Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

8 กุมภาพันธ์ 2556 สภาวิศวกรรมอังกฤษ ระบุว่า แม้พายุสุริยะครั้งใหญ่จะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ยังไม่กระทบงดาวเทียม ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตลอดจนการบิน


ประเด็นหลัก


ผลการศึกษาของสภาวิศวกรรมอังกฤษ ระบุว่า แม้พายุสุริยะครั้งใหญ่จะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ แต่ก็มีความน่าวิตกว่า หากเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น จะส่งผลกระทบต่อโลกหลายอย่าง โดยพายุสุริยะครั้งใหญ่จะไปรบกวนการทำงานของดาวเทียม ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตลอดจนการบิน และอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ได้______________________________________________________


ผู้เชี่ยวชาญเมืองผู้ดีเตือน"พายุสุริยะ"กระทบคนทั้งโลก


       ผลการศึกษาของสภาวิศวกรรมอังกฤษ ระบุว่า แม้พายุสุริยะครั้งใหญ่จะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ แต่ก็มีความน่าวิตกว่า หากเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น จะส่งผลกระทบต่อโลกหลายอย่าง โดยพายุสุริยะครั้งใหญ่จะไปรบกวนการทำงานของดาวเทียม ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตลอดจนการบิน และอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ได้
        คณะนักวิจัยชุดนี้ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของนานาประเทศเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ดังกล่าวเอาไว้
        ทั้งนี้ พายุสุริยะทั่วไปมีการเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลก ขณะที่พายุสุริยะครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นทุกๆ 100-200 ปี ซึ่งจะมีการปลดปล่อยอนุภาครังสีออกมาในปริมาณมาก


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000016451ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.