Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

4 กรกฎาคม 2556 (เล่นละครนานจัง) กสทช. ชี้ AIS3Gใหม่ (ย่ายคลื่น2100) 6 PROรอด// TRUE H (ย่ายคลื่น2100) ไม่เคยทำธุรกิจ 4 PRO รอดบางตัวให้แก้ใหม่ // DTAC รอดเปิดตัว

ประเด็นหลัก


นายฐากรกล่าวอีกว่า ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายเดิม สำนักงาน กสทช. ได้มีการตรวจสอบข้อมูลในตลาดเทียบกับอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ในระบบเดิมว่า เมื่อมาให้บริการในย่านความถี่ 2.1 GHz แล้ว อัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นได้ลดลงกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หรือไม่ ซึ่งทางบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. ว่า มีรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ โทรสะใจ Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ทั้ง 6 รายการ ได้ปรับลดค่าบริการลงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599บาท, และ (2G) 899 บาท ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเช่นกัน ส่วนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) จะให้บริการเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2556และแจ้งว่าจะทยอยนำเสนอรายการส่งเสริมการขายมายังสำนักงาน กสทช. ต่อไป

ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายใหม่นั้น สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว เพื่อเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้จากรายงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 และเดือนมิถุนายน 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 288 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 129 รายการ Prepaid 88 รายการ และ Ontop 71 รายการ พบว่าค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ โดยเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้ง 4 รายการพบว่าผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตบางส่วน และได้มีการโต้แย้งจากผู้ประกอบการถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่นำมาใช้ ซึ่งก็ได้ให้บริษัทฯ นำข้อมูลมาชี้แจงภายใน 15 วันเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปัจจุบันแม้จะปรับลดลงมาแล้วแต่ก็ต้องให้เป็นไปโดยเท่าเทียมกันทุกราย

___________________________________
กสทช. ย้ำ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G ต้องลดลง 15%


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz (อัตราค่าบริการ 3G) ว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5 ที่กำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (วันที่ 7 ธันวาคม 2555) โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็นระยะๆ ซึ่งการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. แยกดำเนินการเป็น 2 กรณี คือ รายการส่งเสริมการขายเดิมที่นำไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และรายการส่งเสริมการขายใหม่จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เช่นกัน


นายฐากรกล่าวอีกว่า ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายเดิม สำนักงาน กสทช. ได้มีการตรวจสอบข้อมูลในตลาดเทียบกับอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ในระบบเดิมว่า เมื่อมาให้บริการในย่านความถี่ 2.1 GHz แล้ว อัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นได้ลดลงกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หรือไม่ ซึ่งทางบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. ว่า มีรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ โทรสะใจ Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ทั้ง 6 รายการ ได้ปรับลดค่าบริการลงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599บาท, และ (2G) 899 บาท ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเช่นกัน ส่วนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) จะให้บริการเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2556และแจ้งว่าจะทยอยนำเสนอรายการส่งเสริมการขายมายังสำนักงาน กสทช. ต่อไป

ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายใหม่นั้น สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว เพื่อเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้จากรายงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 และเดือนมิถุนายน 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 288 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 129 รายการ Prepaid 88 รายการ และ Ontop 71 รายการ พบว่าค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ โดยเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้ง 4 รายการพบว่าผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตบางส่วน และได้มีการโต้แย้งจากผู้ประกอบการถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่นำมาใช้ ซึ่งก็ได้ให้บริษัทฯ นำข้อมูลมาชี้แจงภายใน 15 วันเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปัจจุบันแม้จะปรับลดลงมาแล้วแต่ก็ต้องให้เป็นไปโดยเท่าเทียมกันทุกราย

ผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์บริษัทผู้รับใบอนุญาตคลื่น 2.1 GHz.
ผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                              Voice                     SMS      MMS      Internet

บาท/นาที  บาท/นาที  บาท/นาที   บาท/นาที
AWN                                                                                                                                                                                                   อัตราเฉลี่ย ณ 7 ธ.ค. 55      0.97     1.56     3.9       0.33

อัตราลดลง 15%              0.82     1.33     3.32      0.28

อัตราเฉลี่ยปัจจุบัน             0.8      1.33     3.00      0.24

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยลดลง     -18%     -15 %    -23%      -26 %

