Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 ธันวาคม 2557 สหภาพฯ TOT ร้อง ICT กรณีแต่งตั้งคัดเลือกพนักงานไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ โครงสร้างใหม่ ไม่มีระบบที่โปร่งใส ไม่มีธรรมภิบาล ( ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร )

ประเด็นหลัก


  ดังนั้น แม้ว่าที่ผ่านมา ทีโอที จะมีปัญหาองค์กรมานาน และคณะกรรมการ ทีโอที ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่คณะกรรมการชุดนี้กลับเลือกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และประกาศใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58 จึงมีความเห็นว่าเป็นการทำอย่างเร่งรัดการเขียนโครงสร้าง รวมทั้งดำเนินการโดยคนทำงานไม่กี่ท่านหรือไม่ ทำให้เกรงว่า หากรีบนำโครงสร้างใหม่ และจัดคนลงโครงสร้างใหม่อย่างรีบเร่งอาจส่งผลกระทบเกิดการชะงักงันของการประกอบกิจการทีโอที โดยคาดว่าจะมีปัญหาตามมาดังนี้
   
       1.การคัดเลือกผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน ไม่มีกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล กลับแต่งตั้งกันเอง ทำให้ผู้ที่เคยทำหน้าที่ผู้บริหารแต่ไม่ถูกเลือกเข้าโครงสร้างใหม่ ถูกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีฐานะเทียบเท่าผู้บริหารประจำที่ไม่มีฟังก์ชันการทำงานรองรับ แต่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารเช่นเดิม ลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร เพราะมีผู้บริหารหลายท่านถูกจับแขวนโดยไม่มีเหตุผล ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่อาจนำไปสู่การวิ่งเต้นเพื่อให้ตัวเองมีตำแหน่ง ผลการแต่งตั้งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นผู้บริหารประจำ จึงเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
   
       2.โครงสร้างใหม่มีการยุบหน่วยงานบางส่วนงาน มีการ mapping ไปสู่โครงสร้างใหม่ ในขณะที่คนที่ทำงานในตำแหน่งเดิมอาจย้ายไปส่วนงานใหม่ ซึ่งไม่ได้ทำงานในฟังก์ชันการทำงานเดิม ส่งผลทำให้ไม่มีคนรับผิดชอบเนื้องานตามโครงสร้างใหม่ การรวบรวมเอกสารที่ติดกับตัวบุคคลอาจจะไม่สามารถส่งมอบได้ครบถ้วน ทำให้เมื่อเริ่มงานตามโครงสร้างใหม่ จะไม่มีเอกสารสำคัญ รวมทั้งไม่มีคนรับผิดชอบ
   
       3.โครงสร้างใหม่แม้จะมีการกำหนดหน้าที่ของสายงาน แต่ยังไม่ได้กำหนดลงรายละเอียดของ JA/JD (Job Analysis / Job Description) ดังนั้น การคัดเลือกพนักงานลงสายงานใหม่ จึงดำเนินไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ แม้ว่าในทางทฤษฎีจะอ้างเป็นการทำ mapping ของหน่วยงานเก่าไปยังหน่วยงานใหม่ แต่ในทางปฏิบัติมีการส่งรายชื่อให้ผู้จัดการส่วนคัดเลือกพนักงานกันเอง
   
       4.วิธีการคัดเลือกพนักงานลงโครงสร้างใหม่ ไม่มีระบบที่โปร่งใส ไม่มีธรรมภิบาล โดยฝ่ายบริหารได้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารระดับส่วน/ฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำให้พนักงานเสียขวัญ หลายตำแหน่งมีผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อตำแหน่งงาน และหรือไม่เคยทำหน้าที่ตามฟังก์ชันงานนี้มาก่อน
   
       ดังนั้น “ข้าพเจ้า นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี” พนักงาน ทีโอที จึงขอร้องเรียนมายังท่าน เพื่อขอให้ท่านพิจาณาสั่งการให้มีการชะลอการประกาศใช้ โดยให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเขียนรายละเอียดของโครงสร้างใหม่ ลงละเอียดถึงระดับ JA/JD ก่อน จากนั้นจึงค่อยทำการ mapping ในการประกาศใช้โครงสร้างใหม่ และควรจะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ข้อเสนอแนะจากพนักงานระดับล่างที่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเนื้องาน จะได้แก้ไขของโครงสร้างใหม่ ป้องกันสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการของ ทีโอที เช่น เอกสารสำคัญสูญหาย รวมทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เดิมแต่ถูก mapping ไปทำหน้าที่อื่น
   
