Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 ธันวาคม 2557 ปลัด ICT.เมธินี ระบุ ในส่วนของหน่วยงานภายใต้การกำกับ ICT หน่วยงานแรกที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในอย่างเร่งด่วน ก็คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ นางเมธินี กล่าวว่า ในส่วนของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีที ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ซึ่งหน่วยงานแรกที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในอย่างเร่งด่วน ก็คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เนื่องจากการปฏิบัติงานของซิป้าที่ผ่านมาค่อนข้างจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงควรต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหารภายในของซิป้า เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งในขณะนี้กระทรวงไอซีที ยังอยู่ในระหว่างชวน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดีอีด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี


______________________________

17 ธ.ค.57 นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดเผยว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งให้มีการปรับโครงสร้างและภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยจากมติดังกล่าวเบื้องต้นการจะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจะต้องรอให้ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสียก่อน เนื่องจากชื่อกระทรวงอาจมีความเป็นได้ว่าราชบัณฑิตยสถาน อาจเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง คาดจะสามารถรู้ผลได้ในอีก 2 - 3 เดือนต่อจากนี้ ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนชื่อใหม่ กระทรวงไอซีที จะเปลี่ยนชื่อย่อจาก "ไอซีที" เป็นกระทรวง "ดีอี"

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงสร้างใหม่ของกระทรวงไอซีที จะดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ผ่านการเห็นชอบจาก สนช.เช่นกัน โดยภารกิจเร่นด่วนอันดับแรกที่จะดำเนินการหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงเป็นที่เรียบร้อย คือ การสนับสนุนดิจิตอลคอนเทนต์ หรือการผลิตซอฟต์แวร์ อี-เลิร์นนิ่ง แอพพลิเคชั่น และเกมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อใช้ความสามารถของคนไทยสร้างดิจิตอลไปขายออกสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำซอฟต์แวร์เป็นภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ มาลายู และยาวี เป็นต้น ซึ่งนอกจากการสนับสนุนเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์เป็นภารกิจต้นๆแล้ว ทางกระทรวงจะเข้าไปดูกระบวนการต่างๆ ที่จะสนับสนุนด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ตามนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาล ว่าควรมีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องเข้าไปดูแลในส่วนใด แต่หากพบว่าในส่วนไหนไม่มีหน่วยงานดูแลก็จะต้องหน่วยงานใหม่มาทำหน้าที่ทันที

ทั้งนี้ นางเมธินี กล่าวว่า ในส่วนของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีที ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ซึ่งหน่วยงานแรกที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในอย่างเร่งด่วน ก็คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เนื่องจากการปฏิบัติงานของซิป้าที่ผ่านมาค่อนข้างจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงควรต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหารภายในของซิป้า เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งในขณะนี้กระทรวงไอซีที ยังอยู่ในระหว่างชวน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดีอีด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี

ขณะเดียวกันด้านหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ล่าสุด กระทรวงไอซีทียังอยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงคมนาคม ที่การจะกำหนดให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท ย้ายไปอยู่ใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม หรืออยู่กับกระทรวงไอซีทีตามเดิม เนื่องจากกระทรวงคมนาคมเห็นว่า ปณท เป็นหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องการด้านขนส่งหรือโลจิสติกส์ แต่กระทรวงไอซีที เห็นว่า ปณท เป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ตามนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี

http://www.naewna.com/business/135829

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.