทศไทยพึ่งรู้ แต่หลายคนในวงการโทรคมนาคมรู้ล่วงหน้ามาเป็นปี (1800 MHz ตามสัญญาสัมปทานหมดอายุ กย.56)

"คำถาม 1800 MHz ผู้ให้บริการจะเป็นรายเดิมได้หรือไม่ ควรจะเหลือกี่รายให้บริการและจะทำอย่างไรหากมีคนต้องการมากกว่าสอง ถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่กสทช.ต้องตอบ ภาษาวิชาการ คือ การเข้าถึงคลื่นความถี่ โดยผู้ให้บริการ regulator หลายประเภทบริหารจัดการให้การลงทุนไม่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ คลื่นความถี่เดิมจัดสรรให้แคท (บมจ.กสท) แคททำไม่ไหว จึงจัดสรรคลื่นนี้ให้บริษัทเอกชน หมายถึงโอนถ่ายต่อ คนได้รับคนแรกจริงๆ คือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (แคท) ยิ่งเมื่อมีผู้ต้องการคลื่นเดียวกันจำนวนหลายราย ลูกค้าอยู่ตรงกลางที่ได้รับผบกระทบขึ้นมาย่อมมีผลต่อ regulator คอร์สไม่เท่ากันจะทำอย่างไร ระหว่างต้นทุนรายเดิมและรายใหม่ ปัญหาหลักแคทจะว่าอย่างไร จะเข้าประมูลหรือไม่ จะยังต้องการความเป็นเจ้าของ?" รองศาสตราจารย์สุธรรม กล่าวสรุปความเข้าใจ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หากพูดโดยไม่เข้าข้างใคร แต่เอาเนื้อกฏหมายมองปัญหาทุกอย่างไปที่ต้นเหตุ จะทำอย่างไรประชาชนผู้ใช้บริการไม่เดือดร้อน วิธีการก็เช่นเดียวกับประมูล 2.1 GHz แต่ประเด็นต่างกันคือ 1800 MHz ต้องคืนคลื่นกลับมาก่อน การที่กสทช.ไม่ฟันธงในวิธีการบริหารจัดการคลื่นในสัมปทานนี้ เนื่องจากตามกฏหมายกำหนดให้รายเดิมตามพรบ.จัดสรรคลื่นใหม่ พ.ศ 2543 คำระหว่างบทเฉพาะกาล..จะทำการเชื่อมอย่างไร ระบุกสทชต้องจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

"ขณะนี้ กสทช. มีการจัดทำโรดแมพกระบวนการคืนคลื่นเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ อยู่ในช่วงเสนอคณะกรรมการกสทช.ถึงระยะเวลาการประมูลเพื่อให้ได้เวลาที่มีประสิทธิภาพ เหล่านี้ กสทช.ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก และเมื่อได้วันประมูลแล้วจึงจะสามารถกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ปรับปรุงตามแผนแม่บท รับฟังความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์) หากทุกอย่างจากกสทช.กับผู้ประกอบการตกลงกันไม่ได้ จึงอาจต้องเป็นการคุยสุดท้ายให้ศาลปกครองช่วยตัดสินเช่นที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ควรทำให้ได้เวลานี้คือคุยกันให้ได้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น"

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช. กล่าวว่า กสทช.ควรพิจารณาอย่างไรจึงจะมีความสมดุลย์ เพราะธุรกิจโทรคมเป็นธุรกิจจำนวนเม็ดเงินมหาศาล เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศ ลูกค้าราว 18 ล้านเลขหมายในมือผู้ให้บริการ 1800 MHz คือบททดสอบขนาดเล็ก แต่บทขนาดใหญ่ยังมีมากกว่านั้นต่อไปที่สัมปทานจะหมดอีกหลายคลื่น ส่วนอีกเรื่องสำคัญคือ fair usage policy

"นอกจากนั้น คือ sms กวนใจ หมอดู ข่าวสมัคร เป็นต้น ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ร้องเรียนโอเปอเรเตอร์ไปบางครั้งเพิกเฉย ทำอย่างไรกสทช.จะเอื้อมมือไปกำกับดูแล เหล่านี้เป็นเม็ดเงินมหาศาลเช่นกัน ตลอดจนตู้เติมเงินออนไลน์"

