Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 พฤษภาคม 2558 คสช. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ไม่แต่งตั้งกสทช.เพิ่ม เหตุสนช.มีมติไม่รับรายชื่อทั้งหมดตามบัญชีนั้น

ประเด็นหลัก

_____________________________________________________

'ประยุทธ์'ไม่แต่งตั้งกสทช.เพิ่ม


25 เม.ย. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. เว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่ง หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2558 เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แจ้งนายกฯ ว่า สนช.มีมติไม่รับบัญชีรายชื่อผู้สมควร เป็นกรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย ตามที่ มีการสรรหาและคัดเลือกมา 4 คน เพื่อให้สนช.เลือกให้เหลือจํานวน 1 คน และขอให้ นายกฯ นํารายชื่อดังกล่าวเสนอ ครม.พิจารณาและดําเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนั้น ครม.ได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งมีความเห็นว่า การที่ สนช.มีมติไม่รับรายชื่อทั้งหมดตามบัญชีนั้น การที่ครม.จะเลือกบุคคลใด ตามบัญชีรายชื่อนั้นต่อไป จึงเป็นการไม่ชอบด้วยเหตุผล ทั้งจะพิจารณาบุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจากบุคคลตามบัญชีรายชื่อนั้นมิได้ ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ว่าไม่สมควรที่จะดําเนินการตามที่ประธาน สนช.แจ้ง

จึงเป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดินและแก้ไขข้อขัดข้อง ทางกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 หัวหน้า คสช. จึงมีคําสั่งให้ กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลใดแทนตําแหน่งที่ว่างตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และเมื่อมีเหตุที่จะต้องมีการเลือกกรรมการใน กสทช. แทนตําแหน่งที่ว่างลงในอนาคต ในกรณีเช่นว่านั้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายโดยอนุโลมต่อไป คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


http://www.naewna.com/politic/155255

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.