Header Ads

Breaking News
recent

04 มีนาคม 2558 กสทช. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้ หากมีการนำเทคโนโลยี 4G มาใช้ให้บริการในประเทศไทย จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อจีดีพีของประเทศในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 168,136 ล้านบาท และในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 265,274 ล้านบาท

ประเด็นหลักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยผลการศึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) โดยผลการศึกษาชี้ชัดว่า Mobile Broadband ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ซึ่งจากการคำนวณผลประโยชน์สุทธิ พบว่าในปี 2556 มีผลให้รายได้ประชาชาติ (จีดีพี) ของประเทศเพิ่มขึ้น 430,233 ล้านบาท ขณะที่หากใช้วิธีการคำนวณผลกระทบโดยแยกเป็นรายสาขา พบว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากผลรวมของอุตสาหกรรมรายสาขาและจากมิติการวิเคราะห์รอบด้านมีมูลค่าถึง 464,291 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้คิดเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประมาณ 59,875 ล้านบาท

และเมื่อเทียบเคียงตัวเลขและกรณีศึกษาจากต่างประเทศเพื่อประเมินผลกระทบของเทคโนโลยี 4G ที่มีต่อเศรษฐกิจ เบื้องต้นประเมินว่า หากมีการนำเทคโนโลยี 4G มาใช้ให้บริการในประเทศไทย จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อจีดีพีของประเทศในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 168,136 ล้านบาท และในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 265,274 ล้านบาท


_____________________________________________________


เศรษฐศาสตร์ มช. ย้ำ 4G จะช่วยดันจีดีพีโตกว่าแสนล้านต่อปี


คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยผลการศึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) โดยผลการศึกษาชี้ชัดว่า Mobile Broadband ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ซึ่งจากการคำนวณผลประโยชน์สุทธิ พบว่าในปี 2556 มีผลให้รายได้ประชาชาติ (จีดีพี) ของประเทศเพิ่มขึ้น 430,233 ล้านบาท ขณะที่หากใช้วิธีการคำนวณผลกระทบโดยแยกเป็นรายสาขา พบว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากผลรวมของอุตสาหกรรมรายสาขาและจากมิติการวิเคราะห์รอบด้านมีมูลค่าถึง 464,291 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้คิดเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประมาณ 59,875 ล้านบาท

และเมื่อเทียบเคียงตัวเลขและกรณีศึกษาจากต่างประเทศเพื่อประเมินผลกระทบของเทคโนโลยี 4G ที่มีต่อเศรษฐกิจ เบื้องต้นประเมินว่า หากมีการนำเทคโนโลยี 4G มาใช้ให้บริการในประเทศไทย จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อจีดีพีของประเทศในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 168,136 ล้านบาท และในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 265,274 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายงานการศึกษาดังกล่าวระบุด้วยว่า Mobile Broadband เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปในเกือบทุกด้าน ซึ่งการขาด Mobile Broadband จะทำให้เกิดความโกลาหลในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเกิดการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425376037

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.