Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 กุมภาพันธ์ 2556 ไอซีที ผนึกหน่วยงานใต้สังกัด ( ทำการเชื่อมข้อมูลทุกหน่อวยงานให้รวมศูนย์ ) และเร่งทำ WIFI เพิ่ม150,000 จุดทั่วไทย


ประเด็นหลักสำหรับ การบริการในภาครัฐ กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  หรือ โครงการไอซีทีฟรีไวไฟ ซึ่งในปี 2555 กระทรวงฯ ได้กำหนดจุดเชื่อมต่อไวไฟ ไว้ 4 หมื่นจุด แต่ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1 แสนจุด ถือว่าเกินกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ และในปี 2556 ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเพิ่มเป็น 150,000 จุด ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ


รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า ในปี 2556 ยังมุ่งดำเนินโครงการเพื่อทำให้ไอซีทีเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และทำให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ อาทิ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ดำเนินการเชื่อมต่อหน่วยงานภาครัฐไปแล้วกว่า 2,000 หน่วยงาน และมีเป้าหมายจะเชื่อมต่อลงไปถึงระดับท้องถิ่นหรือตำบลที่อยู่ห่างไกล โครงการบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยกำหนดความต้องการด้านไอซีที ร่วมกันแบบบูรณาการ และมอบหมายให้กระทรวงไอซีที และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและแบ่งปันระบบลงบนเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Cloud Service” ซึ่งจะลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของหน่วยงานภาครัฐลงไปมาก จะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 40-50% โดยในปีนี้ ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีการขยายการให้บริการด้าน “Software as a Service” มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถวางระบบได้เร็วขึ้นจาก 2 ปี เป็น 2 สัปดาห์


_________________________________


ไอซีที ผนึกหน่วยงานใต้สังกัด ประกาศผลักดันสมาร์ทไทยแลนด์ไอซีที ตั้งเป้าปี 56 ติดฟรีไวไฟเพิ่ม 1.5 แสนจุด ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ผนึกทุกหน่วยงานใต้สังกัด ดันสมาร์ทไทยแลนด์...


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมาอัตราการเข้าถึงไอซีทีของคนไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และในปี 2556 มีการพัฒนาของเทคโนโลยีมากขึ้น ราคาที่ปรับตัวต่ำลงทั้งราคาค่าบริการและราคาของอุปกรณ์ รวมถึงการบริหารจัดการ การออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ ซึ่งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีแนวทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไอซีทีได้มากขึ้น


สำหรับ การบริการในภาครัฐ กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  หรือ โครงการไอซีทีฟรีไวไฟ ซึ่งในปี 2555 กระทรวงฯ ได้กำหนดจุดเชื่อมต่อไวไฟ ไว้ 4 หมื่นจุด แต่ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1 แสนจุด ถือว่าเกินกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ และในปี 2556 ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเพิ่มเป็น 150,000 จุด ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ


รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า ในปี 2556 ยังมุ่งดำเนินโครงการเพื่อทำให้ไอซีทีเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และทำให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ อาทิ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ดำเนินการเชื่อมต่อหน่วยงานภาครัฐไปแล้วกว่า 2,000 หน่วยงาน และมีเป้าหมายจะเชื่อมต่อลงไปถึงระดับท้องถิ่นหรือตำบลที่อยู่ห่างไกล โครงการบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยกำหนดความต้องการด้านไอซีที ร่วมกันแบบบูรณาการ และมอบหมายให้กระทรวงไอซีที และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและแบ่งปันระบบลงบนเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Cloud Service” ซึ่งจะลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของหน่วยงานภาครัฐลงไปมาก จะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 40-50% โดยในปีนี้ ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีการขยายการให้บริการด้าน “Software as a Service” มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถวางระบบได้เร็วขึ้นจาก 2 ปี เป็น 2 สัปดาห์


น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ให้ความสำคัญมาก และได้ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในระดับรัฐมนตรี ซึ่งในที่ประชุมให้ความสำคัญกับเรื่องการกำหนดมาตรฐาน และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้บนโลกไซเบอร์ โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF) กระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลเชิงเดี่ยวของแต่ละหน่วยงานมารวบรวมกันไว้ทำเป็นข้อมูลเชิงซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการนำข้อมูลที่บูรณาการแล้วไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ซึ่งในต้นปีนี้กระทรวงไอซีทีได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ Smart Farmer/Smart Officer 1 บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง (One ID Card for Smart Farmer) เป็นโครงการนำร่องในการบูรณาการข้อมูลของประชาชนเข้าด้วยกัน

ส่วนโครงการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service นั้นกระทรวงฯ ได้มีแนวทางในการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงมีการพัฒนา และให้ความสำคัญกับการให้บริการ e-Service มากขึ้น ตามแนวความคิดที่ว่า 1 หน่วยงาน 1 e-Service ด้านโครงการ National Single window เป็นการร่วมมือของ 36 หน่วยงาน ซึ่งกระทรวงไอซีทีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ดำเนินงานไปเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าก่อนจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การเชื่อมต่อหน่วยงานทั้ง 36 หน่วยงานจะสามารถใช้งานได้จริง และเป็น One Stop Service อย่างเต็มรูปแบบ


รมว.ไอซีที กล่าวด้วยว่า การพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที มีแนวทางผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันไอซีที หรือ ไอซีทีอะคาเดมี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารที่ต้องนำไอซีทีมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศอย่างชาญฉลาด และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา


“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกรอบการทำงานของกระทรวงไอซีทีในปี 2556 ซึ่งยังมีรายละเอียดแต่ละโครงการอีกมาก โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีทีทุกหน่วยงาน ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทีโอที กสท ไปรษณีย์ไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดนโยบายแผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ตามเป้าหมายที่วางไว้” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

http://www.thairath.co.th/content/tech/324880

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.