รุจิระ บุนนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอให้กสทช.ตลอดจนเอกชน ผู้ให้บริการ มองประชาชนเป็นตัวตั้งการเปลี่ยนผ่านจึงจะเกิดปัญหาขึ้น หากกสทช.ตีความทางกฏหมายในการจัดประมูลครั้งนี้ด้วยความยืดหยุ่นผู้ใช้จะสบายใจ 1800 MHz ในทางสากลยังมองว่าเป็นคลื่นทำ 4G ซึ่งน่าสนใจมาก เร็วกว่า 3.5 G ประมาน 200 เท่า ฉะนั้น กว่า 18 ล้านเลขหมายหากผู้ดูแลทราบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ใช้ดาต้า แต่กลับเป็นใช้งานระบบโบราณ คือ เสียง และ sms จำนวนไม่น้อยเกินครึ่ง

กสทช. จึงไม่ควรทอดทิ้งผู้บริโภคในทุกภาคส่วนหากจะดำเนินการเปลี่ยนผ่านโดยเรียบร้อย ประชาชนย่อมเป็นทึ่ตั้ง ผู้ให้บริการส่งผ่านลูกค้าโดยไม่กระทบ แม้ประเด็นข้อกฎหมายสำคัญ ผู้ประกอบการก็ต้องดูแลลูกค้าหากเกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วในภายหน้าต่อไปอาจพบปัญหาหรือไม่..อย่างไร

http://www.adslthailand.com/board/showthread.php?t=61731

__________________________


กสทช. ยืนยันคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ไม่กระทบผู้ใช้บริการ

กสทช. ยืนยันคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ไม่กระทบผู้ใช้บริการกรุงเทพฯ  22  ม.ค. -  หลังจากการประมูลคลื่นความถี่ 3 G  เสร็จและผู้ประกอบการโทรคมนาคมกำลังเดินหน้าสร้างโครงข่าย 3G อย่างต่อเนื่อง  แต่วันที่ 15 กันยายน 2556  จะมีการคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งยังเป็นที่กังวลของผู้บริโภค  ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง  การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จึงร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จัดงานประชาพิจารณ์ เรื่อง  “ทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นยุคระบบสัมปทานเมื่อเข้ายุค 3G และ 4G”
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   (กสทช.)  และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม  (กทค.)  ยืนยันการรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการเครือข่ายทรู และดีพีซี ในเครือเอไอเอส ที่มีประมาณ 18 ล้านเลขหมาย ในการโอนย้ายระบบจากการคืนคลื่นความถี่กลับมายัง กสทช. เพราะ กสทช.ดำเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใส เพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ตามหลักปฏิบัติสากล และปีที่ผ่านมาได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา  เพื่อรองรับเรื่องนี้แล้ว

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช.  กล่าวว่า  ตามหลักกฎหมายของ กสทช.ที่มีอยู่จะทำให้การจัดสรรคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ หลังได้คืนสัมปทานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  แม้จะมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามากระทบบ้างก็ตาม โดยเฉพาะการใช้ข้อกฎหมายในการบังคับใช้ช่วงรอยต่อระหว่างการหมดอายุสัปทานเดิม และการประมูลคลื่น เพื่อจัดสรรใหม่  ทั้งนี้  กสทช. จะพยายามดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเกิดประโยชน์ของสาธารณะและผู้บริโภคมากที่สุด

ขณะที่นายสุธรรม อยู่ในธรรม อดีตคณะกรรมการ กทช. และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อว่า การประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะยุ่งยากกว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3G  เพราะมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประมาณ 18 ล้านเลขหมาย ภายใต้สัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น  การจะประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะต้องรอบคอบ โดยไม่ควรรีบร้อนดำเนินการจัดการประมูล และควรออกแบบการประมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดย กสทช.  จะกำหนดการคืนคลื่น เพื่อให้การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งยืนยันที่ผ่านมา กสทช. กำลังหารือ                  การขอคืนคลื่นกับ กสท.อยู่

ส่วน น.ส.สุภัทรา  นาคะผิว อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช.   วอนขอให้ กสทช. ดำเนินการคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และจัดสรรใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด กสทช.จะต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุด  เพื่อป้องกันปัญหาการใช้บริการ

