Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 มกราคม 2558 ICT.เมธินี ระบุ โครงสร้างใหม่ย่อมเกิดผลกระทบกับสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที อย่างที่บอกงานบางส่วนที่อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่


ประเด็นหลัก

++สำนักงานปลัดกระทบอะไรบ้าง
    โครงสร้างใหม่ย่อมเกิดผลกระทบกับสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที อย่างที่บอกงานบางส่วนที่อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ ดังนั้นภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบ คือ ด้านนโยบาย การออกกฎกติกา, ส่งเสริมอุตสาหกรรม , กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ และ การออกประกาศ เป็นต้น
    อย่างกรณีการออก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ตลอดจนการให้สำนักงบประมาณ (สงป.) และกระทรวงการคลัง (กค.)  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ เป็นอำนาจของรัฐบาล
    นอกจากนี้แล้วสำนักงานปลัดกระทรวง ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะนี้ชื่อสำนักงาน หรือ ชื่อกระทรวงยังไม่มีข้อยุติ เพราะมีผู้ใหญ่ 2 ท่าน คือ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ กับ ดร.วิษุณ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ตั้งข้อสังเกตเรื่องชื่อกระทรวง (หมายเหตุ: ดร.วิษณุ เครืองาม ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงอีกครั้ง เนื่องจากรูปแบบการเรียงกลุ่มคำไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำว่าดิจิทัล เป็นคำคุณศัพท์ จึงควรไปอยู่ท้ายของประโยค ทำให้ชื่อนั้นต้องเปลี่ยนใหม่เป็น "กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล")_____________________________________________________


'ปลัดไอซีที'ตั้งรับ โครงสร้างกระทรวงดิจิทัล
 เป็นที่แน่นอนแล้วว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที  ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"
    แม้กระบวนการอยู่ระหว่างการตรวจสอบร่าง กฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จำนวน 8 ฉบับ หลัง ครม.(คณะรัฐมนตรี) ได้มีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
    หากแต่การปรับเปลี่ยน กระทรวงไอซีที ยังคงเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ "ดิจิตอล อีโคโนมี"
    เมธินี เทพมณีเมธินี เทพมณีอย่างไรก็ตาม "ฐานเศรษฐกิจ" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที เกี่ยวกับแผนรองรับกับการเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงหลังเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
++ความคาดหวังผลที่เกิดขึ้น
    ต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศแผนโครงสร้าง 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้าน HARD infrastructure, ด้าน Soft Infrastructure, ด้าน Service Infrastructure, ด้าน DIGIATL Society Knowledge Resources และ ด้าน Digital Economy Promotion  
    โครงสร้างทั้ง 5 ส่วนหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงไอซีที จะถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ เช่น ซิป้า หรือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ไปอยู่ภายใต้กำกับดูแลด้าน Digital Economy Promotion  และ EGA หรือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Government Agency (Public Organization)) หรือ เรียกโดยย่อว่า สรอ. (EGA) อยู่ภายใต้โครงสร้าง Service Infrastructure
    ทั้งนี้โครงสร้างทั้ง 5 ด้านนั้นมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี และมีตัวแทนคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนและ รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในคณะกรรมการเฉพาะด้านที่หน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกรรมการหรือเลขานุการของคณะ กรรมการเฉพาะด้านทุกชุด
    "รัฐบาล ต้องการวางโรดแมป เพื่อให้ภารกิจการบริหารงานที่ถูกต้อง และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมต่อ"
++สำนักงานปลัดกระทบอะไรบ้าง
    โครงสร้างใหม่ย่อมเกิดผลกระทบกับสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที อย่างที่บอกงานบางส่วนที่อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ ดังนั้นภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบ คือ ด้านนโยบาย การออกกฎกติกา, ส่งเสริมอุตสาหกรรม , กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ และ การออกประกาศ เป็นต้น
    อย่างกรณีการออก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ตลอดจนการให้สำนักงบประมาณ (สงป.) และกระทรวงการคลัง (กค.)  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ เป็นอำนาจของรัฐบาล
    นอกจากนี้แล้วสำนักงานปลัดกระทรวง ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะนี้ชื่อสำนักงาน หรือ ชื่อกระทรวงยังไม่มีข้อยุติ เพราะมีผู้ใหญ่ 2 ท่าน คือ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ กับ ดร.วิษุณ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ตั้งข้อสังเกตเรื่องชื่อกระทรวง (หมายเหตุ: ดร.วิษณุ เครืองาม ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงอีกครั้ง เนื่องจากรูปแบบการเรียงกลุ่มคำไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำว่าดิจิทัล เป็นคำคุณศัพท์ จึงควรไปอยู่ท้ายของประโยค ทำให้ชื่อนั้นต้องเปลี่ยนใหม่เป็น "กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล")
 ++โครงสร้างเดิมไอซีที
    สำหรับโครงสร้างเดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที มีจำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน  เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ โครงสร้างจะถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยสำนักงานปลัด  อาจจะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ คือ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 หน่วย  (คาดว่าปลัดไอซีที นางเมธินี เทพมณี รับผิดชอบ)  ส่วนอีก 12 หน่วยไปอยู่ภายใต้สำนักงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
    "โครงสร้างใหม่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีลักษณะคล้ายกับกระทรวงการคลัง กล่าวคือ มีรัฐมนตรีกำกับโยบาย มีปลัดกระทรวง และ มีกรมสรรพากร เป็นฝ่ายรับนโยบายและปฏิบัติภารกิจ"
 ++ เนคเทค มาช่วยงานกี่คน
    สำหรับบุคลาการของ เนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)  ทีมงานของ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ประมาณ 20 คน จะเข้ามาช่วยเสริมทัพ เพราะทีมงานทางด้านเนคเทคนั้นต้องยอมรับว่าบุคลากรมีฝีมือทางด้านวิจัย  ดังนั้นหากเข้ามาช่วย และ ร่วมมือระหว่างกัน ทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ที่รัฐบาลชุดนี้ได้วางรากฐานเอาไว้
 ++โลโกใหม่ต้องเปลี่ยนหรือไม่
    เชื่อว่าตรากระทรวงคงไม่เปลี่ยน แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ยาก ซึ่งกลไกในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,021  วันที่  25 - 28  มกราคม  พ.ศ. 2558


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262659:2015-01-23-08-06-48&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VMd_48ZAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.