Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กุมภาพันธ์ 2556 (ตีตราว่าประมูล3Gถูกต้อง!!!) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 3Gไทยทำถูกต้อง และ ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ไทยแล้วประเด็นหลักพ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (14 ก.พ.) กทค. ได้รับมอบรายงานผลการศึกษาและประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (3จี) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาของประเทศไทย จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยผลการศึกษาและการประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (3จี) ของประเทศไทย จาก ITU สรุปได้ว่า กสทช. โดย กทค. ประสบความสำเร็จในการประมูลคลื่นความถี่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรคลื่นความถี่ตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการ วัตถุประสงค์ การออกแบบ และผลที่ได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล

ทั้งนี้ ผลการศึกษาและประเมินจาก ITU ระบุว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. โดย กทค. ครั้งที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ปราศจากข้อสงสัย ทางด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ การออกใบอนุญาตที่ผ่านมา มีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และ MVNO ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขัน

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ที่ ชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าเป็นสมาชิก ITU ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2426 ซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่า สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ (International Telegraph Union) ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้มีส่วนร่วมดำเนินการต่างๆ ในกิจกรรมของ ITU และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารของสภาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศถึง 7 สมัย

นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับเลือกจาก ITU ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจากเห็นว่า กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity : APT) และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ประกอบกับเป็นศูนย์กลางของสายการบินต่างๆ ซึ่งการได้ทำหน้าที่ประเทศเจ้าภาพที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถติดต่อขอรับความร่วมมือทางวิชาการจาก ITU เพื่อพัฒนาบุคลากรและรับวิทยาการที่ทันสมัยได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคต่อไป ซึ่งสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ITU เดิมตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

_________________________________

ITU ฟันธงการประมูล3จีของไทยเป็นธรรม


สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เผยผลการศึกษาและการประเมินการประมูล 3จีของไทยโปร่งใส เป็นธรรม ถูกหลักเกณฑ์

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (14 ก.พ.) กทค. ได้รับมอบรายงานผลการศึกษาและประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (3จี) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาของประเทศไทย จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยผลการศึกษาและการประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (3จี) ของประเทศไทย จาก ITU สรุปได้ว่า กสทช. โดย กทค. ประสบความสำเร็จในการประมูลคลื่นความถี่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรคลื่นความถี่ตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการ วัตถุประสงค์ การออกแบบ และผลที่ได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล

ทั้งนี้ ผลการศึกษาและประเมินจาก ITU ระบุว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. โดย กทค. ครั้งที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ปราศจากข้อสงสัย ทางด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ การออกใบอนุญาตที่ผ่านมา มีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และ MVNO ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขัน

สำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยมีเงื่อนไขในการลดอัตราค่าบริการลงอย่างน้อย 15% จากค่าเฉลี่ยของอัตราค่าบริการทั้งตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ส่วนราคาที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ เมื่อเทียบกับผลการประมูลของประเทศอื่นๆ พบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว และไม่น้อยเกินไป

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ผลการศึกษาและประเมินดังกล่าว ของ ITU จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ที่สอดคล้องตามหลักปฏิบัติสากล และเหมาะสมกับสภาพตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่ง กสทช. โดย กทค. จะทำการแปล และเผยแพร่เอกสารดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการและทำให้เกิดความเข้าใจต่อสาธารณะ และที่สำคัญจะนำความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว มาใช้ในการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของประเทศไทยในครั้งต่อไป

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/204881/ITU-
%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A53%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%82%
E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%
99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

___________________________________


ITU ตั้งสนง.สาขาเอเชียแปซิฟิกที่ไทย


สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ตั้งสำนักงานภูมิภาคเอเชียแห่งใหม่ที่ไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศสมาชิก

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ที่ ชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าเป็นสมาชิก ITU ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2426 ซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่า สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ (International Telegraph Union) ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้มีส่วนร่วมดำเนินการต่างๆ ในกิจกรรมของ ITU และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารของสภาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศถึง 7 สมัย

นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับเลือกจาก ITU ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจากเห็นว่า กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity : APT) และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ประกอบกับเป็นศูนย์กลางของสายการบินต่างๆ ซึ่งการได้ทำหน้าที่ประเทศเจ้าภาพที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถติดต่อขอรับความร่วมมือทางวิชาการจาก ITU เพื่อพัฒนาบุคลากรและรับวิทยาการที่ทันสมัยได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคต่อไป ซึ่งสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ITU เดิมตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

ปัจจุบันงานของสำนักงานภูมิภาคฯ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะงานด้านโทรคมนาคม แต่ยังรวมถึงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้วย กระทรวงไอซีทีจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่   ที่มีความเหมาะสมและสามารถรองรับงานของสำนักงานภูมิภาคฯ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งปัจจุบันมี 38 ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคฯ ไปยังชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยให้กระทรวงไอซีทีเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

ทั้งนี้ ITU เป็นทบวงการชำนัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก จำนวน 193 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมีสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านโทรคมนาคม รวมถึงการบริหารงานของ ITU ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ ITU ควบคุมดูแลและบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชิกในการบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ อนุสัญญา และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ ITU


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/204871/itu-
%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87-
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%
B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.