Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 กันยายน 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช.นทีชี้!! ราคาเริ่มต้นการประมูลตามที่คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ หวังให้ผู้ประกอบการนำทุนไปสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วย


ประเด็นหลัก


พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า สำหรับราคาเริ่มต้นการประมูลนั้น ไม่ได้คาดหวังว่าราคาแต่ละช่องจะเพิ่มขึ้นสูงมาก แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีการแข่งขันกันเองเพื่อได้หมายเลขช่องและผู้ให้บริการโครงข่ายตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำทุนไปสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

______________________________________"นที"ชี้ราคาซองประมูลทีวีดิจิทัล 1 ลบ.ไม่แพง


กสท. ชี้ราคาซองประมูลทีวีดิจิทัล 1 ล้านบาท ไม่แพง สกัดผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการประมูลจริง ด้านราคาเริ่มต้นประมูลแต่ละหมวด เหมาะสม อิงผลการศึกษาจุฬาฯ


วันนี้(4ก.ย.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดถึงกรณีเอกสารการประมูลทีวีดิจิทัลที่แต่ละหมวดมีมูลค่าจำนวน 1 ล้านบาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  รวมเป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท ว่า ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่แพง  เนื่องจากต้องการผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประมูลทีวีดิจิทัลจริงๆ  นอกจากนี้ยังอ้างอิงกับราคายื่นขอรับใบอนุญาตโครงข่ายจำนวน 5 แสนบาท  ซึ่งจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายพิจารณาเอกสาร โดยเบื้องต้นกำลังพิจารณาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสาร


นอกจากนี้ราคาตั้งต้นการประมูลทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจ 24 ช่อง แบ่งเป็นช่องคุณภาพทั่วไป (เอสดี ) จำนวน 7 ช่อง ราคาเริ่มต้นการประมูล  1,510 ล้านบาท , ช่องคุณภาพมาตรฐานทั่วไป(เอสดี) จำนวน 7 ช่อง ราคาเริ่มต้นการประมูลช่องละ 380 ล้านบาท ,ช่องข่าว/สาระ ราคาเริ่มต้นการประมูลช่องละ 220 ล้านบาท และช่องเด็ก/เยาวชน/ครอบครัว 3 ช่อง ราคาเริ่มต้นการประมูลช่องละ 140 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาดังกล่าวคณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ศึกษา โดยคำนวณจากการประเมินสถิติการประมูล และแผนธุรกิจในประเทศไทย


พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า สำหรับราคาเริ่มต้นการประมูลนั้น ไม่ได้คาดหวังว่าราคาแต่ละช่องจะเพิ่มขึ้นสูงมาก แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีการแข่งขันกันเองเพื่อได้หมายเลขช่องและผู้ให้บริการโครงข่ายตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำทุนไปสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

http://www.dailynews.co.th/technology/230785


______________________________________กสทช.แจ้งทรูวิชั่นส์หยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่มีผู้บริโภคร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ให้ทำการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงรายการขณะเปลี่ยนช่องรายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นั้น สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2556 ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ขอให้ระงับการดำเนินการให้ปรากฏ ซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการ กสท. จะดำเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้งโดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ

ทั้งนี้ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ ความยาวประมาณ 10 วินาที และนำเสนอผลการตรวจสอบเข้าสู่ที่ประชุม กสท. พิจารณา โดยที่ประชุม กสท.เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 28/2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการให้ภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่นำเสนอโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และภาพประกอบดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน อันเป็นการขัดขวางการรับชมรายการอย่างปกติทั่วไปที่ผู้บริโภคพึงคาดหมายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโดยทั่วไปพึงกระทำในการให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอันมีลักษณะเป็นการกระทำที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามที่ กสท. พิจารณาประกาศกำหนด ตามข้อ 5 (12) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

กสท. จึงมีคำสั่งตามข้อ 8 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ระงับการดำเนินการให้ปรากฏซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าว หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว กสท. จะดำเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ให้ใช้สิทธิโต้แย้งโดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ ตามนัยมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. 2542

การดำเนินการข้างต้นเป็นการกำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต่อไปหากผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีปัญหาเรื่องการบริการ ได้รับการเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130904/527576/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B
8%8A.%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7
%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%
B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%9C
%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.html


___________________________________________________________________
กสทช. ร่อนหนังสือสั่ง"ทรู วิชั่น"ระงับโฆษณาเปลี่ยนช่อง


กสทช.เอาจริง ร่อนหนังสือหา ทรูวิชั่น ระงับโฆษณา ขณะเปลี่ยนช่องรายการทีวี ลั่นหากฝ่าฝืนสั่งปรับ 5 ล้านบาท และวันละ 1 แสนบาท จนกว่าจะดำเนินการตามคำสั่ง
วันนี้(4ก.ย.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือ ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้ระงับการดำเนินการให้ปรากฏซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ ความยาวประมาณ 10 วินาที มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่นำเสนอโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และภาพประกอบได้บดบังพื้นที่หน้าจอบางส่วน ขัดขวางการรับชมรายการตามที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากการให้บริการ ถือว่าเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

สำหรับการดำเนินงานระงับดังกล่าว เกิดจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาและสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบ พบว่า  ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่งหาก ทรูวิชั่นไม่ดำเนินการ กสท. จะดำเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 1แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือแจ้งเตือน ทั้งนี้หากทางทรู วิชั่นส์ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้งโดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือลงวันที่ 3 ก.ย.56 อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคมีปัญหาเรื่องการให้บริการ โดนเอารัดเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนกสทช. โทร 1200


http://www.dailynews.co.th/technology/230791

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.