Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2556 กสทช. ไฟเขียวอาวุธใหม่!! ร่างประกาศคุมรายการทีวี ( ส่งห้ามออกอากาศได้ทันที พบขัดความมั่นคง ศีลธรรม เข้าข่ายลามกอนาจาร )ประเด็นหลักพ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีมติผ่านร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.... ตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กสท.มีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือหนังสือให้ระงับการออกอากาศได้ทันที หากเนื้อหารายการกระทบความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเข้าข่ายลักษณะลามกอนาจาร


______________________________________

กสท.ไฟเขียวร่างประกาศคุมรายการทีวี


บอร์ด กสท.ผ่านร่างฯ กำกับเนื้อหารายการ พบขัดความมั่นคง ศีลธรรม เข้าข่ายลามกอนาจาร สั่งระงับทันที

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีมติผ่านร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.... ตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กสท.มีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือหนังสือให้ระงับการออกอากาศได้ทันที หากเนื้อหารายการกระทบความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเข้าข่ายลักษณะลามกอนาจาร

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ได้สงวนความเห็นคัดค้านต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.... ตามมาตรา 37 เพราะมีสาระที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ จึงต้องใช้ความรัดกุมและมีความละเอียดอ่อนในการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยกับแนวทางการกำกับดูแลตัวเอง ซึ่งในส่วนของทีวีดิจิตอลได้เสนอเพิ่มใน (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลฯ ข้อ 13.5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติ|ที่คณะกรรมการกำหนด โดยข้อเสนอแนวปฏิบัตินี้จะเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต|มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหากับผู้บริโภคได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอ กสทช.

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/230271/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-
%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B
9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%
E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.