Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มีนาคม 2558 ที่ประชุม กสท. รับทราบผลการรับฟังความคิด พบการคำนวณสัดส่วนรายการที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ประเด็นหลัก


ที่ประชุม กสท. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยมีประเด็นที่ปรับปรุงหลังจากรับฟังความคิดเห็น อาทิ การคำนวณสัดส่วนรายการที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน การเพิ่มเติมรายละเอียดกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือลดหย่อนเงินส่งเข้ากองทุน กทปส. ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการจัดทำรายการให้ผู้พิการเข้าถึงรายการ_____________________________________________________บอร์ด กสท. ถกเดินหน้าคุ้มครองสิทธิ์คนพิการจากรายการทีวี


ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ถก 5 เรื่อง เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2558 เดินหน้า (ร่าง) ประกาศส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์คนพิการจากรายการทีวี ฯลฯ…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณารายละเอียดใน 5 เรื่อง โดยที่ประชุม กสท. ได้เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี พ.ศ. 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 92 สถานี ส่วนอีก 53 สถานียังไม่ตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ที่ประชุมให้กรมประชาสัมพันธ์นำกลับไปปรับปรุงให้ตรงตามหลักเกณฑ์ ก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป
ที่ประชุม กสท. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยมีประเด็นที่ปรับปรุงหลังจากรับฟังความคิดเห็น อาทิ การคำนวณสัดส่วนรายการที่จัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน การเพิ่มเติมรายละเอียดกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือลดหย่อนเงินส่งเข้ากองทุน กทปส. ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการจัดทำรายการให้ผู้พิการเข้าถึงรายการ

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี กรณีการขายกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และการเก็บค่าสมาชิก โดยไม่มีใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะยาว ให้มีการกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างการนำเข้าและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียมกับโครงข่ายผู้รับใบอนุญาต โดยให้สำนักงาน กสทช. กำหนดคำนิยาม “การให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก” ให้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และกำหนดหลักการให้รายได้จากการขายอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบไม่มีค่าบริการรายเดือน/รายปี ให้ถือว่าเป็นรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส่วนการแก้ไขระยะสั้น ที่ประชุมมอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีรองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขายกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และกรณีการเก็บค่าสมาชิก โดยไม่มีใบอนุญาตในปัจจุบัน

จากนั้น ที่ประชุม กสท. พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาคราวต่อไป

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ยังพิจารณาสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยให้สำนักงาน กสทช. ชะลอการดำเนินการและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อไป.


http://www.thairath.co.th/content/484511

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.