Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มีนาคม 2556 กสทช.มีมติลดขั้นตอนนำเข้า Set Top Box โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 อ้างความสะดวก


ประเด็นหลัก


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม พ.ศ. 2556 เป็นประกาศที่กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Set Top Box) สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องรับดังกล่าวในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการเผยแพร่เป็นการทั่วไปในกิจการกระจายเสียงฯ ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ Must Carry Rule

อีกทั้ง เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ศ. ... โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ซึ่งสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าวกำหนดให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set-Top-Box) ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับอนุญาตมี ใช้ และนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตร 6 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และ สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการรับชมได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวมีการจัดทำขึ้นเนื่องจาก เซตท็อปบ็อกซ์  และสายอากาศที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และประกาศ กทช. เองกำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม โดยมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และส่งเสริมให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามรถดำเนินการได้บรรลุตามแผน ไม่เกิดอุปสรรคในการรับชมช่องรายการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
____________________________________________________
กสทช.ลดขั้นตอนนำเข้า'เซ็ทท็อปบ็อกส์'


กสทช.มีมติลดขั้นตอนนำเข้า “Set Top Box” โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 พ.ศ. .... เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการที่จะนำเข้าอุปกรณ์แปลงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) และสายอากาศที่ใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตพ.ร.บ.วิทยุฯก่อนจึงจะนำเข้าได้

ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. .... เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรายการที่สำคัญได้อย่างแพร่หลายผ่านช่องฟรีทีวี โดยห้ามไม่ให้ถูกจำกัดช่องทางการรับชมจากผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ทั้ง 7 ชนิดกีฬาได้แก่

1.รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2. รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ 3. รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพรอบสุดท้ายและรอบที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน 4. รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 5. รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก 6. รายการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก และ7. รายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130326/497134/%A1%CA%B7%AA.%C5%B4%A2%D1%E9%B9%
B5%CD%B9%B9%D3%E0%A2%E9%D2%E0%AB%E7%B7%B7%E7%CD%BB%BA%E7%CD%A1%CA%EC.html

_______________________________________บอร์ด กสทช.เห็นชอบ Must Have-อนุญาตนำเข้า Set Top Box

มติบอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. ... ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และอนุญาตนำเข้า Set Top Box...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. ...  หรือ มัสแฮฟ (Must Have)  ประกอบด้วย 7 รายการ ได้แก่ 1. รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2 รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ 3. รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพรอบสุดท้ายและรอบที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน 4. รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 5. รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก 6. รายการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก และ 7. รายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดต่อข้อตกลงทางลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงรายการที่สำคัญได้อย่างแพร่หลายโดยไม่ถูกจำกัดช่องทางการรับชมโดยผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งรายใด โดยมีหลักเกณฑ์ และสาระที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ตนมีสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวหรือกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นในการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญตามที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิ์ในการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญจะต้องจัดทำข้อเสนอบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่นสามารถเข้าเจรจาเพื่อขอนำรายการดังกล่าวไปแพร่เสียงแพร่ภาพให้ผู้ใช้บริการของตนได้

นอกจากนี้ ข้อเสนอบริการที่ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิ์ในการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขัน และการกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่สูงเกินจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค กีดกันการเข้าสู่ตลาด หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขันเป็นธรรม เป็นต้น

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า บอร์ดยังเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. 2556 โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม  ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม พ.ศ. 2556 เป็นประกาศที่กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Set Top Box) สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องรับดังกล่าวในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการเผยแพร่เป็นการทั่วไปในกิจการกระจายเสียงฯ ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ Must Carry Rule

อีกทั้ง เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ศ. ... โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ซึ่งสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าวกำหนดให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set-Top-Box) ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับอนุญาตมี ใช้ และนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตร 6 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และ สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการรับชมได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวมีการจัดทำขึ้นเนื่องจาก เซตท็อปบ็อกซ์  และสายอากาศที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และประกาศ กทช. เองกำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม โดยมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และส่งเสริมให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามรถดำเนินการได้บรรลุตามแผน ไม่เกิดอุปสรรคในการรับชมช่องรายการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป และเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ... โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป.

http://www.thairath.co.th/content/tech/334961

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.