Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กุมภาพันธ์ 2558 JASIFเริ่มซื้อขาย 16 ก.พ. นี้ ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร โดย TTTBB จะส่งมอบ 800,000 คอร์กิโลเมตร

ประเด็นหลัก


 JASIF ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร  โดย TTTBB จะส่งมอบ 800,000 คอร์กิโลเมตร ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น และทยอยส่งมอบอีก 180,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน 2 ปี ทั้งนี้ JASIF จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยให้ TTTBB เช่าเส้นใยแก้วนำแสงร้อยละ 80 ของเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ตามสัญญาเช่าหลักเป็นระยะเวลา 11 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และประกันรายได้ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดย JASIF มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปีจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก


_____________________________________________________

JASIFเริ่มซื้อขาย 16 ก.พ. นี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) พร้อมซื้อขายใน ตลท. 16 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่ากองทุน 55,000 ล้านบาท นับเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกที่เข้าจดทะเบียนในปีนี้

 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดย JASIF เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 5,500 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 55,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 JASIF ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร  โดย TTTBB จะส่งมอบ 800,000 คอร์กิโลเมตร ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น และทยอยส่งมอบอีก 180,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน 2 ปี ทั้งนี้ JASIF จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยให้ TTTBB เช่าเส้นใยแก้วนำแสงร้อยละ 80 ของเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ตามสัญญาเช่าหลักเป็นระยะเวลา 11 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และประกันรายได้ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดย JASIF มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปีจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก

 นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า JASIF จะทำให้ผู้ลงทุนได้มีส่วนร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ที่มีโครงข่ายการให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย และให้โอกาสในการรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากผู้เช่าหลัก คือ TTTBB ซึ่งทำสัญญาเช่าดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการกับกองทุนเป็นเวลา 11 ปี รวมถึงโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพราะระบบเครือข่ายจะมีความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตตามพัฒนาการของดิจิตอล อีโคโนมี ที่เป็นกระแสใหม่ของโลกและเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยอีกด้วย จึงเชื่อว่า JASIF เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ต้องการรายได้จากการลงทุนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผล และยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรจากการขายได้ในระยะยาว

JASIF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดย JASIF มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 3 ลำดับแรก หลัง IPO ได้แก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 33.33% Morgan Stanley & Co. International Plc. ถือหน่วยลงทุน 33.31% และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 9.09%

 ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ข้อมูลทั่วไปของกองทุนที่ www.jas-if.com และที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.thhttp://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265271:-jasif-16--&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VN4HBEJAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.