Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

8 กุมภาพันธ์ 2556 กิตติรัตน์(ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่) สั่ง TOT CAT !! ทำแผนธุรกิจเสนอภายใน 90 วัน // ให้ ICT เป็นเจ้าภาพโครงข่ายของรัฐ


ประเด็นหลัก คือ 1. กนร. เห็นชอบในหลักการกรอบแนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ ทีโอที) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท) พร้อมมอบหมายให้ ทีโอที และ กสท. ดำเนินการจัดทำแนวทางและกลยุทธ์ โดยจะต้องพิจารณาถึงบทบาทที่ชัดเจนของทีโอที และ กสท. ในแผนระยะยาว การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้มีกำหนดให้เสนอแผนต่อ กนร. ภายใน 90 วัน นอกจากนี้ กนร. ยังได้มอบหมายให้ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาโครงข่ายการสื่อสารของภาครัฐด้วย

______________________________________________________


“กิตติรัตน์” สั่ง ทีโอที-กสท. ทำแผนธุรกิจเสนอ กนร. ใน90 วัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 2/2556 วานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ 3 เรื่อง
 คือ 1. กนร. เห็นชอบในหลักการกรอบแนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ ทีโอที) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท) พร้อมมอบหมายให้ ทีโอที และ กสท. ดำเนินการจัดทำแนวทางและกลยุทธ์ โดยจะต้องพิจารณาถึงบทบาทที่ชัดเจนของทีโอที และ กสท. ในแผนระยะยาว การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้มีกำหนดให้เสนอแผนต่อ กนร. ภายใน 90 วัน นอกจากนี้ กนร. ยังได้มอบหมายให้ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาโครงข่ายการสื่อสารของภาครัฐด้วย

2. การใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพย์สิน (ที่ดิน) ของรัฐวิสาหกิจ กนร. ได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพย์สิน (ที่ดิน) ของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า ๑ ปี นำเสนอ กนร. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ เมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินของรัฐวิสาหกิจตามนโยบายดังกล่าว ต่อ กนร. ในการประชุม ครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว กนร. ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการการจัดทำแผนพลิกฟื้นฐานะการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) และการจัดทำแผนฟี้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมทั้งรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 255 และสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ ขสมก. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟู ขสมก. กนร. ได้มอบนโยบายให้ ขสมก. ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนโดยแยกภาระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการที่ให้สามารถดำเนินการได้โดยภาระหนี้ไม่เป็นอุปสรรค และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณาว่า สัดส่วนที่เหมาะสมในการรับหนี้ของ ขสมก. มาบริหาร และนำเสนอไปพร้อมกับการจัดหารถของ ขสมก. และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รวมทั้งให้การรถไฟไปศึกษาการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167745:------90-&catid=176:2009-06-
25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.