Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มิถุนายน 2556 กทค. เตรียมตอบสนอง ชาวใต้++ เร่งหาหน่วยงานภัยพิบัติไว้ใช้งานสำรองคลื่นความถี่ทั้งดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ และโครงข่ายวิทยุสื่อสารประเด็นหลัก


  พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า คณะกรรมการ กทค.มีแผนเตรียมความพร้อมทางการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิภาคใต้ โดยมีการเตรียมหมายเลขฉุกเฉิน โครงข่ายสำรองให้แก่ผู้มีอำนาจสั่งการ และหน่วยงานภัยพิบัติไว้ใช้งานสำรองคลื่นความถี่ทั้งดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ และโครงข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งมีการเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทางเอสเอ็มเอส อินเทอร์เน็ต เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น และระบบของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยปกติจะมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมของโครงข่าย และช่องสัญญาณให้ติดต่อสื่อสารได้ และจัดสรรช่องสัญญาณคลื่นความถี่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ในกรณีที่เกิดปัญหาระบบการติดต่อสื่อสารหลักขัดข้อง
   
       นอกจากนี้ ตามประกาศของ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน ที่จะเป็นแนวทางปฎิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการช่วยเผยแพร่ และนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการเตรียมพร้อม ป้องกัน แก้ไข และบรรเทาเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลโดยตรง จะไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนปัจจุบันระบบเตือนภัยมีความทันสมัยมากขึ้นอนาคตหากมีทีวีดิจิตอลเกดขึ้นก็จะยิ่งทำให้ระบบการเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว______________________________________


กทค.เตรียมพร้อมระบบสื่อสารสำรองหากเกิดสึนามิ และภัยพิบัติในภาคใต้
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กทค.เตรียมพร้อมกรณีเกิดสึนามิภาคใต้ เริ่มสัญจรให้ข้อมูลเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเปิดให้บริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz การโอนย้ายค่ายมือถือจังหวัดแรกที่ภูเก็ต
     
       เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่โรงแรมเมอร์เคียว ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมทางการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิภาคใต้ ซึ่ง กทค.สัญจรเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
     
       พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า คณะกรรมการ กทค.มีแผนเตรียมความพร้อมทางการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิภาคใต้ โดยมีการเตรียมหมายเลขฉุกเฉิน โครงข่ายสำรองให้แก่ผู้มีอำนาจสั่งการ และหน่วยงานภัยพิบัติไว้ใช้งานสำรองคลื่นความถี่ทั้งดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ และโครงข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งมีการเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทางเอสเอ็มเอส อินเทอร์เน็ต เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น และระบบของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยปกติจะมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมของโครงข่าย และช่องสัญญาณให้ติดต่อสื่อสารได้ และจัดสรรช่องสัญญาณคลื่นความถี่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ในกรณีที่เกิดปัญหาระบบการติดต่อสื่อสารหลักขัดข้อง
     
       นอกจากนี้ ตามประกาศของ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน ที่จะเป็นแนวทางปฎิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการช่วยเผยแพร่ และนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการเตรียมพร้อม ป้องกัน แก้ไข และบรรเทาเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลโดยตรง จะไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนปัจจุบันระบบเตือนภัยมีความทันสมัยมากขึ้นอนาคตหากมีทีวีดิจิตอลเกดขึ้นก็จะยิ่งทำให้ระบบการเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
     
       โดยในครั้งนี้ ทาง กทค.ได้เริ่มสัญจรพบประชาชนครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ข้อมูล ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินงานของ กทค.เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz และบริการคงสิทธิเลขหมาย การลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนในครั้งนี้ นอกจากมาให้ความรู้แก่ประชาชนแล้ว ก็ยังต้องการับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมจากประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


http://www.manager.co.th/Local/viewnews.aspx?NewsID=9560000069054

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.