Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 มกราคม 2556 (รอดูกัน จะทำได้ปะ) ICTเร่งทำWIFI FREEทั่วประเทศ3แสนจุด(ลั่นภายในไตรมาส 2 ปี56)หลังได้เงิน950 ล้านบาทจาก กสทช.


ประเด็นหลัก

ICT กล่าว
"ในปี 2555 ไทยได้ดำเนินโครงการฟรี ไว-ไฟทั่วประเทศกว่า 100,000 จุด เชื่อว่าภายในไตรมาส 2 ปี2556จะสามารถเพิ่มจุดให้บริการไว-ไฟมากกว่า 300,000 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ"น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

กสทช. กล่าว
โดยกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (แอคเซส พ้อยต์)จำนวน 150,000 จุดทั่วประเทศ และกำหนดให้ติดตั้ง 5 แอคเซส พ้อยต์ / 1 แห่ง ความเร็วในการให้บริการ 2 เมกะบิต / วินาที  สามารถใช้งานไม่เกิน 15 คน / แอคเซส พ้อยต์  และใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที ติดต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ คน / วัน
16 มกราคม 2556 กสทช.อนุมัติ950ล้าน ให้ICTทำ WIFI FREE ( เชื่อ 250,000 จุด ภายใน 5 ปีข้างหน้า) เฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการและอาศัยจำนวนมาก


ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แสะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังเห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) จำนวน 950 ล้านบาท ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เพื่อดำเนินโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรือฟรีไวไฟ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายของคณะ รัฐมนตรี หรือ ครม. ที่มุ่งส่งเสริมให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า ฟรีไวฟรีจะเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ  บริเวณมหาวิทยาลัยของรัฐ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต.ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน โรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีขนส่งและสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการและอาศัยจำนวนมาก โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการ 20,000 จุด และจะทยอยเปิดจุดบริการอีก 20,000 จุด ในปี 2555 ซึ่งจะทำให้จุดบริการไวไฟฟรีเป็น 40,000 จุด และ 250,000 จุด ภายใน 5 ปีข้างหน้า

 Free WiFi ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งส่งเสริมให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยจะเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นทั่วประเทศประมาณ 30,000 แห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการและอาศัยจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ส่วนหลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในบริการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ประเภทบริการธรุกิจ จะต้องดำเนินดังนี้ 1. สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกิน กว่า 50% แต่ไม่เกิน 90% สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา 15% ของค่าธรรมเนียม 2. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่า 90% สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียม


http://somagawn.blogspot.com/2013/01/16-2556-950-ict-wifi-free-250000-5.html_________________________________


ไอซีทีเผยปี56ติดฟรีไว-ไฟทั่วประเทศ3แสนจุด


ไอซีทีเผยเดินหน้าติดไว-ไฟอินเทอร์เน็ตฟรี 300,000จุดทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ปี56 เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งผลักดันนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะของประชาชนผ่านโครงการไอซีทีฟรีไว-ไฟ ที่จะครอบคลุมทั่วประเทศรองรับการใช้บริการของประชาชน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

"ในปี 2555 ไทยได้ดำเนินโครงการฟรี ไว-ไฟทั่วประเทศกว่า 100,000 จุด เชื่อว่าภายในไตรมาส 2 ปี2556จะสามารถเพิ่มจุดให้บริการไว-ไฟมากกว่า 300,000 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ"น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

ขณะที่การเติบโตด้านธุรกิจไอซีทีของไทยนั้น ปีที่ผ่านมามีการประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3จี และกำลังจะมีการเดินหน้าโครงการสำคัญ เช่น การให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล เชื่อหลังจากนี้การแข่งขันธุรกิจไอซีทีของไทยจะมีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตได้จากระบบ3จีในไทยกำลังพัฒนา และเตรียมความพร้อมสู่ระบบ 4จี อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สาย หรือสมาร์ทโฟน ก็จะปรับราคาลดลง โดยเชื่อว่าในอนาคตสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องจะมีราคาเริ่มต้น 2,000 บาทขึ้นไป ประชาชนก็สามารถหามาใช้งานได้ง่ายขึ้น


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/200617/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%
E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B556%E0
%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A7-
%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A83%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%
B8%E0%B8%94


_____________________________
กสทช.ใจป้ำควักเงินหนุน “ไอซีที ฟรีไวไฟ”

 

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้  หลายคนคงคุ้นหูกับ เทคโนโลยี ไว ไฟ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นรับ ส่ง ข้อมูลข่าวสาร การดาวน์โหลดภาพและเสียง  รวมทั้งรัฐบาล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ก็ประกาศตัวสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงการใช้งานบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยการสร้างจุดให้บริการไว ไฟ ครอบคุลม77 จังหวัด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.  เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนความต้องการประชาชน กสทช.จึงได้รับความเห็นชอบจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ยูโซ) อนุมัติโครงการ ฟรีไวไฟ  ให้กับกระทรวงไอซีที วงเงินจำนวน 950 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างจุดให้บริการไอซีที ฟรีไว ไฟ จำนวน 3 หมื่นจุด  โดยครอบคลุมอาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐ, ศาลากลางจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ , ที่ว่าการอบต. , ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน , โรงพยาบาลรัฐ , สถานีตำรวจบางพื้นที่ , ที่ทำการไปรษณีย์  , สถานที่ท่องเที่ยว ,สถานีขนส่ง , ท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน

โดยกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (แอคเซส พ้อยต์)จำนวน 150,000 จุดทั่วประเทศ และกำหนดให้ติดตั้ง 5 แอคเซส พ้อยต์ / 1 แห่ง ความเร็วในการให้บริการ 2 เมกะบิต / วินาที  สามารถใช้งานไม่เกิน 15 คน / แอคเซส พ้อยต์  และใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที ติดต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ คน / วัน

ทั้งนี้สำหรับโครงการ “ไอซีที ฟรี ไว ไฟ” ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จำนวน 5 หมื่นจุด ,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 หมื่นจุด ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 หมื่นจุด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จำนวน 3 หมื่นจุด

ล่าสุดมีจุดให้บริการ ฟรีไวไฟ ประมาณ 2 แสนแล้ว และภายในสิ้นปี 56 จะขยายการได้ 250,000 จุด  นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายขยายให้บริการ ไวไฟ อีกจำนวน 3 แสนจุดภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้ครอบคุลมทั่วประเทศได้

“ฟรีไว ไฟ” ที่รับการสนันสนุนจาก กสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสร้างความเท่าเทียมให้คนไทย.


http://www.dailynews.co.th/technology/179784
ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.