Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 มีนาคม 2556 ด่วน!! AIS บีบ ต้นข่าว อนุกสทช. แทน!! (อ้างเปิดเผยข้อมูล3ค่าย รวมAISพร้อมใจเสนอเก็บค่าเลขวันละ1บาท(หากไม่ใช้เกิน30วัน)


เหตุที่กระแสนี้ ( ได้รับความสนใจขึ้นอย่างแรงเพราะ กระทู้ที่ผมตั้งเป็น กรณี พิเศษ วันที่ 17 มีนาคม 2556 )


http://pantip.com/topic/30259721และเกิดการถามตอบในรายการพิเศษ รวมพลคนพรีเพด "อิสระบนความสมดุล" วันที่ 20 มีนาคม 2556 ในนาที 50.50

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p1U92f77w1I[/youtube]

ผมเองได้ตอบ ทุกสิ่ง ด้วยข้อมูลหมดแล้วครับ...._____________________________________________________________________

ประเด็นหลัก

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่าหนังสือดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ กทค. ตามข้อ 6 (4) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 อันจะต้องได้รับความคุ้มครองตามข้อ 18 ประกอบกับข้อ 19 แห่งระเบียบดังกล่าวที่กำหนดให้ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการและสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายในด้านการค้า การแข่งขัน หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือผู้ประกอบกิจการรายอื่นให้ถือเป็นความลับ


แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุด้วยว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ห้ามมิให้มีการเปิดเผยตามข้อ 9 และข้อ 10  ของระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2548 ทำให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเท่านั้น การที่คณะอนุกรรมการฯ ได้นำข้อเสนอของบริษัทฯ เปิดเผยสู่สาธารณชนย่อมเป็นเหตุให้ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ ถูกเปิดเผยไปยังผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ จนอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางการค้าประกอบกับเนื้อหาของข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นยังเป็นเหตุให้ประชาชนและผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า บริษัทฯ แสวงหาประโยชน์จากการประกอบธุรกิจโดยการค้ากำไรเกินควร เอาเปรียบผู้บริโภคทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง โดยที่บริษัทไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเหตุผลต่อผู้ใช้บริการ และหากบริษัทจะชี้แจงให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการทราบในภายหลัง ก็อาจจะไม่เป็นผล เนื่องจากประชาชนและผู้ใช้บริการได้เชื่อไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงใคร่ขอร้องต่อ กทค.พิจารณาการกระทำของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย  ในตอนท้ายของหนังสือฉบับดังกล่าว ลงชื่อ  นายวิเชียร เมฆตระการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน).
________________________________________


เอไอเอส โวย กสทช. โดนบีบเผยข้อมูลพรีเพด

เอไอเอส ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ทบทวนบทบาทคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เหตุเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจผ่านสื่อคลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน...


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. แหล่งข่าวจากวงการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ส่งหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. โดยหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า  เรื่องขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 12  มี.ค. 2556  ปรากฏตามข่าว กรณีที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอไอเอส ได้ทำหนังสือเสนอเงื่อนไขต่อบอร์ด กทค. เรื่อง ขอความเห็นชอบเงื่อนไขและหลักการเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (พรีเพด) นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่าหนังสือดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ กทค. ตามข้อ 6 (4) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 อันจะต้องได้รับความคุ้มครองตามข้อ 18 ประกอบกับข้อ 19 แห่งระเบียบดังกล่าวที่กำหนดให้ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการและสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายในด้านการค้า การแข่งขัน หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือผู้ประกอบกิจการรายอื่นให้ถือเป็นความลับ


แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุด้วยว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ห้ามมิให้มีการเปิดเผยตามข้อ 9 และข้อ 10  ของระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2548 ทำให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเท่านั้น การที่คณะอนุกรรมการฯ ได้นำข้อเสนอของบริษัทฯ เปิดเผยสู่สาธารณชนย่อมเป็นเหตุให้ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ ถูกเปิดเผยไปยังผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ จนอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางการค้าประกอบกับเนื้อหาของข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นยังเป็นเหตุให้ประชาชนและผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า บริษัทฯ แสวงหาประโยชน์จากการประกอบธุรกิจโดยการค้ากำไรเกินควร เอาเปรียบผู้บริโภคทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง โดยที่บริษัทไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเหตุผลต่อผู้ใช้บริการ และหากบริษัทจะชี้แจงให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการทราบในภายหลัง ก็อาจจะไม่เป็นผล เนื่องจากประชาชนและผู้ใช้บริการได้เชื่อไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงใคร่ขอร้องต่อ กทค.พิจารณาการกระทำของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย  ในตอนท้ายของหนังสือฉบับดังกล่าว ลงชื่อ  นายวิเชียร เมฆตระการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน).


[img]http://f.ptcdn.info/457/003/000/1364107686-8888888888-o.jpg[/img]

[img]http://f.ptcdn.info/457/003/000/1364107696-7777777777-o.jpg[/img]
ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/334466

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.