RF                                                                                                                                                                                                    อัตราเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธ.ค. 55  0.97     1.56     3.9       0.33

อัตราลดลง 15%              0.82     1.33     3.32      0.28

อัตราเฉลี่ยปัจจุบัน             0.93     2.00     5.00      0.21

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยลดลง     -4 %     -28 %    -28 %     -36 %

*จากรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 288 รายการ แบ่งเป็นระบบPostpaid 129 รายการ ระบบ Prepaid 88 รายการและประเภทบริการเสริม Ontop 71 รายการ

**จากรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้งหมด 4 รายการ ซึ่งเป็นการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมจาก Real Future

อย่างไรก็ตามส่วนลด 15 % นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz. ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการอยู่เพียงล้านกว่าเลขหมายเท่านั้น ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บ้านเรามีจำนวนสูงถึง 60 ล้านเลขหมายส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบ 2 G และ 3 G เดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้ แต่เมื่อโครงขยายเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ใช้บริการ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับลดอัตราค่าบริการลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคทั้งประเทศ ทั้งนี้หากผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ สำนักงาน กสทช. 1200 หรือSMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.


http://www.ryt9.com/s/prg/1686688

____________________________________________กสทช.เผยค่าบริการมือถือ 3G บางรายยังลดไม่ถึงเกณฑ์ 15%

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2556 14:18 น.


       กสทช.เผยผลตรวจสอบการปรับลดค่าบริการ 3G บนเครือข่าย 2.1 GHz เอไอเอส ผ่านทั้งรายการส่งเสริมการขายเดิม และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ส่วนทรูมูฟ เอช ยังติดอัตราเฉลี่ยรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่ยังปรับลดไม่ถึง 15%
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz (อัตราค่าบริการ 3G) ว่า ทางสำนักงานได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งได้แยกตรวจสอบเป็น 2 ลักษณะ
     
       ได้แก่ รายการส่งเสริมการขายเดิมที่นำไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% และรายการส่งเสริมการขายใหม่จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% เช่นกัน
     
       โดยในส่วนของรายการส่งเสริมการขายเดิม สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบข้อมูลในตลาดเทียบกับอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ในระบบเดิมว่า เมื่อมาให้บริการในย่านความถี่ 2.1 GHz แล้ว อัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นได้ลดลงกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 15% หรือไม่
     
       ซึ่งทางบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือเอไอเอส ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช.ว่า มีรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ โทรสะใจ Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ทั้ง 6 รายการ ได้ปรับลดค่าบริการลงมากกว่า 15% ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต
     
       ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) ในเครือทรูมูฟ เอช นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599บาท และ (2G) 899 บาท ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่า 15% เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเช่นกัน ส่วนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) จะให้บริการเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 และแจ้งว่าจะทยอยนำเสนอรายการส่งเสริมการขายมายังสำนักงาน กสทช.ต่อไป
     
       ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายใหม่นั้น สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว เพื่อเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่า 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่
     
       ทั้งนี้ จากรายงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 และเดือนมิถุนายน 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 288 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 129 รายการ Prepaid 88 รายการ และ Ontop 71 รายการ พบว่าค่าบริการได้ลดลงมากกว่า 15% เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว
     
       ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ โดยเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้ง 4 รายการ พบว่าผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต และได้มีการโต้แย้งจากผู้ประกอบการถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่นำมาใช้ ซึ่งก็ได้ให้บริษัทฯ นำข้อมูลมาชี้แจงภายใน 15 วันเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ปัจจุบันแม้จะปรับลดลงมาแล้วแต่ก็ต้องให้เป็นไปโดยเท่าเทียมกันทุกราย
     
       อย่างไรก็ตาม ส่วนลด 15% นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการอยู่เพียงล้านกว่าเลขหมายเท่านั้น ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บ้านเรามีจำนวนสูงถึง 60 ล้านเลขหมาย ส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบ 2G และ 3G เดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้
     
       แต่เมื่อโครงข่ายเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ใช้บริการก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับลดอัตราค่าบริการลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งประเทศ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.


http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000082015
ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.