Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 ตุลาคม 2555 กองทุน USO กสทช. สนับสนุนโครงการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศ ประมาณ 30,000 แห่ง

กองทุน USO กสทช. สนับสนุนโครงการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศ ประมาณ 30,000 แห่ง


ประเด็นหลัก


เลขาธิการ กสทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจจะได้รับใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างทั่วถึง ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านดิจิทัล 2. ด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้สามารถนำ ICT มาเป็นเครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน 3. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้าน ICT เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในอนาคต 4. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการเดินทาง รวมถึงการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งโทรสารและการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เป็นต้น

สำหรับโครงการ Free Wi-Fi จะให้ให้บริการ ประมาณ 30,000 แห่ง โดยจะจัดให้มีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 150,000 จุด ทั่วประเทศ กำหนดให้ติดตั้ง 5 Access Point ต่อแห่ง โดยมีความเร็วในการให้บริการ 2 Mbps ต่อ Access Point และมีผู้ใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 15 คน ต่อ Access Point ใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที รวม 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน โดยมีระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ประมาณ 7 เดือน คาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนได้ในไตรมาส 4 ของ ปี พ.ศ. 2555 และติดตั้งได้ครบ 150,000 จุด ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556
_______________________________


กองทุน USO กสทช. สนับสนุนโครงการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศ


นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ มีมติให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (โครงการ Free Wi-Fi) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย และพัฒนาฯ จำนวน 950 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อมูลทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) โดย บมจ. ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคม จะเป็นการดำเนินการให้บริการ Public Free Wi-Fi รวมถึงรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ ระบบบริหารจัดการ ตลอดจนการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์โครงข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นาย ฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ Free Wi-Fi นั้น ถือว่าเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของ กสทช. ในการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทย เพิ่มความสะดวกสบายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อันจะเป็นการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษา โดยการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่อง มือ ในการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาในระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อมูลทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ (ICT 2020) เพื่อให้ประชากรไทยทั้งใน และนอกเขตเทศบาล สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามกรอบนโยบาย Smart Thailand ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ยกระดับจุดยืนประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าที่สำคัญ และช่วยเพิ่มอันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้ทัดเทียมกับระดับโลกและภูมิภาค

เลขาธิการ กสทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจจะได้รับใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างทั่วถึง ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านดิจิทัล 2. ด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้สามารถนำ ICT มาเป็นเครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน 3. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้าน ICT เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในอนาคต 4. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการเดินทาง รวมถึงการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งโทรสารและการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เป็นต้น

สำหรับโครงการ Free Wi-Fi จะให้ให้บริการ ประมาณ 30,000 แห่ง โดยจะจัดให้มีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 150,000 จุด ทั่วประเทศ กำหนดให้ติดตั้ง 5 Access Point ต่อแห่ง โดยมีความเร็วในการให้บริการ 2 Mbps ต่อ Access Point และมีผู้ใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 15 คน ต่อ Access Point ใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที รวม 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน โดยมีระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ประมาณ 7 เดือน คาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนได้ในไตรมาส 4 ของ ปี พ.ศ. 2555 และติดตั้งได้ครบ 150,000 จุด ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556

นาย ฐากร กล่าวว่า หลังจากนี้ จะนำโครงการฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 55 แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317 โทรสาร : 0-2290-5241
http://www.ryt9.com/s/prg/1503234

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.