Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทำ MOU กับ TRUE 2100 กำหนดให้มีวงเงิน (credit limit) เพื่อใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถร้องขอไปยังผู้ประกอบการเพื่อปรับลด หรือเพิ่มวงเงินได้ ตามความเหมาะสม


ประเด็นหลัก


สำหรับการลงนามในเอ็มโอยูดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ผู้ให้บริการคือบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จะกำหนดให้มีวงเงิน (credit limit) เพื่อใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถร้องขอไปยังผู้ประกอบการเพื่อปรับลด หรือเพิ่มวงเงินได้ โดยหากเป็นการขอปรับเพิ่ม บริษัทฯ สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีช่องทางการแจ้งเตือน เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่ใกล้ครบวงเงินที่กำหนด มีการระงับบริการทันทีเมื่อบริษัทฯ ทราบว่าผู้บริโภคใช้งานครบวงเงินและ/หรือ เกินกำหนดวงเงิน อีกทั้งผู้บริโภคสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ฟรีติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งว่าต้องการใช้บริการต่อหรือไม่ รวมทั้งสามารถเลือกระงับการใช้บริการเสียงและข้อมูล (Voice and Data) พร้อมกัน หรือเลือกระงับเฉพาะบริการข้อมูล (Data) ต่างหากได้

อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อจำกัดของรายการส่งเสริมการขายของโรมมิ่ง เช่น กรณีที่ไม่รวมบริการด้านข้อมูล (Data Roaming) กรณีมีการคิดค่าบริการการรับสาย กรณีมีการจำกัดปริมาณการใช้งานข้อมูล หรือจำนวนวันการใช้งาน เป็นต้น
______________________________________คุ้มครองคนใช้มือถือเซ็นเอ็มโอยูโรมมิ่ง


องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชนเซ็นเอ็มโอยูกับ “ทรู” ป้องกันปัญหาโรมมิ่ง

ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เนื่องในวัน “วันสิทธิผู้บริโภคสากล” (World Consumer Rights Day) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือบริษัททรู ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการป้องกันปัญหาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ (International Roaming)

ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการฯ และมูลนิธิฯ ได้รับร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคที่มีการเปิดใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ผู้บริโภคเปิดบริการโรมมิ่งในประเทศซาอุดิอาระเบีย ๑๔ วัน มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 1.3 ล้านบาท หรือเปิดแพ็กเกจโรมมิ่งในประเทศฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่าย 1.6 แสนบาท ทั้งที่มีการกำหนดวงเงินค่าบริการ (credit  limit) แต่การจำกัดวงเงินดังกล่าวไม่รวมถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

สำหรับการลงนามในเอ็มโอยูดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ผู้ให้บริการคือบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จะกำหนดให้มีวงเงิน (credit limit) เพื่อใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถร้องขอไปยังผู้ประกอบการเพื่อปรับลด หรือเพิ่มวงเงินได้ โดยหากเป็นการขอปรับเพิ่ม บริษัทฯ สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีช่องทางการแจ้งเตือน เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่ใกล้ครบวงเงินที่กำหนด มีการระงับบริการทันทีเมื่อบริษัทฯ ทราบว่าผู้บริโภคใช้งานครบวงเงินและ/หรือ เกินกำหนดวงเงิน อีกทั้งผู้บริโภคสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ฟรีติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งว่าต้องการใช้บริการต่อหรือไม่ รวมทั้งสามารถเลือกระงับการใช้บริการเสียงและข้อมูล (Voice and Data) พร้อมกัน หรือเลือกระงับเฉพาะบริการข้อมูล (Data) ต่างหากได้

อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อจำกัดของรายการส่งเสริมการขายของโรมมิ่ง เช่น กรณีที่ไม่รวมบริการด้านข้อมูล (Data Roaming) กรณีมีการคิดค่าบริการการรับสาย กรณีมีการจำกัดปริมาณการใช้งานข้อมูล หรือจำนวนวันการใช้งาน เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์  ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภค ภาคประชาชน กล่าวว่า สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้แจ้งว่ายังไม่พร้อมในการลง นามในเอ็มโอยู ดังนั้นคณะกรรมการฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมจากผู้ให้บริการรายอื่นในโอกาสถัดไป เพื่อร่วมกันคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง.

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/283544/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.