Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 มกราคม 2556 ระเบิดความมันส์++(โทรข้ามโครงข่ายถูกสุด0.225บาท/นาที) กสทช.ประกาศค่า IC ใหม่ 0.45 บาท/นาที ให้กับผู้ประมูล3G 2100ประเด็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วานนี้ (23 ม.ค.) มีมติเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้อยู่ที่อัตรา 0.45 บาท/นาที และเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานฯ ที่ให้กำหนดระยะเวลาการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนชั่วคราวนี้เป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว จะใช้เป็นอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 กิกะฮิร์ตซ หรือ 3จีของทั้งสามรายด้วย ระหว่างที่ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กทค.ให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการยกร่างคำสั่ง กสทช. เรื่องให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวเป็นอัตราอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่เคยดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งต่อไป ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ_________________________

กทค.เห็นชอบค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ 0.45 บาท/นาที


กทค.เดินหน้า 3จี อนุมัติเลขหมายให้ 3 โอเปอเรเตอร์แล้ว 26 ล้านเลขหมาย พร้อมเห็นชอบค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ 0.45 บาท/นาที
วันนี้ (24 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วานนี้ (23 ม.ค.) มีมติเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้อยู่ที่อัตรา 0.45 บาท/นาที และเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานฯ ที่ให้กำหนดระยะเวลาการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนชั่วคราวนี้เป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว จะใช้เป็นอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 กิกะฮิร์ตซ หรือ 3จีของทั้งสามรายด้วย ระหว่างที่ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กทค.ให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการยกร่างคำสั่ง กสทช. เรื่องให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวเป็นอัตราอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่เคยดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งต่อไป ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ

นอกจากนี้ที่ประชุม กทค.ยังมีมติยุติการคิดค่าปรับ กรณีการกำหนดระยะเวลาใช้บริการโทรศัพท์ แบบเติมเงิน (พรีเพด) ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ซึ่งทรูมูฟ ได้แจ้งว่า ผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 และผู้ใช้บริการที่เติมเงินทุกมูลค่าตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 เป็นต้นไป สามารถใช้บริการโทรศัพท์พรีเพดต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับความเห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการจาก กสทช. ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 แล้ว จึงมีผลให้ค่าปรับทางปกครองยุติลงในวันที่ 17 มกราคม 2556 และขณะนี้ทรูมูฟได้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาการใช้บริการให้ กสทช. พิจารณาแล้ว โดย กสทช. จะได้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ส่วนกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทั้งสองบริษัทยังไม่ยุติการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ แต่ขอเสนอจัดทำบริการทางเลือกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน กสทช. กำหนดแทน และทั้งสองบริษัทมิได้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาการใช้บริการให้ กสทช. พิจารณา ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ทั้งสองบริษัทยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 อันมีผลให้ค่าปรับทางปกครองของทั้งสองบริษัทยังคงดำเนินอยู่ต่อไปคือ ต้องเสียค่าปรับวันละ 1 แสนบาท

รวมทั้ กทค.มีมติอนุมัติเลขหมายเพื่อให้บริการ 3 จีแก่ 3 ค่ายมือถือประกอบด้วยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 14 ล้านเลขหมาย บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 8 ล้านเลขหมาย และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จำนวน 4 ล้านเลขหมาย รวม 26 ล้านเลขหมาย โดย กทค. ได้จัดสรรกลุ่มเลขหมายเรียงตามลำดับก่อนหลังตามข้อกำหนดในประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยหมวดเลขหมาย 088 089 092 093 094 และ 095 โดยผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับผู้ประกอบการ 3จี กทค. พิจารณาจากข้อเสนอแผนธุรกิจและแผนการตลาดของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการของไทยที่ใช้บริการพรีเพด ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศที่มีมากถึง 90% และเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายบ่อย

ปัจจุบันจำนวน เลขหมายที่คงเหลือสำหรับการจัดสรรโดยเฉพาะในหมวดเลขหมาย 09 มีเหลือมากถึง 82 ล้านเลขหมาย ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการในการใช้เลขหมายของผู้ประกอบการในอนาคตได้อีกในระยะยาว ดังนั้น การจัดสรรเลขหมายในจำนวนดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ 3จี มีเลขหมายพอเพียงกับความต้องการที่สะท้อนกับการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด และยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในตลาดและทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกหลากหลายขึ้นด้วย..http://www.dailynews.co.th/technology/180379

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.