Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มีนาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) สุภิญญา เสนอเปิดทาง สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ เกินร้อยละ 25 ให้สอดคล้องอาเซียน


ประเด็นหลัก


       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.กล่าวในงานเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ศักยภาพ และความพร้อมของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ รองรับประชาคมอาเซียน 2015 ระบุว่า ปัจจุบันได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในกิจการวิทยุโทรทัศน์ ไม่เกินร้อยละ 25 ขณะที่ด้านโทรคมนาคม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่าวในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อการขยายการลงทุน การพัฒนารายการ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โดยขณะนี้ กสทช.ได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มรับสัญญาณ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการ หูหนวก ตาบอด ได้รับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น


พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียนมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 2.ด้านความมั่นคงของอาเซียน และ 3.ด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งผลการการจัดเสวนาจะทำให้ได้รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหา และความท้าทายของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเข้าสู่การแข่งขันหลังเปิดเสรีอาเซียน
______________________________________________


กสทช.ถกความพร้อมวิทยุ-โทรทัศน์ไทย รับมือเออีซี

กสทช. จัดเสวนาและรับฟังความเห็น ถกประเด็นศักยภาพและความพร้อมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทยก่อนก้าวสู่เออีซี พร้อมหาแนวทางรับมือการเข้าสู่ตลาดสากล...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เป็นประธานเปิดการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ในหัวข้อ "ศักยภาพและความพร้อมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน 2015" โดย พล.อ.อ.ธเรศ กล่าวว่า ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จำเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ หลายด้าน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นมองว่าควรเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น

ประธาน กสทช. กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค โอกาส และความท้าทายของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถือเป็นบทบาทสำคัญในการวางแผนและกำหนดบทบาท รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ เป้าหมาย และแนวทางเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่เออีซี โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แนวทางในการพัฒนาเนื้อหาคุณภาพรายการให้มีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมสู่ตลาดสากล รวมถึงบทบาทของ กสทช. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เออีซี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ สู่การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อรองรับการเป็นเออีซี

ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรม อาทิ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อทิศทางการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทยในประชาคมอาเซียน การเสวนาในหัวข้อศักยภาพและความพร้อมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทยเพื่อเข้าสู่ประชาความเศรษฐกิจอาเซียน 2015 และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อศักยภาพความพร้อมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

http://www.thairath.co.th/content/tech/333370

__________________________________________กสทช.จัดรับฟังความเห็นเตรียมศักยภาพทีวี-วิทยุรับอาเซียน


ประธานกสทช. เผย การก้าวสู่เปิดเสรีอาเซียนของทีวี-วิทยุ กสทช.ดัน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ-ความมั่นคง-สังคมวัฒนธรรม

วันนี้ (19 มี.ค.) ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ย์ ปาร์ก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียนมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 2.ด้านความมั่นคงของอาเซียน และ 3.ด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งผลการการจัดเสวนาจะทำให้ได้รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหา และความท้าทายของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเข้าสู่การแข่งขันหลังเปิดเสรีอาเซียน

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวระหว่างปาฐกถาในหัวข้อ “ทิศทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทยในประชาคมอาเซียน” ว่า ในปีนี้และปีหน้าถ้า กสทช. สามารถเปิดการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ได้จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะทิศทางการแข่งขันของโลกเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่การแข่งขันในระดับประเทศไทยแต่เป็นการแข่งขันระดับโลก  ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศได้นำคลื่นความถี่ฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มาใช้ในการให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งกสทช.ต้องตั้งรับและเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของประเทศในอาเซียน.

http://www.dailynews.co.th/technology/191452___________________________________________กสทช.เล็งปรับสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติหลังเปิด AEC
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.กล่าวในงานเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ศักยภาพ และความพร้อมของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ รองรับประชาคมอาเซียน 2015 ระบุว่า ปัจจุบันได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในกิจการวิทยุโทรทัศน์ ไม่เกินร้อยละ 25 ขณะที่ด้านโทรคมนาคม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่าวในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อการขยายการลงทุน การพัฒนารายการ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โดยขณะนี้ กสทช.ได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มรับสัญญาณ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการ หูหนวก ตาบอด ได้รับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น
        ขณะที่ระบบในการควบคุมดูแลผู้บริโภคที่รับข้อมูลสื่อประเภทต่างๆ จะต้องมีมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ ไม่คิดแบบง่ายๆ เหมือนที่ผ่านมา เพราะประชาชนจะหันไปเลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีอยู่รอบด้านแทน


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000033592&Keyword=%a1%ca%b7ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.