Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ธันวาคม 2557 สพธอ.วรรณวิทย์ ระบุ ไทยจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการการค้าแห่งชาติ (National Trade Board) ขึ้นมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ตามข้อตกลงการค้าโลกประเด็นหลัก


    นายวรรณวิทย์ กล่าวต่อไปว่าไทยจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการการค้าแห่งชาติ (National Trade Board) ขึ้นมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558   ตามข้อตกลงการค้าโลก โดยคาดว่าจะมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่สำคัญใน 3 เรื่อง คือ 1.ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งในระดับปฏิบัติการ  ในระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สำหรับการนำเข้า  ส่งออกและโลจิสติกส์ (National Single Windows) ระดับเทคนิค ในการกำหนดกรอบกฎหมายต่างๆ และระดับนโยบาย การค้าระหว่างประเทศ และกำหนดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน


______________________________สพธอ.เร่งกำหนดมาตรฐาน

 สพธอ. ปลุกรัฐ-เอกชน  ให้ความสำคัญมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  สร้างโอกาสทางการค้าโลก  ล่าสุดร่วมญี่ปุ่น  จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตยานยนต์  ก่อนขยายผลต่อธุรกิจโฮมสเตย์ -บริการคลาวด์
    นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI)กำลังจะกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรการต่างๆ กำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการทำ e-Business ดังนั้นประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในด้านมาตรฐานต่างๆ
    "ขณะนี้ UN/CEFACT กำลังทำการปรับปรุงร่าง Recommendation N°.4 -National Trade Facilitation Bodies (NTFB) ซึ่งจะมีข้อกำหนดด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านการปฏิบัติการ และด้านเทคนิค สำหรับประเทศไทยเราควรมีการวางแนวทางและการปรับทิศทางการทำงานให้สอดคล้อง กับแฟรมเวิร์กของ NTFB ที่ UN/CEFACT กำลังมีการยกร่างขึ้นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางใหม่ในโลกการค้า"
    อย่างไรก็ตามยังมีความพร้อมด้านต่างๆ ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และต้องปฏิบัติตาม เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า มีเวทีในตลาดมากขึ้น และยกระดับองค์กรให้เป็นสากล
    สำหรับบทบาทของ สพธอ. ที่เข้ามาตอบโจทย์นโยบายดิจิตอลอีโคโน นั้นคงมุ่งการผลักดันในส่วนของโครงพื้นฐานที่เป็น "ซอฟต์ อินฟราสตรักเจอร์" โดยที่ผ่านมา สพธอ. ได้เริ่มจัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว  โดยมีการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์   ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ 6-7 พันรายในไทยได้รับประโยชน์
    ส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการในลำดับถัดไป  คือ การจัดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดยเฉพาะกลุ่มโฮมสเตย์ โดยร่วมกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริการคลาวด์  เนื่องจากผู้ให้บริการแต่ละรายมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกัน
    นายวรรณวิทย์ กล่าวต่อไปว่าไทยจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการการค้าแห่งชาติ (National Trade Board) ขึ้นมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558   ตามข้อตกลงการค้าโลก โดยคาดว่าจะมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่สำคัญใน 3 เรื่อง คือ 1.ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งในระดับปฏิบัติการ  ในระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สำหรับการนำเข้า  ส่งออกและโลจิสติกส์ (National Single Windows) ระดับเทคนิค ในการกำหนดกรอบกฎหมายต่างๆ และระดับนโยบาย การค้าระหว่างประเทศ และกำหนดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=256495:2014-12-02-07-08-18&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VIWBu4tAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.