Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 ธันวาคม 2557 CAT เผยรายได้ งวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.57 พบว่า มีรายได้รวมจำนวน 47,929 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิมากกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะมีกำไร 952 ล้านบาท เป็น 1,688 ล้านบาท

ประเด็นหลัก

   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินงานของ กสท โทรคมนาคม งวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.57 พบว่า มีรายได้รวมจำนวน 47,929 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนซึ่งคาดไว้ว่าจะได้ 54,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากหลายธุรกิจมีรายได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ ได้แก่ มาตรการคุ้มครองชั่วคราวรายได้สัมปทาน รายได้บริการ my รายได้บริการ HSPA-ขายส่ง รวมทั้งตัวเลขในส่วนของโครงข่ายร่วม แต่ทว่า กสท โทรคมนาคม สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้น้อยกว่าที่ประมาณไว้ ส่งผลให้กำไรสุทธิมากกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะมีกำไร 952 ล้านบาท เป็น 1,688 ล้านบาท_____________________________________________________บอร์ด กสท โทรคมนาคม ไฟเขียวแผนแม่บทฯ ปี 58-62 พร้อมก้าวสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด กสท โทรคมนาคม ไฟเขียวแผนแม่บทฯ ปี 58-62 พร้อมก้าวสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์
พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการบริษัท และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

        บอร์ด กสท โทรคมนาคม อนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ-แผนแม่บททรัพยากรบุคคล กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบไอทีตอบสนองลูกค้าภายนอก ควบคู่กับการพัฒนาสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมปรับโครงสร้างบุคลากรรองรับยุทธศาสตร์ 6 ด้านตามที่ คนร.กำหนด ส่วนความคืบหน้าหลังเซ็นเอ็มโอยูกับดีแทค ได้ข้อสรุปเลือกรูปแบบการทำธุรกิจร่วมกัน ทำให้ต้องหาที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินเพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากไอซีที และ ครม.ต่อไป ขณะที่ผลการดำเนินงาน 11 เดือน รายได้ต่ำกว่าแผนแต่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทำให้กำไรสูงกว่าเป้าที่วางไว้
     
       พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการบริษัท และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 58-62 พร้อมแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ปี 58-62 เรียบร้อยแล้ว โดยแผนแม่บทไอทีฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Customer-centric หรือการพัฒนาระบบไอทีที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการผลักดันยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กำหนด โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไอทีตอบสนองลูกค้าภายนอกควบคู่กับการพัฒนาสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการพัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์
     
       ส่วนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผลจากการทบทวนแผนแม่บทเดิมเพื่อการพัฒนางานบริหารบุคคลที่สามารถรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร และบริหารกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สอดคล้องต่อภารกิจขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าวยังให้ความสำคัญเรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อตลาดอีกด้วย
     
       สำหรับความคืบหน้าการเจรจาแนวทางการทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กสท โทรคมนาคม และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น คณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ ได้ประชุมหารือร่วมกับดีแทค แล้ว พิจารณาทางเลือกรูปแบบการทำธุรกิจร่วมกันซึ่งจำเป็นต้องหาที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และการเงินเพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป
     
       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินงานของ กสท โทรคมนาคม งวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.57 พบว่า มีรายได้รวมจำนวน 47,929 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนซึ่งคาดไว้ว่าจะได้ 54,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากหลายธุรกิจมีรายได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ ได้แก่ มาตรการคุ้มครองชั่วคราวรายได้สัมปทาน รายได้บริการ my รายได้บริการ HSPA-ขายส่ง รวมทั้งตัวเลขในส่วนของโครงข่ายร่วม แต่ทว่า กสท โทรคมนาคม สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้น้อยกว่าที่ประมาณไว้ ส่งผลให้กำไรสุทธิมากกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะมีกำไร 952 ล้านบาท เป็น 1,688 ล้านบาท
     

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000147534

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.