Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มีนาคม 2558 ไปรษณีย์ไทย.อานุสรา อนุญาตให้ TCDC เข้าใช้พื้นที่บริเวณไปรษณีย์กลางบางรัก จำนวน 2 อาคาร ในพื้นที่ราว 8,000-9,000 ตารางเมตร ภายใต้สัญญา 3 ปี รวมตลอดอายุสัญญา 108 ล้านบาท

ประเด็นหลัก


นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริหาร ปณท กล่าวว่า การร่วมมือระหว่าง ปณท กับทีซีดีซี ครั้งนี้ ปณท จะอนุญาตให้ทีซีดีซีเข้าใช้พื้นที่บริเวณไปรษณีย์กลางบางรัก จำนวน 2 อาคาร ในพื้นที่ราว 8,000-9,000 ตารางเมตร ภายใต้สัญญา 3 ปี โดยทีซีดีซี จะต้องชำระเงินค่าเช่าให้แก่ ปณท ในการใช้สถานที่ เดือนละ 3 ล้านบาท รวมตลอดอายุสัญญา 108 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทำเอ็มโอยูยังครอบคลุมไปถึงการให้ทีซีดีซี ต้องเข้าพัฒนาอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก และพื้นที่โดยรอบในย่านเจริญกรุงด้วยเช่นกัน


_____________________________________________________

‘ปณท’ขายพื้นที่เช่าให้‘ทีซีดีซี’3ปี108ล้าน
ไปรษณีย์ไทยขายพื้นที่เช่าให้ “ทีซีดีซี” ย้ายฐานปักหลักกลางบางรัก 3ปี 108 ล้าน ฝั่งรัฐบาลผุดแผนให้ทีซีดีซีช่วยดันเจริญกรุงเมืองต้นแบบดิจิทัลฯ

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา “พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล” และพิธีลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาอาคารไปรษณีย์กลาง และพื้นที่โดยรอบ ระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(ทีซีดีซี) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ว่า การที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ก็เพราะต้องใช้ความก้าวหน้าทางดิจิทัลทำให้ประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลางให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีพลิกฟื้นเมืองให้มีความคึกคักได้เช่นกัน
จากการที่ ทีซีดีซี ลงนามเอ็มโอยูกับ ปณท ก็เช่นกัน ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการให้ทีซีดีซีที่มีความถนัดเรื่องการออกแบบให้ช่วยออกแบบสินค้า และเศรษฐกิจย่านเจริญกรุง ที่เป็นเมืองเก่าของไทย ให้เป็นต้นแบบของเมืองที่ใช้เศรษฐกิจดิจิทัล จนภาคธุรกิจกลับมาคึกคักได้ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริหาร ปณท กล่าวว่า การร่วมมือระหว่าง ปณท กับทีซีดีซี ครั้งนี้ ปณท จะอนุญาตให้ทีซีดีซีเข้าใช้พื้นที่บริเวณไปรษณีย์กลางบางรัก จำนวน 2 อาคาร ในพื้นที่ราว 8,000-9,000 ตารางเมตร ภายใต้สัญญา 3 ปี โดยทีซีดีซี จะต้องชำระเงินค่าเช่าให้แก่ ปณท ในการใช้สถานที่ เดือนละ 3 ล้านบาท รวมตลอดอายุสัญญา 108 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทำเอ็มโอยูยังครอบคลุมไปถึงการให้ทีซีดีซี ต้องเข้าพัฒนาอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก และพื้นที่โดยรอบในย่านเจริญกรุงด้วยเช่นกัน
นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการ ทีซีดีซี กล่าวว่า การพัฒนาไปรษณีย์กลางบางรัก และพื้นที่โดยรอบ ทางทีซีดีซีจะเน้นที่การเชื่อมต่อประวัติศาสตร์สู่อนาคต และสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์ เอื้อให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การใช้เพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ และไปสู่การนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีซีดีซีจะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรม ทักษะช่างฝีมือ ที่จะผสมผสานกับเทคโนโลยี ให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในย่านเจริญกรุง
- See more at: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/639399#sthash.XyG2w8sH.dpuf

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/639399

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.