Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุ การให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) โดยผลการศึกษาชี้ว่า Mobile Broadband ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

ประเด็นหลัก


ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 คณะนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยผลการศึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) โดยผลการศึกษาชี้ว่า Mobile Broadband ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน


_____________________________________________________


มช.หนุนเปิด4Gกระตุ้นเศรษฐกิจ


ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 คณะนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยผลการศึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) โดยผลการศึกษาชี้ว่า Mobile Broadband ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

ทั้งนี้ จากการคำนวณผลประโยชน์สุทธิ พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผลให้รายได้ประชาชาติ(จีดีพี) ของประเทศเพิ่มขึ้น 430,233 ล้านบาท ในส่วนการประเมินผลกระทบของเทคโนโลยี 4G ที่มีต่อเศรษฐกิจ นักวิชาการ มช. ระบุว่า ทำได้เพียงการศึกษาจากการเทียบเคียงตัวเลขและกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยี 4G แล้ว โดยเบื้องต้นประเมินว่า หากมีการนำเทคโนโลยี 4G มาใช้ให้บริการในประเทศไทย จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อจีดีพีของประเทศในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นมูลค่า 168,136 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นมูลค่า 265,274 ล้านบาท

นอกจากนี้รายงานการศึกษาระบุด้วยว่า Mobile Broadband ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป การขาด Mobile Broadband ไปจากสังคมจะนำมาซึ่งความโกลาหลในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเกิดการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

http://www.naewna.com/business/147454

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.