       หนังสือร้องเรียนฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ขัดขวางการดำเนินงานของ ทีโอที จนทำให้เกิดการชะงักงัน แต่ด้วยเกรงว่า การประกาศใช้โครงสร้างใหม่ที่ทำขึ้นโดยคนไม่กี่คน รวมทั้งการคัดเลือกคนที่ไม่มีระบบการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถลงตำแหน่งบริหาร จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อ ทีโอที


_____________________________________________________สหภาพฯ ทีโอทีร้องไอซีที “ธันวา-รังสรรค์” แต่งตั้งโยกย้ายเล่นพรรคพวกทำทีโอทีล่มสลาย

สหภาพฯ ทีโอทีร้องไอซีที “ธันวา-รังสรรค์” แต่งตั้งโยกย้ายเล่นพรรคพวกทำทีโอทีล่มสลายสหภาพฯ ทีโอที ยันการปรับโครงสร้างใหม่ไม่เป็นธรรม เอื้อพวกพ้อง หวั่นองค์กรปั่นป่วน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน รมว.ไอซีที ขอให้ชะลอการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 1 ม.ค.58 และมีผลบังคับใช้ 15 ม.ค.58 ตั้งข้อสังเกตทำไมจึงรีบจัดกระบวนทัพเร็วเกินไปโดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดของงานแต่ละสายงานให้ชัดเจน อีกทั้งยังเลือกคนจากพวกพ้องไม่ใช่ดูที่คุณสมบัติ หรือความสามารถเหมือนที่ผ่านมา ลั่นหากเรื่องไม่คืบพร้อมรวมพลพนักงานทีโอทีตบเท้าถาม รมว.ไอซีที
     
       จากกรณีที่รัฐบาลมีคำสั่งให้ 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงวิธีการบริหารงานให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว และไม่ทำธุรกิจซ้ำซ้อนกัน หลังจากที่ผ่านมา ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจต่างมีรายได้หลักจากสัญญาสัมปทาน โดยมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นผู้กำหนดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน และให้กลับไปทำแผนงานมาเสนอนั้น ดูเหมือนว่า ทีโอที ที่ขาดทุนบักโกรก แทนที่จะสร้างขวัญ และกำลังใจพนักงานเพื่อร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูองค์กร กลับถูก “คู่หูลาดกระบัง” อย่างนายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการบอร์ดท็อปบูตทีโอทีรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมมือกับ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดการเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายชนิดที่บอร์ดการเมืองเต็มขั้นยังละอายใจไม่กล้าทำขนาดนี้ โดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้ถูกตั้งคำถามจากพนักงานทีโอทีจำนวนมากถึงความเหมาะสม และชอบธรรมที่ดูได้รับความสำคัญน้อยกว่าความเป็นเพื่อนพ้อง
     
       *** สหภาพฯ ร้องชะลอปรับโครงสร้างใหม่
     
       นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีโอที กล่าวว่า ในฐานะรักษาการประธานสหภาพฯ ถือเป็นตัวแทนของพนักงานทีโอที ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ชะลอการนำโครงสร้างองค์กรใหม่ของทีโอทีมาใช้งาน ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก่อนที่การปรับโครงสร้างใหม่จะถูกประกาศในวันที่ 1 ม.ค. และมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 15 ม.ค.2558 โดยรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวมีใจความดังนี้
     
       ข้อเท็จจริง
     
       นายธันวา เลาหศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการออกระเบียบ ทีโอที ว่าด้วยโครงสร้างบริษัทและการบริหารส่วนงาน โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 27 ของข้อบังคับ ทีโอที และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 มีการแต่งตั้ง และมอบหมายผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 13 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มาทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน แต่ในขณะเดียวกัน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ถูกประจำ 5 ท่าน โดยคำสั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58
     
       มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กำกับดูแลสายงานเป็นกรรมการ ปรากฏว่า นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ ซึ่งหน้าที่การตรวจสอบ ไม่มีความเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการที่นายรังสรรค์ มาทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กลับมีการลงนามคำสั่งโดยนายรังสรรค์ ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล ทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างไร
     
       ข้อพิจารณา
     
       ดังนั้น แม้ว่าที่ผ่านมา ทีโอที จะมีปัญหาองค์กรมานาน และคณะกรรมการ ทีโอที ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่คณะกรรมการชุดนี้กลับเลือกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และประกาศใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58 จึงมีความเห็นว่าเป็นการทำอย่างเร่งรัดการเขียนโครงสร้าง รวมทั้งดำเนินการโดยคนทำงานไม่กี่ท่านหรือไม่ ทำให้เกรงว่า หากรีบนำโครงสร้างใหม่ และจัดคนลงโครงสร้างใหม่อย่างรีบเร่งอาจส่งผลกระทบเกิดการชะงักงันของการประกอบกิจการทีโอที โดยคาดว่าจะมีปัญหาตามมาดังนี้
     
       1.การคัดเลือกผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน ไม่มีกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล กลับแต่งตั้งกันเอง ทำให้ผู้ที่เคยทำหน้าที่ผู้บริหารแต่ไม่ถูกเลือกเข้าโครงสร้างใหม่ ถูกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีฐานะเทียบเท่าผู้บริหารประจำที่ไม่มีฟังก์ชันการทำงานรองรับ แต่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารเช่นเดิม ลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร เพราะมีผู้บริหารหลายท่านถูกจับแขวนโดยไม่มีเหตุผล ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่อาจนำไปสู่การวิ่งเต้นเพื่อให้ตัวเองมีตำแหน่ง ผลการแต่งตั้งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นผู้บริหารประจำ จึงเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
     
       2.โครงสร้างใหม่มีการยุบหน่วยงานบางส่วนงาน มีการ mapping ไปสู่โครงสร้างใหม่ ในขณะที่คนที่ทำงานในตำแหน่งเดิมอาจย้ายไปส่วนงานใหม่ ซึ่งไม่ได้ทำงานในฟังก์ชันการทำงานเดิม ส่งผลทำให้ไม่มีคนรับผิดชอบเนื้องานตามโครงสร้างใหม่ การรวบรวมเอกสารที่ติดกับตัวบุคคลอาจจะไม่สามารถส่งมอบได้ครบถ้วน ทำให้เมื่อเริ่มงานตามโครงสร้างใหม่ จะไม่มีเอกสารสำคัญ รวมทั้งไม่มีคนรับผิดชอบ
     
       3.โครงสร้างใหม่แม้จะมีการกำหนดหน้าที่ของสายงาน แต่ยังไม่ได้กำหนดลงรายละเอียดของ JA/JD (Job Analysis / Job Description) ดังนั้น การคัดเลือกพนักงานลงสายงานใหม่ จึงดำเนินไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ แม้ว่าในทางทฤษฎีจะอ้างเป็นการทำ mapping ของหน่วยงานเก่าไปยังหน่วยงานใหม่ แต่ในทางปฏิบัติมีการส่งรายชื่อให้ผู้จัดการส่วนคัดเลือกพนักงานกันเอง
     
       4.วิธีการคัดเลือกพนักงานลงโครงสร้างใหม่ ไม่มีระบบที่โปร่งใส ไม่มีธรรมภิบาล โดยฝ่ายบริหารได้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารระดับส่วน/ฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำให้พนักงานเสียขวัญ หลายตำแหน่งมีผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อตำแหน่งงาน และหรือไม่เคยทำหน้าที่ตามฟังก์ชันงานนี้มาก่อน
     
