Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 มีนาคม 2556 สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 21/03/2556


สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 21/03/2556

( ข้อจำกัดด้านข้อความ ข่าวที่เหลือ UP ผ่าน ช่องทางอื่นแทนครับ )

ข่าวหลักที่ได้นำเสนอ!!
1....   กสทช. ล้มเหลวการคุ้มครองผู้บริโภค กฏหมายให้แก้ไขปัญหาภาย30วันแต่ลากยาว 6-7 เดือน ( ยุ่งยากและใช้เอกสารมาก )
2....   คาดหุ้น ADVANC รวยเพิ่มหลังจากโอนย้ายลูกค้า!! เติบโต 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 39,268 ล้านบาท
3....   HTC ไทย ประกาศขาย HTC One อย่างช้า พฤษภาคม // PANASONIC กำลังเจรจาขายธุรกิจSMARTPHONE กับ HTC และ TSMC
4....   GMMz เตรียมแผน ให้ชมผ่าน 3G OTP (one top password ) หรือ on top iptv เสริมทัพ


____________________________________


(เพิ่มเติม)
1....  (เรื่องเดิม เล่าใหม่)แถลงการณ์ มติ กสทช. ( ปฏิบัติการเอาคลื่น 1800 ออกจาก อก CAT ) ปปช. ซิมไม่ดับ
2....  คอมมาร์ต ไทยแลนด์ 2013 คาดอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท คนเข้างาน 8 แสนคน กิจกรรมเพียบ
3....  TOT โม้ลงงบเพิ่ม 30,000 ล้านบาท ทำ 4G ควบ 3G // แต่เฟสแรก ยังทำไม่เสร็จ
4....  กสทช. อนุมัติ!! เลขหมายให้ CAT 5 ล้านเลขหมาย และ ADVANC-AIS 4 ล้านเลขหมาย เปิด 3G


(เรื่องเดิม เล่าใหม่)แถลงการณ์ มติ กสทช. ( ปฏิบัติการเอาคลื่น 1800 ออกจาก อก CAT ) ปปช. ซิมไม่ดับ

ประเด็นหลักที่ประชุมมีมติในประการที่สำคัญดังนี้
     
1. สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง
2. บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม่สามารถขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่หลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง เนื่องจากสิทธิในการใช้คลื่นความถี่นั้นสิ้นสุดลงแล้วเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง
3. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นควรกำหนดมาตรการเพื่อมิให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบทั้งในช่วงก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงและในช่วงสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงแล้ว โดยให้มีการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่ยังเหลือค้างอยู่ในระบบเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง เพื่อให้การบริการสาธารณะมีความต่อเนื่อง
4. ในกรณีการคุ้มครองผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เห็นควรให้เร่งหามาตรการโอนผู้ใช้บริการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยยึดหลักความสมัครใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงกำหนดการสิ้นสุดการให้บริการ
5. ในกรณีการคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนั้น มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการที่จะกำหนดจะเป็นมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยอาศัยฐานอำนาจตามมาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 84 วรรคสี่ และมาตรา 27 (4), (6), (13) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้
     
5.1 ไม่ได้เป็นการขยายสัญญาสัมปทานและไม่ใช่เป็นการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553
5..2 ไม่ได้มุ่งในการประกอบการลงทุนใหม่ โดยจะต้องไม่มีการรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดมาตรการเร่งย้ายผู้ใช้บริการไปสู่ระบบอื่น โดยยึดหลักความสมัครใจของผู้ใช้บริการ
5.3 ในระหว่างการใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราว อัตราค่าบริการต้องไม่สูงกว่าเดิม และคุณภาพบริการที่ผู้ใช้บริการเคยได้รับจะต้องไม่ด้อยลงกว่าเดิม
5.4 ระยะเวลาในช่วงที่ใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม และเท่าที่จำเป็น
5.5 จะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งความคุ้มครองและกำหนดเวลาสิ้นสุดพร้อมทั้งบริการคงสิทธิเลขหมายให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง
     
6. มอบหมายให้คณะทำงานกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานที่จะแต่งตั้งขึ้นจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามหลักการที่กำหนดข้างต้นเพื่อนำเสนอให้ กทค. พิจารณา โดยให้ศึกษาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความรอบคอบ
     
7. ให้มีการประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
     
อนึ่ง การที่มีผู้ให้ความเห็นว่า กรณี “ซิมดับ” เป็นเรื่องที่รับได้นั้น ที่ประชุม กทค. พิจารณาแล้ว
เห็นว่า กทค. มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทานและจะต้องป้องกันมิให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงักในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต ดังนั้น จึงต้องดำเนินการโดยใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณี “ซิมดับ” ด้วยเหตุนี้ที่ประชุม กทค. จึงมีมติไม่เห็นด้วยและรับไม่ได้ต่อแนวคิดที่ว่า “ซิมดับเป็นเรื่องที่รับได้”สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=175048:----cat-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524________________________________________21 มีนาคม 2556 คอมมาร์ต ไทยแลนด์ 2013 คาดอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท คนเข้างาน 8 แสนคน กิจกรรมเพียบ

