Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 กสท. ได้อนุมัติงบประมาณในการทำโครงการดังกล่าว จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อให้ สอศ.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ 10 จังหวัด

ประเด็นหลัก  
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมมือกันติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (เซต ท็อป บ็อกซ์) ให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 บ้านต่อ 1 กล่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่แลกคูปองดิจิตอลมาแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และสามารถเข้าถึงการรับชมทีวีดิจิตอลได้
     
       สำหรับโครงการดังกล่าวคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้อนุมัติงบประมาณในการทำโครงการดังกล่าว จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อให้ สอศ.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ เชียงราย นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอุทัยธานี เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.58
   

____________________________________กสทช.ควัก 10 ล้านบาทจ้างอาชีวะติดตั้งเซต ท็อป บ็อกซ์ ฟรี 10 จังหวัด     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมมือกันติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (เซต ท็อป บ็อกซ์) ให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 บ้านต่อ 1 กล่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่แลกคูปองดิจิตอลมาแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และสามารถเข้าถึงการรับชมทีวีดิจิตอลได้
     
       สำหรับโครงการดังกล่าวคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้อนุมัติงบประมาณในการทำโครงการดังกล่าว จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อให้ สอศ.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ เชียงราย นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอุทัยธานี เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.58
     
       ‘เราให้งบประมาณเขาไปบริหารจัดการเองจังหวัดละ 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตลอดจนการติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ ให้ประชาชนฟรี ซึ่งหากประชาชนต้องการให้นักศึกษาอาชีวะซึ่งอยู่ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด จำนวน 46,000 คน ติดตั้งสายอากาศเพิ่มก็สามารถทำได้ แต่ประชาชนต้องจ่ายค่าติดตั้งเอง ซึ่งราคาจะถูกกว่าราคาในท้องตลาด’
     
       ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงพื้นที่ติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์จะมีการเก็บสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของแต่ละบ้านไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งต่อกลับมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งประชาชนแต่ละบ้านต้องเตรียมหลักฐานไว้ และควรขอดูหลักฐานบัตรนักศึกษาก่อนให้เข้ามาติดตั้ง
     
       อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมวิธีการติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ ให้แก่อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปยังนักศึกษาอาชีวะซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการติดตั้งเซต ท็อป บ็อกซ์ให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนจะต้องนำคูปองไปแลกกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ และเตรียมสายและเสาอากาศพร้อมที่จะให้นักศึกษาอาชีวะติดตั้งได้
     
       สำหรับประชาชนใน 10 จังหวัดแรกที่ดำเนินการนำร่อง หากสนใจให้อาชีวศึกษาติดตั้งกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ สามารถติดต่อไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดที่ร่วมในโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-7708-9, 0-5322-1599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-3036 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5622-1390, 0-5622-3536 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1582 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6156 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7354-1765-6, 0-7354-1768 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3261-1130 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-1782 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4351-1289 และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-1190

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000065937&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+11-6-58&utm_campaign=20150610_m126152035_Manager+Morning+Brief+11-6-58&utm_term=_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97_E0_B8_8A__E0_B8_84_E0_B8_A7_E0_B8_B1_E0_B8_81+10+_E0_B8_A5_E0_B9_89_E0_B8_B2_E0_B8_99_E0_B8_9A_E0_B8_B2_E0_B8_97_E0_B8_88_E0_B9_89_E0_B8_B2_E0_B8_87_E0_B8_AD_E0_B8_B2_E0_B8_8A_E0_B8_B5_E0_B8_A7_E0_B8_B0_E0_B8_95_E0_B8_B4_E0_B8_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.