       ดังนั้น “ข้าพเจ้า นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี” พนักงาน ทีโอที จึงขอร้องเรียนมายังท่าน เพื่อขอให้ท่านพิจาณาสั่งการให้มีการชะลอการประกาศใช้ โดยให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเขียนรายละเอียดของโครงสร้างใหม่ ลงละเอียดถึงระดับ JA/JD ก่อน จากนั้นจึงค่อยทำการ mapping ในการประกาศใช้โครงสร้างใหม่ และควรจะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ข้อเสนอแนะจากพนักงานระดับล่างที่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเนื้องาน จะได้แก้ไขของโครงสร้างใหม่ ป้องกันสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการของ ทีโอที เช่น เอกสารสำคัญสูญหาย รวมทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เดิมแต่ถูก mapping ไปทำหน้าที่อื่น
     
       หนังสือร้องเรียนฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ขัดขวางการดำเนินงานของ ทีโอที จนทำให้เกิดการชะงักงัน แต่ด้วยเกรงว่า การประกาศใช้โครงสร้างใหม่ที่ทำขึ้นโดยคนไม่กี่คน รวมทั้งการคัดเลือกคนที่ไม่มีระบบการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถลงตำแหน่งบริหาร จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อ ทีโอที
     
       *** เตรียมรวมพล หาก “พรชัย” เงียบ
     
       นายพงศ์ฐิติ กล่าวย้ำว่า ได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อ นายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที ผ่านเลขานุการแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเลขาฯ ได้รับปากว่าจะนำเรื่องเสนอต่อ รมว.ไอซีทีและจะพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ หากหลังปีใหม่หนังสือที่ส่งไปยังไม่มีความคืบหน้าพนักงานทีโอทีจะรวมตัวกันไปสอบถามด้วยตนเอง แต่เรื่องที่จะฟ้องศาลปกครอง หรือสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.หรือไม่นั้น คงทำได้ตรงประเด็นที่นายรังสรรค์ ลงนามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งๆ ที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมควรจะลงนามได้ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
     
       “จริงอยู่ที่หน้าที่ของบอร์ด และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการปรับโครงสร้างใหม่ แต่เรารู้สึกว่าทำไมไม่รอให้ผ่านปีใหม่ไปก่อน เพราะช่วงใกล้สิ้นปีพนักงานควรทำงานสรุปผลงานก่อนสิ้นปีให้เรียบร้อย ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการทำงาน แต่เมื่อมีการประกาศปรับโครงสร้างใหม่ ทำให้พนักงานเสียขวัญ และไม่มีใจที่จะทำงาน เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกใครเลือกไปทำงานหรือไม่ ที่ผ่านมา เราก็ยอมรับว่าพนักงานทีโอทีมีทั้งคนทำงาน และไม่ทำงานแต่การมอบอำนาจให้ผู้จัดการหาลูกน้องเองโดยไม่มีคุณสมบัติการทำงาน หรือรายละเอียดงานของโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนมันจะยิ่งมีปัญหามากกว่า เพราะเกิดการเลือกคนจากความเป็นพวกพ้อง ไม่ได้ดูที่ความสามารถ องค์กรจะปั่นป่วน ธุรกิจชะงักงัน ยกตัวอย่างมีการโยกคนที่เคยอยู่การตลาด ไปทำงานฝ่ายบุคคล เอาคนทำ MVNO ไปทำตลาดลูกค้ารายใหญ่ ทำไมผมไม่เห็น กสท โทรคมนาคม เขาจะต้องรีบทำเหมือนทีโอทีทั้งๆ ที่เขาก็ได้รับคำสั่งให้ปรับโครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจที่ คนร.สั่งมาเหมือนกัน”
     
       เมื่อถูกถามว่า การรีบปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเตรียมแต่งทีมงานเพื่อให้ในอนาคตอันใกล้นายธันวา ซึ่งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่มีพวกพ้อง และก้าวสู่กรรมการผู้จัดการใหญ่ตัวจริงหรือไม่นั้น นายพงศ์ฐิติ ไม่ขอออกความเห็น แต่ก็บอกว่าทีโอทีเป็นองค์กรที่มีปัญหาคงไม่มีใครกล้ามาสมัครเพื่อคัดสรรในตำแหน่งนี้ และก่อนหน้านั้นก็มีข่าวลือว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ตัวจริงจะเป็นผู้บริหารมาจาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งตอนนี้นายธันวา ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารไอบีเอ็มก็มานั่งรักษาการแล้ว
     
