Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 กุมภาพันธ์ 2556 กนร.เห็นชอบกรอบแนวคิดทำแผนธุรกิจ CAT TOT แล้ว!! แนะให้ระบุบทบาทให้ชัดในระยะยาว


ประเด็นหลัก ๒. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ ทีโอที) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท)

 กนร. เห็นชอบในหลักการกรอบแนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจของ บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท ตามที่กระทรวง ICT เสนอ และมอบหมายให้ บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท รับไปดำเนินการจัดทำแนวทางและกลยุทธ์ ตามกรอบแผนธุรกิจดังกล่าว โดยจะต้องพิจารณาถึงบทบาทที่ชัดเจนของ บมจ ทีโอที และ บมจ กสท ในแผนระยะยาว การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายก่อนเสนอ กนร. พิจารณาผลกระดำเนินการตามข้อสังเกต ภายใน ๙๐ วัน นอกจากนี้ กนร. ได้มอบหมายให้ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาโครงข่ายการสื่อสารของภาครัฐ_________________________________


กนร.เห็นชอบกรอบแนวคิดทำแผนธุรกิจบมจ.ทีโอทีและบมจ.กสท.

คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้


 ๑. การใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพย์สิน (ที่ดิน) ของรัฐวิสาหกิจ
 กนร. ได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพย์สิน (ที่ดิน) ของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า ๑ ปี นำเสนอ กนร. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินของรัฐวิสาหกิจตามนโยบายดังกล่าว ต่อ กนร. ในการประชุม       ครั้งต่อไป

 ๒. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ ทีโอที) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท)

 กนร. เห็นชอบในหลักการกรอบแนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจของ บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท ตามที่กระทรวง ICT เสนอ และมอบหมายให้ บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท รับไปดำเนินการจัดทำแนวทางและกลยุทธ์ ตามกรอบแผนธุรกิจดังกล่าว โดยจะต้องพิจารณาถึงบทบาทที่ชัดเจนของ บมจ ทีโอที และ บมจ กสท ในแผนระยะยาว การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายก่อนเสนอ กนร. พิจารณาผลกระดำเนินการตามข้อสังเกต ภายใน ๙๐ วัน นอกจากนี้ กนร. ได้มอบหมายให้ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาโครงข่ายการสื่อสารของภาครัฐ

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งดังกล่าว กนร. ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการการจัดทำแผนพลิกฟื้นฐานะการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) และการจัดทำแผนฟี้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมทั้งรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ ขสมก. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟู ขสมก. กนร. ได้มอบนโยบายให้ ขสมก. ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนโดยแยกภาระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการที่ให้สามารถดำเนินการได้โดยภาระหนี้ไม่เป็นอุปสรรค และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณาว่า สัดส่วนที่เหมาะสมในการรับหนี้ของ ขสมก. มาบริหาร และนำเสนอไปพร้อมกับการจัดหารถของ ขสมก. และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  รวมทั้งให้การรถไฟไปศึกษาการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167405:2013-02-06-11-06-10&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.