Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 มีนาคม 2558 กสท. เตรียมสรุป การเข้าถือครองหุ้น NMG ของ SLC และ ยังมีวาระเพิ่มเติม คือ ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ….

ประเด็นหลัก

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กสท.พรุ่งนี้ (2 มี.ค.) สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองและสำนักกฎหมายกระจายเสียงและ โทรทัศน์ เสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวหลังจากที่ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและได้วิเคราะห์ผลเสนอให้บอร์ด กสท.พิจารณา โดยเห็นว่าจะเข้าข่ายขัดประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 ข้อ 7.2 ที่กำหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผล ประโยชน์ร่วมกันโดยการพิจารณาให้เป็นไปตามภาคผนวก ก และ ข แล้วแต่กรณี โดยในภาคผนวก ข ได้บัญญัตินิยาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูล

นอกจากนี้ ยังมีวาระเพิ่มเติม คือ ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ…. ซึ่งสำนักงานฯ ยืนยันเสนอให้มีการเรียงช่องใหม่แต่มีเงื่อนไข ซึ่งเรื่องดังกล่าวกรรมการเห็นต่างกันค่อนข้างมาก ประกอบกับบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ปส์ จำกัดเพิ่งเสนอถอนฟ้อง กสทช. ที่เคยยื่นไว้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้เพื่อให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่น ความถี่ พ.ศ. 2556 ก็มีนัยยะต่อการเดินหน้าเรื่อง (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์นี้เช่นกัน_____________________________________________________


ลุ้นมติ กสท.การเข้าถือครองหุ้น NMG ของ SLC1 มี.ค. จับตา กสท.พิจารณากรณีบริษัทโซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC เป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ปเข้าข่ายผู้มีผลประโยชน์ร่วมเกินกำหนดหรือไม่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กสท.พรุ่งนี้ (2 มี.ค.) สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองและสำนักกฎหมายกระจายเสียงและ โทรทัศน์ เสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวหลังจากที่ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและได้วิเคราะห์ผลเสนอให้บอร์ด กสท.พิจารณา โดยเห็นว่าจะเข้าข่ายขัดประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 ข้อ 7.2 ที่กำหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผล ประโยชน์ร่วมกันโดยการพิจารณาให้เป็นไปตามภาคผนวก ก และ ข แล้วแต่กรณี โดยในภาคผนวก ข ได้บัญญัตินิยาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูล

ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และยังส่งผลต่อข้อ 8.4 และ 8.5 ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละหนึ่งใบอนุญาตของแต่ละหมวดหมู่ และผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นคำของรับใบอนุญาตหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมขัด สูงหรือหมวดหมู่ข่าวสารและสาระหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูงและหมวดหมู่ ข่าวสารและสาระที่จะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันตามข้อ 7.2 ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ให้ความเห็น ว่าประกาศนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการครอบงำกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิตอล ตามมาตรา 31 ใน พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

"กรณีนี้ผลการตัดสินสุดท้ายขึ้นอยู่กับลงมติของ กสท. ทั้ง 5 คน ซึ่ง ที่ผ่านมาก็มีความเห็นแย้งกันอยู่ทำให้ไม่แน่ใจว่าผลสรุปเรื่องนี้จะออกมา เป็นอย่างไร แต่โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่ากรณีนี้จะเป็นบรรทัดฐานในการกำกับดูแลเรื่องของ ความเป็นเจ้าของ สัดส่วนการถือครองโทรทัศน์ในอนาคต หากตัดสินกรณีนี้เป็นอย่างไรจะส่งผลต่อการตัดสินกรณีในลักษณะเดียวกันต่อไปด้วย" นางสาวสุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ ยังมีวาระเพิ่มเติม คือ ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ…. ซึ่งสำนักงานฯ ยืนยันเสนอให้มีการเรียงช่องใหม่แต่มีเงื่อนไข ซึ่งเรื่องดังกล่าวกรรมการเห็นต่างกันค่อนข้างมาก ประกอบกับบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ปส์ จำกัดเพิ่งเสนอถอนฟ้อง กสทช. ที่เคยยื่นไว้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้เพื่อให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่น ความถี่ พ.ศ. 2556 ก็มีนัยยะต่อการเดินหน้าเรื่อง (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์นี้เช่นกัน
ที่มา สำนักข่าวไทย
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425186718

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.