Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ตุลาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G) กสทช. แจงนักวิชาการจ่อฟ้องล้มประมูล 3G อาจใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ( ทุกอย่างถูกบรรจุอยู่ในประกาศแล้ว )

(เกาะติดประมูล3G) กสทช. แจงนักวิชาการจ่อฟ้องล้มประมูล 3G อาจใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ( ทุกอย่างถูกบรรจุอยู่ในประกาศแล้ว )


ประเด็นหลัก

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบด้านโทรคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคมเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้ระงับการประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ อาจเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เนื่องจากทุกประเด็นที่นักวิชาการจะหยิบยกขึ้นมาฟ้องตามที่มีรายงานข่าวนั้น ถูกบรรจุอยู่ในประกาศหลักเกณฑ์การประมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ, กฎหมายคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม
________________________________________


กสทช. แจงนักวิชาการจ่อฟ้องล้มประมูล 3G อาจใช้สิทธิโดยไม่สุจริต


นาย สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบด้านโทรคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคมเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้ระงับการประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ อาจเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เนื่องจากทุกประเด็นที่นักวิชาการจะหยิบยกขึ้นมาฟ้องตามที่มีรายงานข่าวนั้น ถูกบรรจุอยู่ในประกาศหลักเกณฑ์การประมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ, กฎหมายคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ขณะที่วานนี้ (7 ต.ค.) นายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ 10 ต.ค.55 เพื่อขอให้ระงับการประมูลใบอนุญาต 3G ไว้จนกว่า กสทช.จะออกเงื่อนไขการประมูลใบอนุญาตที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ไม่มีข้อกำหนดถึงคุณภาพของสัญญาณในการให้บริการ 2.ไม่มีข้อกำหนดด้านราคาว่าการให้บริการด้านข้อมูล ผู้ให้บริการจะต้องเก็บค่าบริการในอัตราสูงสุดเท่าไร 3.เงื่อนไขการให้บริการสำหรับผู้ด้อยโอกาส และ 4.ไม่มีระเบียบกำหนดว่ารายได้จากการประมูลจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างไร

ด้าน นายสุทธิพล ยอมรับว่า หากมีการชะลอการประมูลใบอนุญาต 3G ออกไปจากที่กำหนดไว้จะสร้างความเสียหายทั้งระบบ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านการลงทุน และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหากศาลมีคำสั่งยกฟ้อง ผู้ฟ้องก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ฟ้องจะต้องมั่นใจและตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความรอบคอบก่อนที่จะยื่น ฟ้อง

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/47548/%A1%CA%B7%AA.-
%E1%A8%A7%B9%D1%A1%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%A8
%E8%CD%BF%E9%CD%A7%C5%E9%C1%BB%C3%D0%C1%D9
%C5-3G-
%CD%D2%A8%E3%AA%E9%CA%D4%B7%B8%D4%E2%B4%C2
%E4%C1%E8%CA%D8%A8%C3%D4%B5-.htm


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.