Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 ตุลาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G) ดร.เศรษฐพงศ์ รอง กสทช. เร่งตั้ง"คณะทำงาน"ตรวจสอบฮั้ว-ไม่ฮั็วอีกรอบ ก่อนให้ใบอนุญาต3G


ประเด็นหลัก


พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า  เพื่อจะให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า เราไม่ได้รีบร้อนในการให้ใบอนุญาต การรับรองผลการประมูล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการรับรองตามกำหนดการที่ตั้งไว้ไม่ได้เร่งรีบ การให้ใบอนุญาตต้องโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้มั่นใจว่า การดำเนินการทุกกระบวนการมีการดำเนินการอย่างระมัดระวัง

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ในการที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้จะมีไม่มีประเด็น หรือพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สังคมเกิดความสบายใจจะมีการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่ง โดยกรรมการในคณะทำงานจะมีเจ้าหน้าที่ภายในของกสทช.และอัยการที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมในการตรวจสอบ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเร็วที่สุดประมาณ15 วันหลังจากนั้นนำเสนอให้บอร์ดกทค.พิจารณา ซึ่ง่คงใช้ระยะเวลาไม่นานเพราะบอร์ดกทค.มีการนัดประชุมทุกสัปดาห์   


_________________________________________________


กทค.หวั่นข้อครหา เร่งตั้ง"คณะทำงาน"ตรวจสอบฮั้ว-ไม่ฮั็วอีกรอบ ก่อนให้ใบอนุญาต3G

พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีการยืนยันจากสำนักงานกสทช. และบริษัทพาวเวอร์ออฟชั่นที่ปรึกษาว่า ในกระบวนการประมูลได้มีการตรวจสอบกันแล้วว่า ไม่ได้มีพฤติกรรมในการสมยอม แต่ยังมีข่าวออกไปในลักษณะว่ามีการฮั้ววกันหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนจึงเสนอให้มีการตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผุ้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในตัวพฤติกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคงต้องมีการเชิญเอกชนผู้เข้าร่วมประมูลมาสอบถามอีกครั้ง

ก่อนให้ใบอนุญาต เพื่อจะให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า เราไม่ได้รีบร้อนในการให้ใบอนุญาต การรับรองผลการประมูล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการรับรองตามกำหนดการที่ตั้งไว้ไม่ได้เร่งรีบ การให้ใบอนุญาตต้องโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้มั่นใจว่า การดำเนินการทุกกระบวนการมีการดำเนินการอย่างระมัดระวัง

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ในการที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้จะมีไม่มีประเด็น หรือพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สังคมเกิดความสบายใจจะมีการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่ง โดยกรรมการในคณะทำงานจะมีเจ้าหน้าที่ภายในของกสทช.และอัยการที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมในการตรวจสอบ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเร็วที่สุดประมาณ15 วันหลังจากนั้นนำเสนอให้บอร์ดกทค.พิจารณา ซึ่ง่คงใช้ระยะเวลาไม่นานเพราะบอร์ดกทค.มีการนัดประชุมทุกสัปดาห์   


อย่างไรก็ตาม ในวันนี้(22ต.ค.) กทค.ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 6 ข้อ ได้แก่


ได้แก่ 1.จะกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียงและข้อมูลของบริการ 3G บนผ่านความถี่ 2.1 GHz ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15-20 ของอัตราค่าบริการในปัจจุบัน ภายใน 15 ปี จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยรวมทั้งประเทศได้รับประโยชน์จากการมีค่าบริการที่ถูกลงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนในการให้บริการที่ลดลง

2.จะกำกับดูแลให้คุณภาพการให้บริการเป็นไปตามประกาศกสทช.เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเคร่งครัด และให้มีมาตรการติดตามคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

3.จะกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคม และแผนคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเริ่มให้บริการ รวมทั้งให้มีมาตรการติดตามการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

4.จะมีการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลในระหว่างการประมูลคลื่นความถี่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เพื่อให้เกิดความขัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

5.จะมีการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามประกาศ กทช.เรื่องการรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนพ.ศ. 2549 โดยเน้นกระบวนการในการพิจารณาแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ทันท่วงที

6.จะมีการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามระเบียบกสทช.ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ร้องเรียนพ.ศ.2555ให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การดำเนินการในข้อ 1-3 ผู้ผ่านการประมูลจะต้องรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนให้บริการ จึงแถลงการณ์ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจหน้าที่ไว้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และจะกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ


ASTV ผู้จัดการ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350891194&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.