ทั้งนี้ กสทช.คาดการณ์ว่าปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมเกือบ 80 ล้านเลขหมาย และอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีเลขหมายเพิ่มขึ้นอีก 2 หรือ 3 เท่า และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมีส่วนสำคัญในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม.-สำนักข่าวไทย


http://www.mcot.net/site/content?id=50fe4d93150ba0a67c000154#.UP5YcB37hIE

____________________________
 1. สุภัทรา"ยุค 3G 4G กำลังเกิด แต่ถามว่า จะมีราคาค่าบริการสำหรับคนที่ต้องการใช้แค่ 2G หรือแค่ไว้โทรออก-รับสายอย่างเดียวหรือไม่" 
 2. สุภัทรา อนุฯคค.ผู้บริโภคกสทช."ตู้เติมเงินออนไลน์ เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องคุ้มครอง เพราะโดนอมเงินกันมาก แต่หาเจ้าภาพดูแลไม่ได้" 
 3. สุภัทรา อนุฯคค.ผู้บริโภค กสทช."ห้ามกำหนดวันหมดอายุระบบเติมเงิน กสทช.จะทำยังไงให้กม.ศักดิ์สิทธิ์ เพราะบังคับใช้มาปีที่แล้ว" 
 4. สุภัทรา อนุฯคค.ผู้บริโภค กสทช."ผู้บริโภค ควรรู้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ คนกำลังใช้"ทรู"อยู่รู้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรปีนี้" 
 5. สุทธิพล กสทช."เรามี ITUช่วยประเมินการประมูล ,แนวทางคืนคลื่นด้วยและมีอนุฯหลายชุดที่ช่วยดู /เรื่อง CATแต่ถ้าไม่ได้เจอกันที่ศาล" 
 6. สุทธิพล กสทช."ที่ต้องดูคือ จะประมูลเมื่อไร จะหลัง15ก.ย.56 ที่ CAT หมดสัมปทานหรืออย่างไร / CATครองคลื่นได้ ถ้าประมูลชนะ" 
 7. สุทธิพล กสทช."ไทย เป็นปท.ไม่มีเคสตรงกับประเทศอื่นในเรื่องสัมปทานโทรคมหมดแล้วไม่ยอมคืนคลื่น ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ถึงศาลปค.แน่" 
 8. สุทธิพล กสทช."คลื่นCATที่หมดก.ย.นี้ กม.ให้กสทช.จัดสรรคลื่น แต่กม.ไม่ได้บอกว่าให้คืนคลื่นไปที่ใคร แต่คิดว่าต้องคืนให้กสทช." 
 9. สุธรรม"ปัญหาน่าห่วงคือCATจะว่าไง จะมีสิทธิ์ร่วมประมูลมั้ย หรือคลื่นจะอยู่กับCAT แล้วรูปแบบประมูล จะเพื่อแข่งขันหรือเน้นลงทุน" 
 10. สุธรรม"เป็นเรื่องใหญ่ที่กสทช.ต้องคิดรูปแบบประมูลคลื่น1800 ให้ดี จะให้หน้าใหม่ร่วม หรือให้หน้าใหม่แต่แบบแอบๆเป็นคนเก่า" 
 11. สุธรรม"เป็นเรื่องใหญ่ที่กสทช.ต้องคิดรูปแบบประมูลคลื่น1800 ให้ดี จะให้หน้าใหม่ร่วม หรือให้หน้าใหม่แบบแอบๆเป็นคนเก่าร่วม" 
 12. สุธรรม อดีตกทช."สัมปทานมือถือที่จะหมดก.ย.นี้ ผมรู้ตั้งแต่เป็นกทช.แผนรองรับทำเสร็จแล้วด้วย แต่ปัญหาคือกสทช.จะประมูลมั้ย" 
 13. สุธรรม อดีตกทช."ปัญหาหลักคือเราจะแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคยังไงหลังสัมปทานหมด แต่ปัญหาผู้ประกอบการคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่า" 
 14. เศรษฐพงค์ กสทช."ปัจจุบันมีเลขหมายโทรศัพท์ 70-80 ล้านเลขหมาย และอีก 5ปีข้างหน้าจะมีเลขหมายเพิ่มอีก 2-3เท่าเป็นอย่างน้อย" 
 15. คึกคัก! บรรยากาศ งาน"ทิศทางโทรคมไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค3G,4G"โดยกมธ.การพัฒนาการเมืองฯ สภาฯ 
 16. อยู่รัฐสภา มีประชาพิจารณ์"ทิศทางโทรคมไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค3G,4G"โดยกมธ.การพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฏร /กก.กสทช.ร่าวม

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.