       *** พนักงานทีโอทีต่อต้านผ่านไลน์
     
       ผลจากการปรับโครงสร้าง โยกย้ายตามอำเภอใจทำให้เกิดแรงต่อต้านในโลกโซเชียลมีเดียหนักข้อ เช่น มีข้อความแชร์กันในไลน์อย่างกว้างขวางดังนี้
     
       ช่วยกันนะพี่น้อง!!! ทีโอที
       ...มีคนส่งมา ลองพิจารณา
       ถึงพี่น้องชาว ทีโอที ทุกคน
       วุ่นวายกันไม่จบ...กับ
       การจัดคนลงโครงสร้างใหม่ ภายใต้การจัดการของนายรังสรรค์ รจญ.ก. การแต่งตั้งตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยฯ ผจก. ผส. ตามแผนการของ รจญ.ก. นายธันวา ทำลายคน ทีโอที ให้สิ้นในมือ ธันวา ซึ่งเป็นการจัดทัพ เพื่อตัวเอง จะกลับมาเป็น กจญ....... แต่ปัญหาคือการจัดพนักงานลงส่วนงาน ตามจำนวนที่กำหนด ไม่สามารถทำได้ มีการเลือกคน คัดคน แย่งชิงคน ..ฉกคน..ลูกน้องไม่อยากอยู่กับส่วนงานเดิม บางคนถูกคัดทิ้ง รองที่ดูแลสายงานตามโครงสร้างใหม่ ก็ลงมาเลือกคนระดับเด็กๆ เอง ...สร้างเครดิตให้ตัวเองว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง มีพนักงานบางคนทำงานที่ตรงตามความสามารถตั้งแต่เข้างานมา วันนี้งานที่เคยทำไปสู่โครงสร้างใหม่ กลับไม่ได้ไป ไปอยู่งานอื่นที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่ถนัด แต่ก็ต้องไปเพราะไม่ใช่พวก ไหนล่ะที่ว่างานไปคนไป งานหนะไป แต่คนไปไหนไม่รู้ พูดไปวันๆ เดินโชว์...ตามห้อง ตามตึก วิ่งเข้า กระทรวงแสดงตัวบ้างออกเสียงตามสายโชว์ อย่างนี้ “พวกลิ้น แปดแฉก...”
     
       ตอนนี้ยังจัดคนไม่เสร็จ ต้องรีบเพราะกำหนดไว้ 26 ธ.ค. นี้ มีพนักงานอีกมากที่ไม่ได้มีที่ลง อนิจจา ทีโอที อายุองค์กร 60 ปี... มันอะไรกันนี่ แถมยังบอกว่าถ้าไม่ทัน 26 นี้ เอาไปลงรวม HR ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ปัญหา..ไม่มีวันจบ แล้วถ้านโยบายรัฐ มาถึงได้คำตอบรูปแบบธุรกิจของทีโอที ที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าภายในปีหน้านี้ ก็คงต้องปรับโครงสร้างกันอีก จะมีกันแบบนี้อีกหรือ พวกใครพวกมัน ไม่มีพวกทีโอที ทำกันอย่างนี้ได้ยังไง
     
       การปรับโครงสร้างต้องคำนึงถึงตัวพนักงาน/ความรู้ ความสามารถ/ประสบการณ์ /ด้วย ไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเอานโยบายจากบริษัทแม่ข้ามชาติมาแล้วก็ทำตาม ลูกจ้างคนไหนไม่พอใจก็ออกไป
     
       วันนี้ความแตกแยกในองค์กรเราตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างขึ้นไป นั่งทำงานอยู่ด้วยกัน 10 ปี เคยปรับย้ายตามลักษณะงานก็ย้ายตามกันไป วันนี้ปรับโครงสร้างใหม่งานเดิมไป แต่คนไปบางคน ไม่เอาไปเลย เพิ่งรู้ว่าอยู่ด้วยกันมา 10 ปี ไม่ใช่เพื่อนใช่พวกเพราะถูกมองเป็นลูกน้องขั้วอำนาจเก่า บ้ากันไปแล้ว วันนี้คนมารักษาการที่สร้างภาพว่าเก่ง ขายเก่ง มีประสบการณ์มากมาย เก่งจริง! หรือ เก่งเล่นหุ้น ก็เลยต้องเก่งทุกเรื่อง มีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า วันนี้ ทีโอที ต้องการความสามัคคี นี่กลับสร้างปัญหามากขึ้นแล้วคิดว่ากำลังแก้ปัญหา
     
       ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน มานั่งแย่งคนลงส่วนงานตัวเอง อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นี่มันอะไรกัน ก็สาเหตุเพราะการปรับโครงสร้างไม่ได้ปรับเพื่อให้องค์กร มีขนาดเหมาะสม แต่ปรับเพื่อเอางานที่ตัวอยากทำ เอาพวกตัวเองมาทำ แต่งตั้งพวกตัวเองมากินตำแหน่งโดยแก้ไขกฎระเบียบการสรรหาผู้บริหารที่มีกฎเกณฑ์ มาเป็นแต่งตั้งดื้อๆ แล้วย้ายผู้บริหารเดิมออกไป ลองไปนับดูว่าเบ็ดเสร็จแล้วจำนวนผู้จัดการส่วน ผู้จัดกาฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการ ฯ ตามโครงสร้างเดิม เทียบกับโครงสร้างใหม่มันแตกต่างกันยังไง สายงาน ก. (นายรังสรรค์ นายธันวา ดร.กำธร ดร.มนต์ชัย นายเชาว์ นางปรียา และเจ้าสัวจุมพล) ตอบหน่อย
     
       วันนี้ความสามัคคี ความเป็นทีมเวิร์ก หายไปแล้ว แล้วเราฟันฝ่าภาวะวิกฤตที่เป็นอยู่ไปได้อย่างไร จะให้รักษาการคนนอกไส้มาทำงามไส้ให้ คนทีโอที ....ขายหน้า เป็นคน มารับผิดชอบหรือ เค้ามาชั่วคราว มาพูดเท่ห์ มาเอาโปรไฟล์ แล้วทิ้งปัญหาให้พวกเราแก้กันเองในที่สุด ก็ก้มหน้าต่อไป
     
       ปล. ไอ้สหภาพเฮงซวยที่เราจ่ายเงินบำรุงให้มันไปหายหัวไปไหน หรือไปมัวกินข้าวรับทรัพย์กับใครอยู่บ่อยๆ ไอ้พวกนี้มันไม่เคยเป็นตัวแทนพวกเราเลย บัดซบจริง จริงไหม?
       ช่วยกันแชร์!!
     
       *** บอร์ดทีโอทีย้ำปรับโครงสร้างองค์กรตามกลุ่มธุรกิจ
     
       ในภาวะที่ทีโอทีกำลังระส่ำ นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ ทีโอที ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กล่าวว่า กรรมการเข้ามาบริหารเฉพาะเรื่องการปรับโครสร้างองค์กรตามกลุ่มธุรกิจที่คนร.กำหนด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการคัดเลือกคน การจัดสรรคนเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ส่วนการที่สหภาพฯ ทีโอทีส่งหนังสือร้องเรียนนั้น ตนเองเชื่อว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจสิ่งที่กรรมการทีโอทีทำ
     
       ทั้งนี้ ทีโอที กำลังอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558 แต่ไม่ว่าจะได้ใครมาก็ตาม ก็อาจทำอะไรไม่ได้มากกว่าแค่พยักหน้าหรือส่ายหน้า เพราะ “ธันวา-รังสรรค์” คู่หูลาดกระบังได้จัดทัพไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ถึงแม้ “บอร์ดชิต” จะออกตัวว่าเรื่องการคัดเลือกคนเป็นของฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวกับบอร์ดก็ตาม แต่เมื่อหลักฐานมันปรากฏชัดเสียขนาดนี้แล้ว ต้องรอให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือล็อกสเปกเอื้อประโยชน์กับใครบางรายก่อน ถึงจะใช้อำนาจบอร์ดยับยั้งหรืออย่างไร
     
       อย่างไรก็ตาม “ASTVผู้จัดการ” พยายามโทร.สอบถามข้อเท็จจริงไปยังนายธันวา หลายครั้งแต่นายธันวา กลับไม่รับโทรศัพท์เลย
     


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000149362

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.