Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มิถุนายน 2556 เส้นตายสิ้นเดือนนี้!! เร่งช่อง 5 9 11 THAIpbs ส่งแผนให้บริการที่ชัดเจน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน และค่าเช่าโครงข่าย เพื่อออกใบอนุญาติได้ประเด็นหลัก

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า สาเหตุที่การออกใบอนุญาตให้บริการ (ไลเซนส์) โครงข่ายในระบบทีวีดิจิตอลยังล่าช้า เพราะผู้ที่ยื่นขอทั้ง 4 ราย คือ ไทยพีบีเอส บริษัท อสมท ช่อง 5 และสถานีช่อง 11 ไม่ยอมส่งแผนธุรกิจให้บริการที่ชัดเจน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน และค่าเช่าโครงข่าย


สำหรับทั้ง 4 ราย ได้ยื่นขอไลเซนส์เพียงรายละ 1 ใบ และประกาศได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า เบื้องต้น กสท.จะต้องให้ไลเซนส์ผู้ให้บริการโครงข่ายกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจก่อน เพราะมีความพร้อมเรื่องความครอบคลุม ซึ่งหากไม่มีผู้ยื่นขอเพิ่มที่เหมาะสม กสท.ต้องออกประกาศเชิญชวนเอกชนรายอื่นๆ เพื่อให้ไลเซนส์ครั้งเดียวครบ 6 ใบ______________________________________


จี้ทีวี4รายส่งแผนบริการโครงข่ายดิจิตอล


กสท.จี้ 4 ช่องทีวี เร่งส่งแผนธุรกิจบริการโครงข่าย ขีดเส้นภายในไตรมาส 2

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า สาเหตุที่การออกใบอนุญาตให้บริการ (ไลเซนส์) โครงข่ายในระบบทีวีดิจิตอลยังล่าช้า เพราะผู้ที่ยื่นขอทั้ง 4 ราย คือ ไทยพีบีเอส บริษัท อสมท ช่อง 5 และสถานีช่อง 11 ไม่ยอมส่งแผนธุรกิจให้บริการที่ชัดเจน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน และค่าเช่าโครงข่าย

ทั้งนี้ ทั้ง 4 รายส่งแผนให้บริการระยะสั้นเท่านั้น แต่ กสท.ต้องการเห็นแผนระยะยาว 15 ปี เท่ากับอายุไลเซนส์ และได้ทวงถามเอกสารเพิ่มเติม แต่ทั้ง 4 รายยังไม่ส่งมา กสท.จึงไม่สามารถพิจารณาให้ไลเซนส์ได้ และหากต้องการประมูลทีวีดิจิตอลตามแผนเดือน ก.ย. ไลเซนส์โครงข่ายจะต้องจบภายในไตรมาส 2

สำหรับทั้ง 4 ราย ได้ยื่นขอไลเซนส์เพียงรายละ 1 ใบ และประกาศได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า เบื้องต้น กสท.จะต้องให้ไลเซนส์ผู้ให้บริการโครงข่ายกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจก่อน เพราะมีความพร้อมเรื่องความครอบคลุม ซึ่งหากไม่มีผู้ยื่นขอเพิ่มที่เหมาะสม กสท.ต้องออกประกาศเชิญชวนเอกชนรายอื่นๆ เพื่อให้ไลเซนส์ครั้งเดียวครบ 6 ใบ

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. กล่าวว่า ค่าเช่าโครงข่ายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การให้ไลเซนส์ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะเป็นต้นทุนสำคัญในการประมูลทีวีดิจิตอลช่องรายการธุรกิจ 24 ช่อง

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0
%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/226662/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%
E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B54%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%
B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A
5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.