Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2558 บอร์ดADVANC ไฟเขียวตั้งกรรมการ แต่งตั้ง นายเย็ก บุน เซ็ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แต่งตั้ง นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง เป็นกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

ประเด็นสั้น

บอร์ดADVANC ไฟเขียวตั้งกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(ADVANC )แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1.    เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แต่งตั้ง นายเย็ก บุน เซ็ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
ซึ่งจะครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้
2.    อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง เป็นกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน มีรายชื่อต่อไปนี้
2.1    นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์        ประธาน  
2.2    นายสมประสงค์ บุญยะชัย    กรรมการ
2.3    นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย    กรรมการ
2.4    นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง    กรรมการ


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265990:advanc--&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VOX83EJAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.