ประเด็นหลัก


       “พื้นที่ภายในงานของสมาร์ทโฟนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 10% ถือเป็นการแสดงให้เห็นเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เวนเดอร์ต้องเพิ่มพื้นที่ส่วนนี้มากขึ้นและจะเน้นขายผลิตภัณฑ์ไอทีอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป”
     
       โดยคาดว่ายอดขายในงานคอมมาร์ต ไทยแลนด์ 2013 นี้จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนจำนวนคนเข้าชมงานจะเท่าๆ กับการจัดงานครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 8 แสนคน ซึ่งสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตจะมียอดขายรวมสูงสุดเป็นครั้งแรกจากเดิมที่ยอดขายโน้ตบุ๊กจะเติบโตเป็นอันดับหนึ่ง
     
       สำหรับงานในครั้งนี้ผู้บริโภคจะได้เห็นแท็บเล็ตที่มีให้เลือกทุกระดับราคาตั้งแต่ราคาพันกว่าบาทขึ้นไปกว่า 60 ยี่ห้อ โน้ตบุ๊กในระบบปฏิบัติการณ์วินโดวส์ 8 ในราคาที่ต่ำลงกว่าครึ่ง รวมไปถึงโน้ตบุ๊กทัชสกรีนที่มีความเพียบพร้อมในราคาไม่ถึง 20,000 บาท


สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000034666
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363856342&grpid=&catid=06&subcatid=0600

________________________________


21 มีนาคม 2556 GMMz เตรียมแผน ให้ชมผ่าน 3G OTP (one top password ) หรือ on top iptv เสริมทัพ

ประเด็นหลัก


ขณะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ประกอบกับในปัจจุบันเรื่องของบรอดแบนด์หรือโทรคมนาคมกำลังมาแรง   การให้บริการในระบบ 3G  ทำให้บริษัทเล็งเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าวซึ่งในอนาคตอาจจะนำเทคโนโลยีด้าน OTP (one top password ) หรือ on top iptv เพิ่มเข้ามา เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ได้รับชมคอนเทนต์ผ่านแค่เพียงจอโทรทัศน์แล้วเท่านั้น แต่ยังนิยมรับชมผ่านจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเลตมากขึ้นด้วย


      อีกทั้งในต้นเดือนเมษายนนี้บริษัทจะเตรียมเปิดตัวกล่องแซตเทลไลต์ทีวี รุ่นเอชดี ซึ่งการจำหน่ายครั้งนี้เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว้  ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจว่าถ้าซื้อแล้วจะสามารถดูทีวีดิจิตอลได้หรือไม่นั้น ต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้บริษัทเองก็กำลังดูเรื่องกฎมัส แครี่ (Must Carry)  หรือร่างหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องรายการได้อย่างต่อเนื่องของกสทช. ด้วยเช่นกันว่าจะนิยามให้ช่องทีวีดิจิตอลเป็นช่องบริการทั่วไปสามารถดูได้หรือไม่  นอกจากนี้เรื่องของการประมูลช่องทีวีดิจิตอล  บริษัทจะประมูลช่องสูงสุดตามที่กสทช.กำหนด
   


สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=174756:2013-03-19-05-3
5-54&catid=106:-marketing&Itemid=456

________________________________________

กสทช. อนุมัติ!! เลขหมายให้ CAT 5 ล้านเลขหมาย และ ADVANC-AIS 4 ล้านเลขหมาย เปิด 3G

ประเด็นหลัก

นอกจากนี้ที่ประชุม กทค. ยังได้อนุมัติเลขหมายโทรคมนาคมให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เ.ซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ล้านเลขหมาย เพื่อนำไปเปิดให้บริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz และอนุมัติเลขหมาย 5 ล้านเลขหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) วันนี้ (20 มี.ค.2556) นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตร์ซ (MHz) เพื่อให้บริการ 4 จี ด้วยเทคโนโลยีแอลทีอีแล้วยังได้อนุมัติเลขหมายโทรคมนาคมให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ล้านเลขหมาย เพื่อนำไปเปิดให้บริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz และอนุมัติเลขหมาย 5 ล้านเลขหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.ryt9.com/s/prg/1614412
http://www.thairath.co.th/content/tech/333691
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363775094&grpid=03&catid=06&subcatid=0600
http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%
AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/211597/%E0%B9%80%E0%B8%A
3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8
%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A54%E0%B8%88%E0%B8%B5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.