Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2558 เลขาธิการ กสทช.ฐากร เร่ง ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ( การบังคับผู้บริโภคกับบริการที่ลูกค้าไม่ต้องการ )

ประเด็นหลัก

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ... โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน พบว่า ยังมีประเด็นในรายละเอียดของร่างฯ ประกาศที่ยังต้องนำข้อเสนอแนะกลับไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในข้อ 5 ของร่างประกาศฯที่ว่าด้วยการดำเนินการที่ถือเป็นการกระทำในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามที่ กสทช.กำหนดให้ไว้ในประกาศนี้ กสทช.มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้ เช่น 1.การกระทำโดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบรายละเอียดของบริการโทรคมนาคมในแต่ละบริการอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำสัญญา และเลือกใช้บริการ
     
       และ 2.การให้บริการที่มีลักษณะเป็นการบังคับผู้บริโภคต้องการใช้บริการโทรคมนาคม โดยผู้บริโภคไม่ประสงค์จะใช้บริการนั้น หรือเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการที่เพิ่มขึ้น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ดี ในประเด็นข้อ 5 นี้ มีตัวแทนจากเอกชนระบุว่า ยังมีความคลุมเครือในคำพูด เช่น คำว่า น่าจะ อาจจะ ดังนั้น ควรจะกำหนดไปเลยว่าในกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่ควรมีการระบุในร่างฯ ประกาศที่ให้ใช้ดุลพินิจของกรรมการมากเกินไป เพราะจะไม่เป็นธรรมต่อเอกชน_____________________________________________________


กสทช.เตรียมออก กม.ป้องลูกค้าโทรคมนาคมถูกเอาเปรียบ
        กสทช. จัดประชาพิจารณ์คุมเอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค ดึงประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ขณะที่เอกชนกังขาประกาศตามข้อ 5 ให้อำนาจดุลพินิจต่อกรรมการ กสทช.ในการระงับให้บริการมากไป หวั่นไม่เป็นธรรม ด้านเลขา กสทช.รับยังต้องแก้ไข ก่อนส่งเข้าบอร์ด กสทช.เดือน เม.ย.นี้
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ... โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน พบว่า ยังมีประเด็นในรายละเอียดของร่างฯ ประกาศที่ยังต้องนำข้อเสนอแนะกลับไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในข้อ 5 ของร่างประกาศฯที่ว่าด้วยการดำเนินการที่ถือเป็นการกระทำในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามที่ กสทช.กำหนดให้ไว้ในประกาศนี้ กสทช.มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้ เช่น 1.การกระทำโดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบรายละเอียดของบริการโทรคมนาคมในแต่ละบริการอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำสัญญา และเลือกใช้บริการ
     
       และ 2.การให้บริการที่มีลักษณะเป็นการบังคับผู้บริโภคต้องการใช้บริการโทรคมนาคม โดยผู้บริโภคไม่ประสงค์จะใช้บริการนั้น หรือเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการที่เพิ่มขึ้น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ดี ในประเด็นข้อ 5 นี้ มีตัวแทนจากเอกชนระบุว่า ยังมีความคลุมเครือในคำพูด เช่น คำว่า น่าจะ อาจจะ ดังนั้น ควรจะกำหนดไปเลยว่าในกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่ควรมีการระบุในร่างฯ ประกาศที่ให้ใช้ดุลพินิจของกรรมการมากเกินไป เพราะจะไม่เป็นธรรมต่อเอกชน
     
       สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศนั้น มีการดำเนินการโดยแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-25 มี.ค. และส่วนที่สอง คือ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่จัดในวันที่ 12 มี.ค. ซึ่งประกอบด้วย การชี้แจงร่างประกาศฯ และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ โดยภายหลังจากการประชุมดังกล่าวผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ สามารถจัดส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด และนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นมายังสำนักงาน กสทช.โดยต้องนำส่งภายในวันที่ 25 มี.ค.นี้ ก่อนที่ทางสำนักงาน กสทช. จะรวบรวม และสรุปเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) โดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจาก กทค.แล้ว เชื่อว่าภายในเดือน เม.ย.นี้ จะเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช.และหากผ่านมติที่ประชุมเสร็จแล้วจะสามารถลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายใน 3 วัน
     


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000029539

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.