Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กุมภาพันธ์ 2558 ICT ระบุ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 8 ราย ส่วนใหญ่เป็นการประกาศโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเด็นหลัก


คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา และยังดำเนินการติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 8 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการประกาศโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นลักษณะหลอกลวงหรือนำเสนอข้อมูลเท็จ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน


_____________________________________________________ไอทีซี เผย พ.ย.57 - ก.พ.58 จับกุมผู้กระทำผิด กม.ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 8 รายนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงไอซีทีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งการกระทำความผิดอาญาอื่นทางอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และต่อมาประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการ สืบสวน จับกุม ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา และยังดำเนินการติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 8 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการประกาศโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นลักษณะหลอกลวงหรือนำเสนอข้อมูลเท็จ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน
นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ยังได้มีการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานเป็นมาตรฐานสำหรับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหารประเทศและภาคประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล การจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่จะดำเนินการสืบสวนการจับกุม / ปราบปราม / ปิดกั้นเว็บไซต์ / หรือประเด็นดำเนินการใดๆ เพื่อสร้างหลักปฏิบัติและตอบสนองการดำเนินการให้สอดคล้องร่วมกัน การประสานงานร่วมกันก่อนดำเนินการปิดกั้น / ระงับการแพร่หลายของเว็บไซต์ใดในส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ให้รอบครอบ การจัดทำฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ เช่น การจัดทำ Web Service เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรับรู้และนำข้อมูลที่เกิดประโยชน์ดังกล่าวเผยแพร่ต่อประชาชน การประสานงานจุดร้องเรียน จุดรับเรื่องแก้ไขปัญหาของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการรับเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ และให้สอดคล้องตามกรอบแนวนโยบายรัฐบาล การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นต่อบุคคลใกล้ชิด หน่วยงาน หรือสังคมใกล้เคียง เพื่อให้มีส่วนร่วมสอดส่องดูแลการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงสร้างความเข้าใจและให้มีความระมัดระวังต่อเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย การสนับสนุนให้มีเครื่องมือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ เป็นต้น
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาประเด็นแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การประสานการส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสืบสวน จับกุม ปราบปราม พิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการ สืบสวน จับกุม ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต เช่น งบประมาณที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสาร ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการยืนยันตัวผู้กระทำความผิด เป็นต้น ตลอดจนประเด็นการแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม และการควบคุม กำกับดูแล การใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย กรณีผลิตยาสูบไฟฟ้าและบารากู่ที่โฆษณาจำหน่ายในระบบอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์” นายสมโภชน์ฯ กล่าว


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266961:--57-58---8-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VO8ffua0lCg

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.